Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2021

Statsbudsjettet 2021 – Regjeringsadvokaten – tildelingsbrev.

Innhold

Kopi: Riksrevisjonen

1. Innledning

Statsministerens kontor viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2020–2021) for Finansdepartementet, jf. Innst. 16 S (2020–2021) vedtatt 15. desember 2020. Tildelingsbrevet presenterer en nærmere beskrivelse av de prioriteringer, resultatmål og andre forhold som Regjeringsadvokaten må ta hensyn til i sitt videre arbeid med virksomhetsplanen for 2021, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

2. Hovedmål og styringsparametere mv.

Regjeringsadvokatens hovedoppgave er å føre rettssaker for statsinstitusjonene og gi uttalelser og betenkninger om rettslige spørsmål. Som overordnede mål skal Regjeringsadvokaten sørge for at:

 • staten får dekket sitt behov for advokattjenester på en god måte
 • krav til høy kvalitet i arbeidet ivaretas
 • brukerne oppfatter tjenesten som serviceinnstilt
 • saksbehandlingen er effektiv

Regjeringsadvokaten skal fortsette de satsinger og prioriteringer som er lagt til grunn de siste årene:

 • korrekt og rask håndtering av rettssaker
 • sørge for at Regjeringsadvokatens rådgivningstjenester er godt kjent for departementene
 • god og rask rådgivning ved forespørsel om juridisk hjelp
 • bidra til at domstolene kan nå sine mål om saksbehandlingstid
 • arbeide aktivt for at saker om administrative tvangsinngrep kommer raskt opp for retten

Regjeringsadvokaten er ansvarlig for en målrettet og effektiv utnyttelse av ressursene, og skal formulere egne mål og planlegge driften innenfor gitte rammer. Regjeringsadvokaten må etablere/videreføre statistikk, evalueringer og andre parametere som gjør det mulig å vurdere resultater av embetets mål, satsinger og prioriteringer.

3. Administrative forhold

3.1 Personalforvaltning

Regjeringsadvokaten skal i tråd med statens arbeidsgiverpolitikk, ha en utviklings-, rekrutterings- og lønnsstrategi som gjør at den til enhver tid har ansatte med riktig kompetanse til å løse virksomhetens oppgaver og målsettinger, og er best mulig rustet for fremtidige utfordringer. Regjeringsadvokaten skal som en statlig virksomhet, ha ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

I tråd med årets fellesføring for statlige virksomheter skal Regjeringsadvokaten utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkete tiltak. Har Regjeringsadvokaten hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal tallet på de med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. Regjeringsadvokaten skal rapportere i tråd med rundskriv som ble publisert høsten 2019 (H-6/19).

Regjeringsadvokaten er eget forhandlingssted og kan iht. Hovedtariffavtalene punkt 2.5 føre lokale forhandlinger, innenfor kravene til forsvarlig lønnsforvaltning. Lederlønnskontrakten for regjeringsadvokaten selv inngås med Statsministerens kontor.

3.2 Bærekraftsmål

Norge skal som andre land, bidra til oppfyllelsen av verdensmålene for bærekraftig utvikling (bærekraftsmålene). Den andre fellesføringen for 2021 er statlige virksomheters bidrag til oppfyllelse av bærekraftsmålene.

Regjeringsadvokaten skal på egnet måte og tilpasset embetets oppgaver og egenart, bidra til oppfyllelse av bærekraftsmålene, spesielt bærekraftsmål 16.  

Regjeringsadvokatens bidrag til oppfyllelse av de ulike bærekraftsmålene skal omtales og synliggjøres i årsrapporten for 2021.

3.3 Utsetting av saker

Regjeringsadvokaten kan benytte eksterne advokater i de tilfeller der embetet har et større antall saker av relativt ensartet karakter samt andre saker etter en konkret vurdering. Det forutsettes at dette totalt sett utnytter de tildelte ressursene best mulig, og at det er dialog med Statsministerens kontor om vesentlige endringer i praksis.

Regjeringsadvokaten kan be Helsedirektoratet føre rettssaker som gjelder opphør av tvunget psykisk helsevern, innenfor rammene omtalt i punkt 4.1 nedenfor.  

3.4 Etikk

Regjeringsadvokaten skal utføre sine oppgaver i tråd med Statens etiske retningslinjer, og kontoret skal ha tilfredsstillende rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold. Statsministerens kontor ber om at det i årsrapporten rapporteres om eventuelle forhold av uheldig karakter.

3.5 Internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring bygger på at ledelsen ved Regjeringsadvokaten har kontroll over risikoen knyttet til å oppnå sine mål og planer, og på dette grunnlag kan iverksette tiltak som kan hjelpe til å redusere risikoen. Statsministerens kontor forutsetter at Regjeringsadvokaten har en effektiv internkontroll, at det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser og vurdering av mislighetssårbarhet jf. Økonomiregelverkets bestemmelser punkt 2.4. Etablert internkontroll skal dokumenteres. Regjeringsadvokaten skal i årsrapporten rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter i internkontrollen og eventuelt hvilke forbedringstiltak som er iverksatt.

3.6 Sikkerhet og beredskap

Regjeringsadvokaten skal arbeide systematisk med sikkerhet, og det skal være en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere uønskede hendelser. Det forutsettes at beredskap inngår som en integrert del av hele virksomheten. Det er viktig at Regjeringsadvokaten følger opp og tar lærdom etter hendelser og øvelser, inkludert den pågående pandemien som blant annet krevet kontinuitetsplanlegging og smitteverntiltak. Selv om samfunnssikkerhetsinstruksen ikke gjelder direkte for Regjeringsadvokaten, kan det være grunn til å se hen til instruksens IV punkt 8 med kommentarer. Vi ber om at dette rapporteres i årsrapporten, jf. vedlegg 2.

Regjeringsadvokaten må sørge for at arbeidet med informasjonssikkerheten er godt ivaretatt i egen virksomhet, og i tråd med de nasjonale retningslinjene og andre føringer fra Statsministerens kontor.

4. Budsjettildelinger og fullmakter

4.1 Budsjettvedtak

Statsbudsjettet for 2021 vedrørende Regjeringsadvokaten ble vedtatt av Stortinget 15. desember 2020, jf. Innst. 16 S (2020–2021). For Regjeringsadvokaten er det fattet budsjettvedtak på kap. 24 og 3024.

For kap. 24 Regjeringsadvokaten er følgende utgiftsrammer vedtatt:

(i 1000 kr)

Post

Betegnelse

  Beløp

01

Driftsutgifter

108 355

21

Spesielle driftsutgifter

14 786

 

Sum kap. 24

123 141

 

Bevilgningen under post 01 skal dekke lønn- og driftskostnader ved Regjeringsadvokaten. Bevilgningen under post 21 skal dekke prosessutgifter og utgifter til leie av advokater.

Følgende inntektsramme er vedtatt for kap. 3024 Regjeringsadvokaten:

(i 1 000 kr)

Post

Betegnelse

Beløp

01

Vederlag for utgifter i rettssaker

20 200

 

Sum kap. 3024

20 200

Bevilgningen gjelder inntekter fra saksomkostninger som staten tilkjennes i sivile saker.

Regjeringsadvokaten må fullt ut dekke alle kostnader som påløper innenfor budsjettrammen og tilpasse det samlede aktivitetsnivå til budsjettrammen slik at det ikke pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det oppstår uforutsette utgifter i løpet av året, må Regjeringsadvokaten dekke utgiftene ved omdisponering innenfor den tildelte rammen. Statsministerens kontor forutsetter at vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart rapporteres til kontoret. Større satsinger og endringer under kapittel 24 og 3024 må spilles inn i den ordinære budsjettprosessen, jf. vedlegg 1.

I vedtatt budsjett for 2021 er Helsedirektoratet tilført midler for å føre hovedtyngden av saker som gjelder opphør av tvungent psykisk helsevern, jf. Innst. 11 S (2020–2021) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021). Tiltaket skal øke Regjeringsadvokatens kapasitet til å utføre andre oppdrag for regjeringen og forvaltningen. Vi ber Regjeringsadvokaten legge til rette for et godt samarbeid og veiledning av Helsedirektoratet. Videre ber vi Regjeringsadvokaten omtale dette arbeidet i årsrapporten, og hva den frigjorte kapasiteten er benyttet til.

4.2 Kapittel 471 Statens erstatningsansvar  

Regjeringsadvokaten gis fullmakt til å belaste kapittel 471, post 71.

Post 71 belastes når staten blir dømt til, eller har inngått forlik om, å betale erstatning fordi staten er ansvarlig etter ulovfestede eller lovfestede erstatningsrettslige regler. Den belastes også når staten utbetaler erstatning uten at det har oppstått uenighet rundt erstatningsansvaret i disse sakene. Posten benyttes videre til dekning av en motparts sakskostnader og til å dekke forsinkelsesrenter som påløper frem til en måned etter at en dom ble rettskraftig. Utbetaling av erstatning i kontraktsforhold kan ikke belastes posten. Finnes det andre budsjettposter som er ment å dekke de aktuelle utgiftene, kan erstatningsutbetalingene heller ikke belastes kap. 471, post 71.

For mer informasjon se Prop. 1 S (2020–2021) fra Justis - og beredskapsdepartementet. Vi viser for øvrig til Rundskriv G-01/2017 Erstatningskrav mot staten – belastning av budsjettkapittel 471, post 71 og frafall av foreldelsesinnsigelse fra Justis- og beredskapsdepartementet.

4.3 Budsjettfullmakter

I henhold til R-110 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet fra Finansdepartementet gir Statsministerens kontor Regjeringsadvokaten fullmakt til:

 • å nettobudsjettere ved utskifting av utstyr
 • å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret
 • å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i etterfølgende budsjettår

Vi viser også til Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor fastsatt ved kongelig resolusjon 20. januar 2012, sist endret ved kongelig resolusjon 13. januar 2017.

5. Styringsdialog og rapportering

Den formelle rapporteringen fra Regjeringsadvokaten til Statsministerens kontor gis i styringsdialogmøter og gjennom ordinære rapporteringer. Det er viktig at standard kontoplan, jf. R-102, benyttes i økonomirapporteringen til Statsministerens kontor.

5.1 Årsrapporten

Regjeringsadvokaten skal sende Statsministerens kontor årsrapporten for 2021 så snart den er avlagt og senest 1. mars 2022. Årsrapporten skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2021. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsrapporten. Årsrapporten skal også omfatte en gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved Regjeringsadvokaten, jf. vedlegg 2, og annen informasjon av betydning for kontorets styring og oppfølging.

Årsrapporten for 2021 skal ta utgangspunkt i føringene gitt i bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi viser for øvrig til rundskriv R-115 fra Finansdepartementet angående utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap.

5.2 Rapportering om budsjettstatus

Regjeringsadvokaten skal i 2021 rapportere om budsjettsituasjonen per 30. juni og i forbindelse med nysalderingen. Rapportering om økonomistatus per 30. juni har frist 20. august 2021. Rapportering i forbindelse med nysalderingen må ses i sammenheng med dialogmøtet, og har frist knyttet til møtet, jf. vedlegg 1.

5.3 Annen rapportering

Regjeringsadvokaten skal informere Statsministerens kontor om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks slike avvik oppstår. Dette gjelder også ved mistanke om misligheter, jf. punkt 3.4. Forslag til mulige korrigerende tiltak skal fremmes av Regjeringsadvokaten.

5.4 Etatsstyringsmøter

Det vil bli holdt etatsstyringsmøter mellom Regjeringsadvokaten og Statsministerens kontor den 24. mars 2021 hvor tema bl.a. er årsrapporten 2020. Det vil også bli holdt etatsstyringsmøte i uke 39 hvor tema bl.a. er ny saldering av budsjettet 2021 og statsbudsjettet 2022.

 

Med hilsen

 

Anne Nafstad Lyftingsmo (e.f.)
regjeringsråd

 

Therese Steen
ekspedisjonssjef

Vedlegg 1

Styringskalender 2021
Regjeringsadvokaten

 

Måned

Aktivitet

Dato

Februar

Forklaring til statsregnskapet mv.

Årsrapport for 2021 til SMK

Februar

Innen 1.3 (2022)

Mars

Innspill til budsjettrevisjonen våren 2021 (RNB)

Etatsstyringsmøte. Gjennomgang årsrapporten for 2020

Hovedbudsjettskrivet 2021 sendes ut

Primo mars

24. mars, kl. 13-15

 

Ultimo mars

April

Foreløpige budsjettrammer sendes ut til RA fra SMK etter rammefordelingskonferansen

Medio april

Mai

Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S (2021-2022)

Primo mai

August

RAs økonomirapport per 30. juni 2021

20. august

September

Innspill til ny saldering av budsjettet for 2021 og statusrapport om budsjettsituasjonen

Etatsstyringsmøte om bl.a. ny saldering 2021 og budsjett 2022

Uke 39

 

Uke 39

November

Forslag til budsjett for 2023 fra RA med konsekvensjustert budsjett og satsingsforslag

Ultimo november

Desember

Oversendelse tildelingsbrev 2022

Ultimo desember

 

Nærmere dato for frister vil bli meddelt i eget brev fra Statsministerens kontor.