Likeverdig opplæring...

Likeverdig opplæring for synshemmede barn

I byen Wroclaw i Polen foregår det et pilotprosjekt for rehabilitering og integrering av synshemmede barn og unge. Norske spesialister spiller en sentral rolle i arbeidet som kan bli en nasjonal modell for å bistå opplæringen av svaksynte og blinde.

Den offentlige blindeskolen i Wroclaw har rundt 250 blinde og svaksynte elever fra hele Nedre Schlesien. Det undervises på grunnskole- og videregående nivå. Blindeskolen er hittil drevet som en tradisjonell spesialskole. Nå legges det økt vekt på å bidra til at de synshemmede skal få integrert opplæring i det ordinære skoleverket.

Ressurssenter
Pilotprosjektet som startet i 2002 går ut på å utvikle et ressurssenter for oppfølging av synshemmede helt fra spedbarnstadiet og opp gjennom hele utdanningssystemet. I tillegg til innsatsen for barna blir det også arbeidet med å gi et tilbud til foreldre, medarbeidere ved helsestasjoner og barnehager og pedagogisk personale.

Blant annet etablerer skolen med bistand fra den norske stiftelsen Trygt Ly et opplegg for utlån og tilpassing av synshjelpemidler. Et av tiltakene er oversettelse en norsk instruksjonsbok i bruk av forstørrende TV.

På vanlige skoler
Målet er at brorparten av synshemmede elever i fremtiden skal kunne integreres i ordinære skoler. Blindeskolen skal primært fortsette å gi et tilbud til elever med tyngre funksjonshemming, enten det kun er synshemning eller i kombinasjon med andre funksjonshemninger.

Det polsk-norske prosjektet er en oppfølging av et samarbeid mellom blindeskolen i Wroclaw og den kristne stiftelsen Trygt Ly i Hurdal som går tilbake til 1994. En øyelege, to synspedagoger, to optikere og en elektroingeniør fra Norge har hjulpet den polske blindeskolen med synstesting av elevene, tilpasning av hjelpemidler og utveksling av faglig kompetanse. I tillegg har Trygt Ly formidlet store mengder utrangerte synshjelpemidler fra norske hjelpemiddelsentraler. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Tverrfaglig samarbeid
- I den senere tid har vi sett hvor viktig det er å få til et tverrfaglig samarbeid mellom pedagoger, øyeleger og optikere i arbeidet med rehabilitering av svaksynte barn og ungdommer. Dette er et banebrytende arbeid i Polen som er viktig for å bryte ned høye, faglige barrierer, sier daglig leder Åsmund Kilde ved stiftelsen Trygt Ly.

Han legger vekt på å utvikle det tverrfaglig samarbeidet slik at det kan få betydning for hele Polen, og ikke bare ved blindeskolen i Wroclaw.

Ti års samarbeid
Handlingsplanen for søkerlandene til EU har støttet prosjektet ved blindeskolen i Polen med til sammen to millioner kroner i 2002 og 2003, mens mesteparten av innsatsen mellom 1994 og frem til 2002 drevet på frivillig grunnlag i form av rent dugnadsarbeid.

- I begynnelsen av prosjektet ble det fokusert på å løse de mest prekære behovene med tilpasning av hjelpemidler til de svaksynte elevene og tilhørende opplæring. Støtten fra Handlingsplanen har gitt oss anledning til å jobbe mer med kompetanseutvikling hos skolens medarbeidere. I tillegg har vi fått knyttet en øyelege til skolen. Det hadde de ikke tidligere, forteller Kilde.

Som en del av prosjektet har Kjelle videregående skole i Akershus etablert et samarbeid med blindeskolen i Wroclaw for å videreutvikle blindeskolens pedagogiske tilbud. På hjemmesiden til Kjelle kan du lese mer om dette.

Kjelle var tidligere en spesialskole, og har delt sine kunnskaper om pedagogisk omstilling og nytenkning med sine polske kolleger gjennom gjensidige studiebesøk i 2003. De to skolene har nå undertegnet en samarbeidsavtale.

LES MER:

  • Aftenposten besøkte blindeskolen i Wroclaw i august 2002
  • Kjelle videregående skole samarbeider med blindeskolen i Polen.