Innspill fra Attac

Attac ser en tilrettelegging for økt import fra utviklingsland som et langt mer positivt virkemiddel enn en generell handelsliberalisering gjennom WTO-systemet, og anser GSP-ordningen for å i så måte være et velegnet redskap.

Attac Norge takker for utsatt høringsfrist, og vil med dette gi innspill til rapporten "Utviklingslandenes markedsadgang til Norge".

Attac ser en tilrettelegging for økt import fra utviklingsland som et langt mer positivt virkemiddel enn en generell handelsliberalisering gjennom WTO-systemet, og anser GSP-ordningen for å i så måte være et velegnet redskap.

Slik Attac ser det vil en del andre forhold ha større betydning for fattige lands utvikling, som økt nasjonal handlefrihet og med dette større anledning til å bygge opp egne næringer uten internasjonal konkurranse over lengre tidsrom. Men det er også viktig for utviklingslandene å øke sine eksportmuligheter.

Dessverre har de minst utviklede landenes (MUL) toll- og kvotefrie adgang til Norge vist seg lite effektive for å styrke importen fra MUL. Faktisk har MUL-eksporten til Norge sunket i perioden 2000-2004. Dette kan være en indikasjon på at toll- og kvotefri markedsadgang ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for økt handel med de fattigste landene. Attac mener derfor at norske myndigheter må forsterke som politisk linje et budskap om at fattige land i langt sterkere grad må sikres muligheter innenfor globalt handelsregelverk til å beskytte egne sektorer og egne næringer fra konkurranse fra andre land og/eller multinasjonale selskaper i lengre tidsrom. Dette for å gi fattige land anledning til å bygge opp næringer som de har gode forutsetninger for å lykkes med, og etter en lengre periode med oppbygging og konsolidering vil kunne utsette for internasjonal konkurranse og aktivitet.

I hovedsak stiller Attac Norge seg positive til de anbefalte tiltakene i rapporten. En strategi for økt bruk av GSP-ordningen vil slik Attac ser det kunne ha en positiv virkning for de fattigste landenes økonomiske utvikling, dersom en slik utvikling kombineres med økt handlingsrom for disse landene til å selv styre sin egen handelspolitiske utvikling. Nedenfor følger noen kommentarer til enkelte av tiltakene:

  • Utvidelsen av ordningen med toll- og kvotefri markedsadgang medfører at Nigeria står igjen som det eneste landet i Afrika sør for Sahara som ikke omfattes av denne ordningen. Dette fremstår som lite heldig, og Attac Norge mener at også Nigeria bør ha den samme markedsadgangen, til tross for at befolkningsstørrelsen er over 75 millioner innbyggere.
  • Hensynet til matsikkerhet i utviklingslandene bør prioriteres høyere enn det som fremgår av rapporten. Økt eksport kan medføre økt matmangel i utviklingslandene som idag er nettoimportører av jordbruksprodukter.
  • Det er viktig å stimulere tollpreferansene i GSP-ordningen gjennom intensivert handelsrettet utviklingsarbeid. Det er imidlertid viktig at dette arbeidet tar utgangspunkt i hva utviklingslandene selv ønsker å eksportere.
  • Attac Norge anbefaler en videre utredning om hvorvidt den tollfrie markedsadgangen på industrivarer bør utvides ytterligere.

Attac viser for øvrig til at Stortingets utenrikskomité 16. mai avgav sin innstilling til representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Dagfinn Høybråten, May-Helen Molvær Grimstad og Line Henriette Holten Hjemdal om preferansebehandling og redusert toll for å fremme økt handel med utviklingsland (Innst.S.nr.209 (2006-2007). Her fremkommer det at en samlet komité "ser positivt på rapportens konklusjoner" og "er enig i innholdet i representantforslaget".

Attac forstår at Utenriksdepartementet ikke kan kritiseres for at Stortingets utenrikskomité allerede har konkludert angående rapportens hovedanbefalinger. Attac vil likevel påpeke det uheldige i at landets lovgivende forsamling konkluderer i et spørsmål før frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører har fått avgitt sine synspunkter i et så viktig utviklingspolitisk spørsmål som her behandles. 

Med vennlig hilsen,

Marte Nilsen
Leder i Attac Norge

Maria S. Walberg
Nestleder i Attac Norge