Innspill fra Redd Barna til utviklingsmeldingen

Norsk utviklings- og utenrikspolitikk må ikke bare rette seg mot politisk interessante konflikter og områder eller såkalte norske interesser i utlandet, men også adressere marginaliserte menneskers interesser, skriver Redd Barna i sitt innspill til utviklingsmeldingen.

Redd Barna synes det er positivt at regjeringen har ambisjoner om å skrive en utviklingsmelding med et bredt fokus på politiske spørsmål. Politisk endring som fremmer utvikling kan gi positive ringvirkninger for flere mennesker. I situasjoner der maktbruk hindrer utvikling og realisering av menneskerettigheter er politisk endring avgjørende.

Redd Barna mener at følgende tre perspektiver må inkluderes i en ny utviklingsmelding med et bredt politisk fokus:

  1. Menneskerettigheter og barns og voksnes grunnleggende behov som for eksempel mat, helse og utdanning må sees på som globale fellesinteresser for hele menneskeheten, samme måte som klimaendringer, fred og trygghet. I forlengelsen av et slikt perspektiv må norsk utviklings- og utenrikspolitikk ikke bare rette seg mot politisk interessante konflikter og områder eller såkalte norske interesser i utlandet, men også adressere marginaliserte menneskers interesser. FNs tusenårsmål er et viktig steg på veien mot å inkludere alle mennesker i utvikling, og Norge har sammen med andre land forpliktet seg til kamp for eksempel fattigdom og for utdanning for alle. For å sikre et sterkt fokus på maktmisbruk og marginaliserte menneskers interesser, må en ny stortingsmelding om utviklingspolitikk sette menneskerettigheter og tusenårsmålene sentralt.
  2. Utviklingsmeldingen må videre adressere utfordringer for utvikling i land i krig og konflikt, si noe om norsk bistands rolle i disse landene og gi prioritet til disse landene. Utvikling i konfliktrammede land betyr å skape framtidshåp og å bygge fred over lang tid. Utdanning for alle er avgjørende for at også konfliktrammede stater skal lykkes med å inkludere hele befolkningen i utvikling. Bare gjennom kunnskap kan mennesker delta i skapelsen av sin egen framtid.
  3. Sivilsamfunnets rolle i utviklingen av et samfunn er sentral. Fra vår egen historie har folkerørsler og organisasjoner stått sentral i utformingen av velferdsstaten og menneskerettighetsperspektivet. Både bistanden og de internasjonale og lokale NGO-enes rolle har endret seg de siste 20 år fra å være isolert og prosjektrettet til å delta i påvirkningsarbeid og ha myndigheter på alle nivå som partnere. NGO-er er fleksible og spiller helt avgjørende roller i konfliktrammede land og i katastrofer. Derfor må sivilsamfunnet identifiseres som en avgjørende kanal for norsk bistand.
Til toppen