Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF av 27. oktober 2004 om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, i samsvar med Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer

Utrykt vedlegg til St.prp. nr. 26 (2007-2008)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF av 27. oktober 2004 om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, i samsvar med Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer (i pdf-format)

Til toppen