Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 53521-53540 av 54884 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk/finsk reingjerdekommisjon 2017-2020

  Reingjerdekommisjon fastsetter bl.a. arbeidsbeskrivelse for oppføring og vedlikehold av grensegjerdet, og påser at gjerdet oppføres og vedlikeholdes i samsvar med arbeidsbeskrivelsen.

 • Norge og EU

  Nordiske og europeiske land er Norges viktigste politiske og økonomiske partnere. EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen vil jobbe mer aktivt for å fremme Norges interesser innenfor rammene av EØS-avtalen, og

 • Fred og forsoning

  Norge har vært engasjert i en rekke fredsprosesser gjennom flere tiår. Konfliktløsning og bidrag til forsoning er en sentral dimensjon i norsk utenrikspolitikk.

 • Frivillighet

  Frivillige organisasjoner bidrar til kompetanse, læring og inkludering og gir folk i alle aldre anledning til å møtes, engasjere seg og være en del av et fellesskap. Regjeringen ønsker å sikre frivilligheten god finansiering, stor frihet og en

 • Bærekraftsmålene

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Trykk på ikonene nedenfor for informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt.

 • Prioriteringsutvalget

  Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen (UiB). Utvalget leverte sin

 • Fungerende kommunikasjonssjef Cathrine Slaaen

  Bilde av Cathrine Slaeen

  Cathrine Slaaen er fungerende kommunikasjonssjef for kunnskapsministeren.

  E-post: Cathrine.Slaaen@kd.dep.no

  Mobil: 976 77 247

 • Ekspedisjonssjef Andreas Gaarder

  Avdeling for kompetanse og ressurser

  E-post: andreas.gaarder@mfa.no

  Telefon: 23 95 12 02

 • Valgdirektoratet / Valdirektoratet

  Valgdirektoratet skal støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

  Nettside: https://www.valg.no/

 • Tolkningsuttalelser om tomtefestelova

 • Andøya Space Center

  Andøya Space Center AS er et 90% statlig eid selskap som leverer operative tjenester og produkter innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og -verifisering.

  Nettside: https://www.andoyaspace.no/

 • Statskog SF

  Statskog er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Som forvalter av en femtedel av Norge, skal Statskog SF sikre fellesskapets verdier.

  Nettside: http://www.statskog.no/

 • Familie og barn

  Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår. Alle skal ha likeverdige tilbud og muligheter.

 • @Regjeringen

  Her kan du lese mer om sakene regjeringen publiserer på Instagram. Klikk på Instagrampostene for å lese mer:

 • Ytringsfrihetskommisjonen

  En ny utredning ble lagt fram 15. august 2022.

 • Psykisk helse, rus og vold

  Helse- og omsorgsdepartementet har ansvar for en helhetlig og samordnet politikk innenfor psykisk helse- og rus- og voldsfeltet. Politikken skal bidra til å fremme god helse og livskvalitet, forebygge at problemer utvikler seg, og sørge for at

 • Sivilavdelingen

  Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og gode rettsprosesser. Avdelingen har blant annet ansvaret for oppgaver knyttet til budsjett, regelverk og administrasjon på domstolfeltet, rettshjelp, advokatregelverk, den sivile rettspleien på

  Ekspedisjonssjef Jostein Solberg

 • Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

  Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor,

  Ekspedisjonssjef Jan Hjelle

 • By- og stedsutvikling

  På disse sidene får du veiledning i hvordan du kan planlegge og utvikle byer og tettsteder til beste for innbyggere, næringsliv og miljøet. Du finner også verktøy og ressurser som kan være til nytte når du skal gjennomføre planene og tiltakene dine.

 • Utredning etter forliset av riggen Deep Sea Driller

  Stortinget har bedt regjeringen gjennomgå alle sidene ved forliset av riggen "Deep Sea Driller". På bakgrunn av dette har Justisdepartementet engasjert politimester Rolf B. Wegner for å foreta en utredning av forliset.