Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 26849-26856 av 26897 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forskrift om pelsing av pelsdyr

  09.10.1964 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 9. oktober 1964 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 9 jan

  Se forskriften på lovdata.no

 • Arveavgiftsloven

  19.06.1964 Lov Finansdepartementet

  Det skal svares arveavgift til staten etter reglene i denne lov når arvelateren ved sin død, eller giveren da gaven ble ytet, var bosatt i riket eller var norsk statsborger. Av forsvunnet persons midler pliktes avgift hvis den forsvunne var bosatt i

  Se loven på lovdata.no

 • Sykepleierpensjonsloven

  22.06.1962 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om pensjonsordning for sykepleiere.

  Se loven på lovdata.no

 • Konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag

  23.03.1962 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om rettskraftig dom, administrativ beslutning eller en av offentlig myndighet godkjent avtale, hvoretter noen i en av de kontraherende stater er pliktig til å betale underholdsbidrag til ektefelle, tidligere ektefelle, barn, stebarn eller

  Se loven på lovdata.no

 • Helsingforsavtalen

  23.03.1962 Lov Utenriksdepartementet

  Avtalepartene skal søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske område, og når det gjelder samferdsel og miljøvern.

  Se loven på lovdata.no

 • Beitelova

  16.06.1961 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Eigar og innehavar av husdyr skal syta for at husdyr ikkje kjem inn på område der eigaren eller innehavaren ikkje har rett til å la dyra vera. Same skyldnaden har den som for eigaren eller innehavaren har tilsyn med husdyr. Med husdyr meinar ein i

  Se loven på lovdata.no

 • Sparebankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og å forvalte de midler foretaket rår over, uten at stifterne eller andre har rett til utbytte av virksomheten utover

  Se loven på lovdata.no

 • Forretningsbankloven

  24.05.1961 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder alle foretak som skaffer seg midler til sin virksomhet ved å ta mot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere. Mottak av midler som nevnt i lov om e-pengeforetak § 1-1 annet ledd nr. 2 utgjør ikke innskudd dersom de mottatte

  Se loven på lovdata.no

Til toppen