Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2018

Statsbudsjettet 2018 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev

Innhold

1. Innledning
2. Hovedmål og styringsparametere mv.
3. Administrative forhold
4. Budsjettildelinger og fullmakter
5. Fellesføringer for 2018
6. Styringsdialog og rapportering
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Kopi: Riksrevisjonen

1. Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2017–2018) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18. desember 2017. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2018, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2. Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte, som totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig
 • høy kvalitet i arbeidet blir vektlagt
 • brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • saksbehandlingen er rask og god

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • rask og korrekt håndtering av rettssaker
 • kvalitativ og god rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • rask saksbehandling ved juridisk rådgivning, gjennomsnittlig ikke mer enn tre ukers saksbehandlingstid
 • arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten
 • arbeide for at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk og andre parametere som gjør det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3. Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten er eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalene punkt 2.5 føre lokale forhandlinger. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv, inngås med regjeringsråden ved Statsministerens kontor.

Statsministerens kontor ser det som viktig at Regjeringsadvokaten har en rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og målsettinger, og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer. 

3.2 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte advokater utenifra i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter samt andre saker etter en konkret vurdering. Det forutsettes at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig, og at det er dialog med Statsministerens kontor om vesentlige endringer.

3.3 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med Statens etiske retningslinjer, og ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.4 Internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministerens kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.5 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med samfunnssikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av hele virksomheten. Det er viktig at Regjeringsadvokaten følger opp og tar lærdom etter øvelser og hendelser. Vi ber om at dette rapporteres i årsrapporten, jf. vedlegg 2. 

Regjeringsadvokaten må sørge for at arbeidet med informasjonssikkerheten er godt ivaretatt i egen virksomhet, og i tråd med de nasjonale retningslinjene.

4. Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2018 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 18. desember 2017, jf. Innst. 16 S (2017–2018). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

(i 1000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Driftsutgifter

100 910

21

Spesielle driftsutgifter

13 656

 

Sum kap. 24

114 566

 

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokatembetet. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

18 500

 

Sum kap. 3024

18 500

 

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen, og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår uforutsette utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgiftene ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

Stortingets bevilgning for 2018 legger til grunn en bemanningsøkning av Regjeringsadvokaten. Vi ber om at det redegjøres for status på dette arbeidet i årsrapporten, samtidig som det vil være et tema i styringsdialogen.

På grunn av opprettelsen av en egen prosedyreenhet i Utlendingsnemnda legger bevilgningen for 2018 til grunn en reduksjon av kap. 24, post 01. Status på oppgavefordelingen og samarbeidet med den nye prosedyreenheten vil være et tema i styringsdialogen.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71.

Post 71 belastes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik om, å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Den belastes også når staten utbetaler erstatning uten at det har oppstått uenighet rundt erstatningsansvaret i disse sakene. Posten benyttes videre til dekning av en motparts sakskostnader og til å dekke forsinkelsesrenter som påløper frem til en måned etter at en dom ble rettskraftig. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke belastes posten. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, kan erstatningsutbetalingene heller ikke belastes kap. 471, post 71.

For mer informasjon se Prop. 1 S (2017-2018) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Se for øvrig Rundskriv G-13/2017 Erstatningskrav mot staten fra Justis- og beredskapsdepartementet angående varslingsplikt til departementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparinger i de tre følgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

5. Fellesføringer for 2018

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Regjeringsadvokaten skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

6. Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

6.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2018 så snart den er avlagt og senest 23. februar 2019. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2018. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging. Årsrapporten for 2018 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

6.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal i 2018 rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og i forbindelse med nysalderingen. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist 17. august 2017. Rapportering i forbindelse med nysalderingen må ses i sammenheng med dialogmøtet, og har frist knyttet til møtet, jf. vedlegg 1.

6.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal utover normal rapportering informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår. Dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

6.4 Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøter mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 13. mars 2018 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2017. Det vil også bli holdt dialogmøte i uke 39 hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2018 og konsekvensjustert budsjett 2020.

 

Med hilsen

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd

 

Heidi Heggenes
ekspedisjonssjef

Vedlegg 1

Styringskalender 2018
Regjeringsadvokaten

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

 • Forklaring til statsregnskapet mv.
 • Årsrapport for 2018 til SMK

Februar

Innen 23.02 (2019)

Mars

 • Innspill til budsjettrevisjonen våren 2018 (RNB)
 • Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten for 2017
 • Hovedbudsjettskrivet 2019 sendes ut

Primo mars

13. mars

 

Ultimo mars

April

 • Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra SMK etter rammekonferansen

Medio april

Mai

 • Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S (2018-2019)

Primo mai

August

 • RAs økonomirapport per 30. juni 2018

17. august

September

 • Innspill til ny saldering av budsjettet for 2018 og statusrapport om budsjettsituasjonen
 • Dialogmøte om ny saldering 2018 og budsjett 2020

Uke 39

 

Uke 39

November

 • Forslag til budsjett for 2020 fra RA med konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

Ultimo november

Desember

 • Oversendelse tildelingsbrev 2019

Ultimo desember

 

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.