5. Koordinering og samordning.

5. Koordinering og samordning.

Som vist ovenfor er ansvaret for og gjennomføringen av ulike støtteordninger for kunnskapsutvikling i utviklingsland, internasjonal forskning og utviklingsrettet forskning i Norge spredt på en rekke aktører. NORAD, UD, UR, Forskningsrådet og KUF er alle ulikt organisert, har ulike målsettinger og ulik forankring for sin virksomhet. For at ikke denne desentraliserte forvaltningsmodellen skal ha negative virkninger og føre til økt fragmentering av virksomheten, er det behov for tiltak for å sikre best mulig samordning og informasjonsutveksling. Hensikten er å bidra til best mulig anvendelse av de ulike støtteordningene, der aktørene kan trekke på hverandres erfaringer, for å oppnå målsettingene om styrking av kunnskaps- og kompetansebygging i Sør, anvendelse av internasjonal forskning og styrking av utviklingsforskningen i Norge. Koordineringstiltakene må hele tiden ha som utgangspunkt at utviklingslandenes behov og prioriteringer må være avgjørende for innretningen og utformingen av ulike tiltak og at det overordnede målet er å styrke utviklingslandenes kompetanse og kapasitet. Bedre samordning av ulike tiltak rettet mot utviklingsland, vil også gjøre det lettere for disse landene å forholde seg til og gjøre seg nytte av internasjonalt samarbeid.

For å bidra til oppfylling av målsettingen om samordning og samspill mellom de ulike aktørene, vil det bli lagt vekt på følgende tiltak:

5.1. UD har det overordnede ansvar for å påse at det er sammenheng mellom de ulike elementene i støtten til norsk og internasjonal utviklingsforskning og forskningstiltak rettet inn mot utviklingsland som finansieres over bistandsbudsjettet. Hensikten er at de ulike støtteordningene skal spille en komplementær rolle og på ulike måter, direkte eller indirekte, bidra til å styrke kunnskapsutvikling og forskning i utviklingsland. UD skal ivareta et helhetlig utviklingsperspektiv i norsk politikkutforming når det gjelder støtte til utviklingsforskning og forskningsbistand, bl.a. gjennom utformingen av de årlige tildelingsbrev til NORAD, Forskningsrådet og UR og ved utsendelse av informasjon til utestasjonene.

5.2. UD vil ta initiativ til årlige fellesmøter med KUF, Forskningsrådet, UR/SIU og NORAD for drøfting av overordnede spørsmål og samordningstiltak vedrørende norsk engasjement innenfor utviklingsforskning og støtte til forskning og høyere utdanning i og for utviklingsland. Representanter fra høyskole- og forskningsinstituttsektoren vil bli invitert etter behov.

5.3. UD skal oppfordre og stimulere til bedre informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene gjennom :

  • etablering av felles databaser
  • utvikling av regulære samarbeidsrutiner og rutiner for informasjonsutveksling
  • deltakelse som observatør på hverandres årlige møter med samarbeidsorganisasjoner i Sør.

5.4. UD skal oppmuntre til og støtte opp om regelmessige formidlingstiltak som også kan ha en samordnende funksjon, som bl.a. :

  • Årlig forum for formidling av forskningserfaringer fra NUFU-programmet. Det vil bli lagt vekt på å videreføre tradisjonen med årlige seminarer der NUFUs forskningserfaringer innen særskilte temaområder presenteres for andre norske aktører (Forskningsrådet, NORAD og UD). Det bør i tillegg vurderes å inkludere relevante norske forskningsinstitusjoner som er involvert i liknende forskningssamarbeid med utviklingsland på disse seminarene.
  • Årlig forum for norsk utviklingsforskning i regi av Norsk forening for utviklingsforskning (NFU). Det vil bli gitt støtte via Forskningsrådet til årlige konferanser for forskning om utviklingsrelaterte spørsmål som kan trekke opp hovedtrender innen forskning av relevans for norsk sør-politikk. Det skal legge vekt på å koplinger til internasjonal forskning.

5.5. Det skal legges vekt på at man fra norsk side deltar aktivt i internasjonalt koordineringsarbeid med andre givere for å bidra til samordning av ulike bistandstiltak, for å unngå overlappende programmer og for å etablere en arbeidsdeling givere i mellom når det gjelder å støtte opp om mottakernes behov og prioriteringer.

  • UD skal sammen med NORAD holde nær kontakt og samarbeide med nordiske og andre likesinnede land, delta på regelmessige giverlandsmøter og delta på internasjonale konferanser og seminar om forskning og høyere utdanning.
  • NORAD skal holde nær kontakt med andre givere i de respektive samarbeidsland og delta i sektorinitiativ og -programmer innenfor forskning og høyere utdanning der det er relevant.