NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra ForUM

Utvalgets analyser og forslag legger et godt grunnlag for videreutvikling av norsk politikk på området skatteparadis og utvikling, skriver ForUM for utvikling og miljø.

ForUM for utvikling og miljø ser svært positivt på Utenriksdepartementets initiativ til utredningen om skatteparadis og utvikling og mener at utvalgets analyser og forslag legger et godt grunnlag for videreutvikling av norsk politikk på området. Rapporten gjør grundig rede for omfanget av negative utviklingeffekter av skatteparadis og skatteunndragelser, og synliggjør hvordan skatteparadis representerer et strukturelt utviklingshinder. ForUM setter pris på regjeringens økte fokus på ulovlig kapitalflukt og støtter sterkt opp om regjeringens ambisjoner om å lede an i det internasjonale arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis. 

ForUM mener det er særlig positivt at utredningen er handlingsrettet og presenterer konkrete forslag til tiltak som regjeringen bør sette i verk. Vi støtter forslagene fra utvalget og ønsker spesielt å fremheve to av disse. Men vi presenterer også anbefalinger som vil bidra til å sikre oppfølging av forslagene og koherens i norsk utviklingspolitikk. 

ForUM vil understreke viktigheten av å innføre endringer i norsk regnskapslovgivning i tråd med utvalgets anbefalinger i dette kapittelet. Kravet om mer åpen og detaljert regnskapsføring får stadig bredere støtte også internasjonalt. Kombinert med oppfordringer om tilsvarende endringer i andre land kan ny norsk regnskapslovgivning ha betydelig ringvirkninger i det internasjonale arbeidet for å bekjempe skatteparadis. 

Under internasjonale tiltak vil ForUM understreke viktigheten av å arbeide for en internasjonal konvensjon for transparens i internasjonal økonomisk aktivitet, og støtter utvalgets analyse og forslag til tiltak.

I lys av regjeringens målsetting om å føre en samstemt politikk der utviklingspolitikken ikke motarbeides av andre politikkområder, savner ForUM et kritisk blikk på norske interesser i skatteparadis. Særlig etterlyser vi en analyse av Statens pensjonsfond utland (SPU) sine investeringer i selskap registrert i skatteparadis. NOU 2008:14 ”Samstemt for utvikling” påpeker ”at Norge står overfor en utfordring med hensyn til konsistens i sitt engasjement dersom denne politikken [antikorrupsjonsarbeid hvor kamp mot skatteparadis stod sentralt] videreføres, samtidig med at statseide fond, banker og finansielle institusjoner enten bevisst eller ubevisst drar fordeler av manglende innsyn der selskapene er registrert.”  ForUM ønsker å understreke denne selvmotsigelsen i norsk politikk.

ForUM ber om at

  • Utenriksdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, tar initiativ til en vurdering av omfang og skadevirkninger av SPUs investeringer i skatteparadis og definerer grenseoppgangen for hva som må regnes som lukkede jurisdiksjoner, jamfør Finansdepartementets vurdering i St.meld. nr. 20 (2008-2009) ”Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2008.” 
  • Regjeringen inkluderer norske interesser i skatteparadis, herunder investeringer foretatt av SPU og statlig eide selskaper, i den varslede årlige rapporten til Stortinget ”om utvalgte områder som belyser hvor samstemt regjeringens politikk er mht. å fremme utvikling.” (UDs budsjettproposisjon for 2010.)                                               

Regjeringen har fremhevet ulovlig kapitalflukt og kamp mot skatteparadis som en hovedprioritet i utviklingspolitikken. ForUM ønsker denne satsningen velkommen.

ForUM ber om at

  • Regjeringen starter utarbeidingen av en stortingsmelding om norsk politikk mot ulovlig kapitalflukt. Denne må inneholde konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av stortingsperioden. I tillegg vil vi minne om nødvendigheten av å sikre budsjettmessige oppfølginger for å kunne iverksette de anbefalte tiltakene.

ForUM takker for invitasjonen til å komme med innspill til Kapitalfluktutvalgets utredning. 

Elin Enge
daglig leder