Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80621-80640 av 85275 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • R-10/99 99/4486 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999 tilleggsbevilgninger i høstsesjonen - ny saldering

  Til samtlige departementer Statsministerens kontor Rundskriv R-10/99 Vår ref Dato 99/4486 C TT/HDH 16.09.1999 STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING Regjeringen har vedtatt retningslinjer for

 • § 2 første ledd bokstav a og b - Fortolkning av åpningstidsloven

  Saksnummer: 1999/11073 E AS Dato: 14.09.1999 Fortolkning av åpningstidsloven Vi viser til Barne- og familiedepartementets brev 30 juni 1999. 1 Etter lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstiden for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Forvaltningsloven

 • § 3 - Fortolkning av åpningstidsloven

  Saksnummer: 99/11073 E AS Dato: 14.09.1999 Fortolkning av åpningstidsloven Vi viser til Barne- og familiedepartementets brev 30 juni 1999. 1 Etter lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstiden for utsalgssteder (åpningstidsloven) § 3 fjerde

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

 • Høring - forslag om innføring av særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/3968 SA KMF/GS 13 .9.1999 Høring – forslag om innføring av særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter Finansdepartementet mottok den 23. juni 1999 et forslag til særskilte

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 13.09.1999

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forskrift om såvarer

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. september 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 8, § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 12, § 33 første ledd

  Sjå føresegna på lovdata.no

 • Rundskriv F-066-99

  Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder. (10.09.99)

  Rundskriv F-66-99 Saksnr. 99/3083 10.09.99 Fylkeskommunene Statens utdanningskontorer Opplæringsrådene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Vedrørende godkjenning av lærebedrifter i fag der læreplanen for opplæring i bedrift angir områder Det vises

 • Forskrift om tilskudd til produsentretta rådgiving i potetsektoren

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 9. september 1999 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved

  Sjå føresegna på lovdata.no

 • Rundskriv F-065-99

  Godtgjøring til sensorer ved universiteter, vitenskapelige og statlige høgskoler (08.09.99)

  Rundskriv F-065-99 Saksnr. 98/6474 08.09.1999 Viser til rundskriv F-140-90 Universiteter og høgskoler Det vises til F-140-90 vedrørende ovennevnte. Det var brudd i forhandlinger om endring av særtariffavtalen om godtgjøring til sensorer ved

 • Oppsummeringsbrev 07.09.1999

  Oppsummering av spørsmål etter fjerde nettverkssamling i KOSTRA regional statsforvaltning 1999 Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 7.9.99 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Ole Alexandersen.

 • § 2 annet ledd - Tvist om lovligheten av midlertidig ansettelse etter tjenestemannsloven - prosedyre

  Saksnummer: 1999/13123 E AS Dato: 07.09.1999 Tvist om lovligheten av midlertidig ansettelse etter tjenestemannsloven - prosedyre Det vises til Deres brev 17. august 1999. Normalt foretar Justisdepartementet ikke utredninger på bakgrunn av

  Tolkingsfråsegn frå lovavdelinga

  Lov/føresegn: Forvaltningsloven

 • Fst 4/99

  Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35

  Jnr. 97/11492 KBL/uq 06.09.1999 Rundskriv Fst 4/99 Direktørene KIA/KRUS/KITT Kontorsjefene (KIF) Direktørens skjønnsutøvelse ved beslutning om løslatelse på prøve ved 2/3 straffetid etter fengselsloven § 35 I St.meld. nr. 27, Om Kriminalomsorgen pkt

 • R-8/99 99/4241 C Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

  Samtlige departement Rundskriv R-8/99 Vår ref Dato 99/4241 C AH sept.1999 Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev fra

 • Rundskriv F-064-99

  Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012). (06.09.99)

  Rundskriv F-064-99 Saksnr. 99/463 06.09.1999 Stikkord: eksamen. Sjå vedlagde liste Endring av vedlegg 2 i læreplan for kurs II Økologisk landbruk (Kurskode K012) Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet har endra eksamensform på nokre av

 • Utredndir_vedlF

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Jo Gade FO/SENST Medlemmer: Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II Rådg Jon Fitje FD II - alternativ

 • Utredndir_vedlH

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Ob Arne Dahlberg HFK Medlemmer: Rådg Per MorstadFD III Rådg Anders T GundersenFDIV Oblt Jens P SørensenFO/F Maj Sven

 • Utredndir_vedlA

  Organisering av og deltakere i fellesprosjektet 1 Organisering 2 Beslutningsgruppen 2.1 FD Departementsråd John Lunde Stabsdirektør Morten Tiller Ekspedisjonssjef Finn Landsverk. 2.2 FO

 • Utredndir_vedlJ

  Kompetansegruppe EBA 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Regdir Olaf DobloughFBT/Ø Medlemmer: Udir Stig RøgebergFD IV Rådg Bente LinderudFD IV Seksjsj Carl Oscar PedersenFBT/H S rådgiver Bjørn BergesenFBT/H repr FBT Maj Arnfinn KlevenFO/F Maj Terje

 • Utredndir_vedlG

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Trygve Bruun TRSD Understående fra FD deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene: Komkapt Geir Gade FD II Rådg

 • Utredndir_vedlD

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Petter AskFO/Ø Medlemmer: Rådg Tor Herman HagenFD IV Rådg Trond HilmoFD III Maj Stig MyrvangHFS Orlkapt Erling DanielsenSST Maj Lasse SandøFO/Ø