Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 47521-47540 av 49541 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • FN

  «Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

 • Gro Harlem Brundtlands andre regjering

  Arbeiderpartiet (A)

 • Schengen-notatbasen

  Schengen-notatbasen er et verktøy for statsforvaltningen i arbeidet med EU-regelverk på justis- og innenriksområdet. Et Schengen-notat er et dokument med informasjon om Schengen-relevant regelverk som vurderes innlemmet i norsk rett. Notatbasen

 • Tillitsreform

  Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekter. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid.

 • Statens lønnsutvalg

  Statens lønnsutvalg avgjør tvister etter tjenestetvistlovens § 29.

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Fordelingsutvalget har som hovedoppgave å tildele tilskudd til landsomfattende frivillige, barne- og ungdoms-organisasjoner. Det kan søkes om nasjonal

 • Partilovnemnda

  Partilovnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Medlemmene i nemnda er oppnevnt for seks år av gangen.

 • Nyheter og pressemeldinger

  Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

 • Etisk råd for forsvarssektoren

  ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet,

 • Kystvaktrådet

  Tilrettelegge samarbeidet mellom Kystvakten og de instanser den er forutsatt å bistå.

 • Byggkvalitetutvalget

  Byggkvalitetutvalget skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen. Utvalget ledes av professor Nils-Henrik von der Fehr, og leverte sin innstilling 5. februar 2020.

 • Distriktsnæringsutvalget

  Utvalget skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

 • Utvalg for innovasjon og vekst i grøntsektoren

  Utvalget skal legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster). Utvalget skal bl.a. vurdere markedsmuligheter og ulike markedsandeler, innovasjonsbehov,

 • Reisegarantiutvalget

 • Gjerdrum-utvalget

  Utvalget skal skal finne årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum og vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal også vurdere risikobildet for bebyggelse og fare for kvikkleireskred i Norge, ansvarsdeling

 • Arvelovsutvalget

  Utvalget har foretatt en vurdering av arveloven. Hensikten er å lage en ny arvelov tilpasset utfordringene i dagens samfunn.

 • Fosterhjemsutvalget

  Utvalget ble oppnevnt 21. april 2017, og gikk igjennom rammebetingelser for ordinære fosterhjem. Utvalget leverte sin utredning 18. desember 2018.

 • Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten

  Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten avgjorde tilsettingssaker der det ordinære tilsettingsorganet i en statlig virksomhet ikke ville tilsette en søker med fortrinnsrett til ledig stilling, men i stedet tilsette en annen søker.

 • Det veterinærmedisinske rettsråd

  Det veterinærmedisinske rettsråd er et offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rettsrådets oppnevning, sammensetning og oppgaver er lovfestet i lov av 15. juni 2001 nr 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (

 • Norges Banks hovedstyre

  Styringen og driften av Norges Bank hører under hovedstyret, med unntak av saker som er lagt til komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.