Europaparlaments - og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk

Utrykt vedlegg til St.prp. nr. 75 (2007-2008)

Europaparlaments - og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området vannpolitikk (i pdf-format).

Til toppen