Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2017

Statsbudsjettet 2017 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev.

Innhold

1 Innledning
2 Hovedmål og styringsparametere mv.
3 Administrative forhold
4 Budsjettildelinger og fullmakter
5 Fellesføringer for 2017
6 Styringsdialog og rapportering 
Vedlegg 1

1 Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2016–2017) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 S (2016–2017) vedtatt 15. desember 2016. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2017, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2 Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte, som totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig
 • høy kvalitet i arbeidet blir vektlagt
 • brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • saksbehandlingen er rask og god

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • rask og korrekt håndtering av rettssaker
 • kvalitativ og god rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • rask saksbehandling ved juridisk rådgivning, gjennomsnittlig ikke mer enn tre ukers saksbehandlingstid
 • arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten
 • arbeide for at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk og andre parametere som gjør

det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3 Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten er eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalene punkt 2.5 føre lokale forhandlinger. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv, inngås med regjeringsråden ved Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor ser det som viktig at Regjeringsadvokaten har en rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og målsettinger, og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer.  

3.2 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte advokater utenifra i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter samt andre saker etter en konkret vurdering. Det forutsettes at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig.

3.3 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med Statens etiske retningslinjer, og ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.4 Internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministerens kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.5 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med samfunnssikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av hele virksomheten. Det er viktig at Regjeringsadvokaten følger opp og tar lærdom etter øvelser og hendelser. Vi ber om at dette rapporteres i årsrapporten, jf. vedlegg 2.  

Regjeringsadvokaten må sørge for at arbeidet med informasjonssikkerheten er godt ivaretatt i egen virksomhet, og i tråd med de nasjonale retningslinjene. Regjeringsadvokaten bør gjøre seg kjent med Handlingsplan for informasjonssikkerhet i statsforvaltningen 2015-2017. Vi ber om at det orienteres om arbeidet med informasjonssikkerheten i styringsdialogen.

4 Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2017 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2016, jf. Innst. 16 S (2016–2017). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

                                               (i 1000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Driftsutgifter…………………………………………………………..                                                                                

  95 000

21

Spesielle   driftsutgifter………………………………………………..

  22 200

 

Sum kap. 24

117 200

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokatembetet. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Vederlag for   utgifter i rettsaker…………………………………….                                                                                

18 000

 

Sum kap. 3024

18 000

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen, og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår uforutsette utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgiftene ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

Stortingets bevilgning for 2017 legger til grunn en bemanningsøkning av Regjeringsadvokaten. Vi ber om at det redegjøres for status på dette arbeidet i årsrapporten, samtidig som det vil være et tema i styringsdialogen.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71 og post 72.

Post 71 belastes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik, om å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Posten benyttes også til dekning av motpartens sakskostnader. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke belastes post 71. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, kan erstatningsutbetalingene heller ikke belastes denne posten. Videre kan forsinkelsesrenter av erstatningskrav og sakskostnader som påløper fram til en måned etter at dommen ble rettskraftig, belastes posten. Forsinkelsesrenter som påløper etter dette tidspunktet, belastes virksomhetens eget driftsbudsjett.

Post 72 belastes ved dekning av erstatning i anledning av straffeforfølgning etter straffeprosessloven kapittel 31 og ved dekning av motpartens sakskostnader etter straffeprosessloven § 438. Forsinkelsesrenter av sakskostnadene som påløper fram til en måned etter at dommen ble rettskraftig kan belastes posten. Forsinkelsesrenter som påløper etter dette tidspunktet, belastes virksomhetens eget driftsbudsjett.

For mer informasjon se Prop. 1 S (2016-2017) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Se for øvrig Rundskriv G-03/2006 Behandling av erstatningskrav mot staten fra Justis- og beredskapsdepartementet angående varslingsplikt til departementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparinger i de tre følgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 29. mai 2015.

5 Fellesføringer for 2017

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal Regjeringsadvokaten gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

6 Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

6.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2017 så snart den er avlagt og senest 23. februar 2018. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2017. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging. Årsrapporten for 2017 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

6.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal i 2017 rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og i forbindelse med nysalderingen. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist 18. august 2017. Rapportering i forbindelse med nysalderingen må ses i sammenheng med dialogmøtet, og har frist knyttet til møtet, jf. vedlegg 1.

6.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal utover normal rapportering informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår. Dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

6.4 Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøter mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 21. mars 2017 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2016. Det vil også bli holdt dialogmøte i uke 39 hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2017 og konsekvensjustert budsjett 2019.

 

Med hilsen

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd

Heidi Heggenes
ekspedisjonssjef
 

Vedlegg 1

Styringskalender 2017
Regjeringsadvokaten

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

- Forklaring til statsregnskapet mv.

- Årsrapport for 2017 til SMK

Februar

Innen 23.02 (2018)

Mars

- Innspill til budsjettrevisjonen våren 2017   (RNB)

- Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten   for 2016

- Hovedbudsjettskrivet 2018 sendes ut

Primo mars

21. mars, kl. 12.00

 

Ultimo mars

April

- Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra   SMK etter rammekonferansen

Medio april

Mai

- Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S   (2017-2018)

Primo mai

August

- RAs økonomirapport per 30. juni 2017

18. august

September

- Innspill til ny saldering av budsjettet for   2017 og statusrapport om budsjettsituasjonen

- Dialogmøte om ny saldering 2017 og budsjett   2018

Uke 39

 

Uke 39

November

- Forslag til budsjett for 2019 fra RA med   konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

Ultimo november

Desember

- Oversendelse tildelingsbrev 2018

Ultimo desember

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.