Høringsinstanser

Actis

A-larm – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Aleris Ungplan & BOI AS

Amnesty International Norge

Aurora - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Bakkan bokollektiv AS

Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barneombudet

Barnesakkyndig kommisjon

Behandlingssenteret Små Enheter AS

Birkelund Barnevernsenter AS

Boenheten

Borg Barnevern AS

Cocoon ressurssenter for barnevern og etnisitet

Datatilsynet

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den Norske Advokatforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske legeforening

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim            

Diamanten Barnevern AS

Domstoladministrasjonen

Fafo

Finansdepartementet

Flyktninghjelpen

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvaret

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker v/sentralenheten

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Garnes Ungdomssenter

Hardanger Fartøyvernsenter

Helse– og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Hiimsmoenkollektivet

Hugin Barnevernstiltak AS

Human Rights House Foundation

Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

Institutt for samfunnsforskning

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Interaktiv Barnevern AS

Jentespranget AS

Joli Ungdomshjem AS

Juridisk rådgivning for kvinner (Jurk)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Kim - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kletten Fjellgård

Kommunal- og regionaldepartementet

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kvenlandsforbundet

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets regionale helseforetak

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (Leve)

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Landsforeningen for Voldsofre

Landsforeningen We shall overcome (WSO)

Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Lyderhorn Barnevern AS

Løft AS

Mental Helse

MiRA-Senteret

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (Nakos)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (Napha)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Nordre Kråkerud Gård Kysthuset

Norges Handikapforbund

Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (Nova)

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Samers Riksforbund

Norsk-Finsk Forbund     

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk innvandrerforum

Norsk OCD-forening, Ananke

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nymogården

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (Omod)

Pasientskadenemnda

Politidirektoratet

Redd Barna

Regionskontorene innen kriminalomsorgen

Regionssentre for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Romanifolkets riksforbund

Rostad Ungdomsheim

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo)

Sámediggi/Sametinget

Samenes Folkeforbund

Samisk høgskole

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

Sintef Helse

Sivilombudsmannen

Skjærgårdskollektivet AS

Skogfinske Interesser i Norge

Sofus Barnevern A/S

Solhaugen Miljøhjem   

Statens helsetilsyn   

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stiftelsen Fossumkollektivet

Stiftelsen Klokkergården    

Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem

Stiftelsen Motivasjonskollektivet

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stifelsen Sedrep – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

Stormyra Ritell DA

Styve Gard

Taternes Landsforening              

Tiltak for Ungdom – Agder

Tiltaksgruppen AS

Toten barnevern- og kompetansesenter

Tyrilistiftelsen

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Varphaugen Ungdomshjem a/s

Voksne for barn

Våre Hjem