Tillegg til tildelingsbrev for 2018

Regjeringsadvokaten (RA) skal i årsrapporten redegjøre for hvordan RAs rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

Har RA hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV’en rapporteres i årsrapporten. Det er ønskelig at virksomheten starter å måle fra 1.7.2018. Har RA færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapporten kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med å nå målene for dugnaden.

Vi viser for øvrig til rundskriv av 20. juni 2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er vedlagt.

Oppfølgingen av inkluderingsdugnaden vil være en del av styringsdialogen.

 

Med hilsen

 

Heidi Heggenes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Inge Smith Dokken
avdelingsdirektør