Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 53761-53780 av 54739 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Tros- og livssynssamfunn

  Tilskuddsordningen for tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke skal sikre stor grad av økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i Norge. Det årlige tilskuddet skal tilsvare statens og kommunens budsjetterte utgifter per

 • Motorferdsellovutvalget

  Utvalget skal gjennomgå reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag og foreslå endringer i dette.

 • Tolkningsuttalelser om forurensningsloven

 • Arbeidet med stortingsmelding om 5.-10. trinn

  Regjeringen skal legge frem en stortingsmelding som skal se på utfordringer i skolehverdagen på 5.-10.trinn. Hovedmålet for meldingen skal være å utforske og beskrive hvordan skole i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring,

 • Internasjonalt helsesamarbeid

  Formålet med det internasjonale helsesamarbeidet er å bidra til å løse helseutfordringer som ikke stopper ved grensene, å utveksle kunnskap, utvikle ordninger for å kunne drive effektiv forebygging og sykdomsbekjempelse nasjonalt og å bidra til

 • Finansavdelingen (FA)

  Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

  Fungerende ekspedisjonssjef Kyrre Stensnes

 • Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) jobber for å skape flere grønne og lønnsomme arbeidsplasser, styrke investeringene på fastlandet, øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030 og kutte klimagassutslipp med 55 prosent innen samme

 • Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbiblioteket er en viktig kilde til kunnskap i Norge. Virksomheten omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium.

  Nettside: https://www.nb.no/

 • Landbrukseiendommer

  Målet med eiendomspolitikken er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Bruk, vern og fordeling av arealressurser og landbrukseiendommer er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet.

 • Norsk filminstitutt

  Norsk filminstitutt er statens forvaltningsorgan for filmpolitikken og rådgiver i filmpolitiske spørsmål.

  Nettside: https://www.nfi.no/

 • Jernbane

  Jernbanen skal være en miljøvennlig og god transportløsning for personer og gods. Sikkerhet og driftsstabilitet i togtrafikken har høy prioritet.

 • Olje og gass

  Siden oppstarten har petroleumsvirksomheten i Norge gitt en verdiskaping på om lag 15 700 milliarder kroner målt i dagens kroneverdi.

 • Kommunikasjon

  Kommunikasjonsenheten arbeider med medier, strategisk kommunikasjon, rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene, departementets nettsider, sosiale medier og intern kommunikasjon.

  Kommunikasjonssjef Anbjørg Bakken

 • Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

  Da det dansk-norske riket ble oppløst ved fredsavtalen i Kiel 14. januar 1814, og Norge ble overført til den svenske kongen, ble det igjen aktuelt med egne norske styringsorganer. En medvirkende årsak til dette var at den danske stattholderen i

 • Thorbjørn Jaglands regjering

  Arbeiderpartiet (A)

 • Per Bortens regjering

  Senterpartiet (Sp), Høyre (H), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF)

 • Einar Gerhardsens fjerde regjering

  Arbeiderpartiet (A)

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1852

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands.

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1861

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det

 • Lov og rett

  Regjeringen arbeider for å sikre trygge lokalsamfunn og redusere hverdagskriminalitet, og vil føre en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet.