Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 25689-25696 av 25923 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om inspeksjon av styrker i Europa

  29.05.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om at det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

  Se loven på lovdata.no

 • Laks- og innlandsfiskloven

  15.05.1992 Lov Klima- og miljødepartementet

  Laks- og innlandsfiskloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, inkludert ål. Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder som utgangspunkt også

  Se loven på lovdata.no

 • St.prp. nr. 100 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentet er i pdf-format) Kapittel 1 Sammendrag Kapittel 2 Hovedtrekk i europeisk integrasjon Kapittel 3 Gjennomgåelse av

 • St.prp. nr. 101 (1991-92) -

  15.05.1992 Proposisjon Utenriksdepartementet

  Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. (Dokumentene er i pdf-format) Kapittel 1 Bakgrunn og sammendrag Kapittel 2 Gjennomgang av artiklene i avtalen om Overvåkingsorganet og

 • Ot.prp. nr. 42 -

  28.02.1992 Proposisjon Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ot.prp. nr. 42 (1991-92) Om lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Tilråding fra Kommunaldepartementet av 28. februar 1992, godkjent i statsråd samme dag. Dokumentet i pdf-format (8,5 Mb)

 • Forskrift om reindriftsfond

  14.02.1992 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32. Endret ved Landbruksdepartementets vedtak av 23. februar 1995, og gjengis nå etter endringen. Endret 10 juli 2002 nr. 871.

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1992: 4 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1992

  14.01.1992 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • Rundskriv H-17/92

  Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  11.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-17/92 Vår ref. 92/5956 B Dato 29.09.1992 Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven Innhold 1. Innledning 2. Fvl § 42 4. Nærmere om skjønnsutøvelsen 5. Om saksbehandling