NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Departementet har ingen merknader til rapporten.

Vi viser til Utenriksdepartementets brev av 04.08.2009 om ovennevnte.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen merknader til rapporten.

Bjørn Magnus Jakobsen (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Anne Kristine Hage
rådgiver