Høringsinstanser

Kristin Høgdahl

Næringslivets Hovedorganisasjon

Landsorganisasjonen i Norge

Kommunesektorens Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Norsk senter for menneskerettigheter

Den norske Helsingforskomite

Samferdselsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Miljøverndepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Kulturdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Justis- og politidepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Finansdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Arbeidsdepartementet

Riksadvokaten

Statsministerens kontor

Regjeringsadvokaten