Vedlegg 2. Liste over...

Vedlegg 2. Liste over referanser og relevante bakgrunnsdokumenter

Styrking av forskning og kompetanse i tilknytning til Norges forhold til utviklingslandene. Forskningsrådets bidrag til Utenriksdepartementets strategiutforming. Etter Rio... Rapport nr. 6.

Utenriksdepartementet og forskning, Forskning: Kunnskapskilde og virkemiddel i utenrikspolitikken, Utenriksdepartementet, juni 1995

St. meld. nr. 28 (1988-89) Om forskning

St. melding nr. 36 (1992-93) Forskning for fellesskapet

St. melding nr. 42 (1987-88) Om u-landsorientert utviklingsforskning

St. melding nr. 51 (1991-92) Om utviklingstrekk i Nord-Sør-forholdet og Norges samarbeid med utviklingslandene

NOU 1995: 5 Norsk sør-politikk for en verden i endring

 

St. melding nr. 19 (1995-96) En verden i endring. Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandeneog Innst. S. nr. 229 (1995-96) Innstilling fra utenrikskomiteen om hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene.