Bevarer polske elver...

Bevarer polske elver og skoger

To samarbeidsprosjekt mellom Norge og Polen har som mål å forbedre økologien i polske skoger og vassdrag, og sikre at de særpregete naturlandskapene bevares for fremtiden.

Miljøprosjektene gjennomføres av Verdens naturfond (WWF) sine avdelinger i Norge og Polen. Vassdragsprosjektet tar for seg nedbørsfeltene til de to største og viktigste elvene Oder og Vistula. Disse har stor innflytelse på miljøtilstanden i den indre Østersjøen.

Begrense forurensingen
Prosjektet skal fremme tiltak som begrenser forurensningen, og også øke kunnskapen om EUs miljøvennlige landbruksprogrammer. Man kartlegger også hvilke områder som bør inngå i EUs nettverk av vernede naturområder.

Det andre prosjektet tar for seg vern og bærekraftig utvikling av polske skoger. Landet har fortsatt store områder med en rik og variert skog som ikke er ødelagt av utslipp fra tungindustrien.

Miljø mot arbeidsplasser
Prosjektet fokuserer blant annet på den konflikten som kan oppstå mellom ønsket om å innføre strengere miljøkrav og hensynet til å bevare eller opprette nye arbeidsplasser. Målet er å utvikle metoder for å utvikle standarder for skogsforvaltningen og måter å begrense interessekonflikter.

WWF-Norge har fått til sammen 1,8 millioner kroner i støtte til de to miljøprosjektene i Polen fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU. Det er Verdens naturfond i Polen som er ansvarlig for gjennomføringen og får faglig støtte fra avdelingen i Norge.

Gjensidig nytteverd
WWF-Norge mener selv de høster verdifull erfaring når det gjelder problemstillinger som er felles for begge land. Dette kan brukes i organisasjonens arbeid i Norge. Begge prosjektene går over et år fra juli 2003 til juli 2004.

Etter halvgått løp mener WWF at prosjektene i Polen har bidratt til å bygge broer mellom offentlige myndigheter og ulike interessegrupper, og har synliggjort at ikke-statlige organisasjoner kan spille en viktig og proaktiv rolle for Polens vei inn i det nye Europa.