Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 80661-80680 av 81649 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ministerens taler og artikler

  Her finner du et utvalg av ministerens taler og artikler.

 • Plan, bygg og eiendom

  Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning

 • Øvrig politisk ledelse

  Den politiske ledelsen i departementene består av statssekretærer og politiske rådgivere. Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor. Den politiske ledelsen skiftes ved regjeringsskifter.

 • Småbedriftslivet - Norges verdiskapere

  Høsten 2019 lanserte regjeringen sin nye strategi for små og mellomstore bedrifter.

 • Avdelingsdirektør Kristin Nummedal

  Seksjon dyrevelferd og miljø (SDP)

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 93 18

 • Politi og kriminalitetsbekjempelse

  Regjeringen fører en justispolitikk som sikrer den enkeltes behov for trygghet og rettssikkerhet. Trygghet er en del av den norske velferden og viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet.

 • Departementene

 • Utvalg om funksjon og kapasitet for politiets særorganer

  Utvalg har sett på funksjon og kapasitet for politiets særorganer og har vurdert politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalget leverte sin innstilling 18. mai 2017.

 • Datatilsynet

  Datatilsynet vart oppretta 1. januar 1980, og er eit uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Etaten er både tilsyn og ombod i personvernsaker.

  Nettside: http://www.datatilsynet.no/

 • Avdelingsdirektør Viil Søyland

  Seksjon jordbrukspolitikk (JP)

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 92 38

 • Menneskerettigheter

  Fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i kjernen av norsk utenrikspolitikk. Gjennomføringen av denne politikken utføres både i internasjonale fora som FN, OSSE, Europarådet og på landnivå.

 • Arbeidet med ny kunstnermelding

  Stortinget har bedt regjeringen om en egen kunstnermelding. Meldingen vil gå gjennom kunstnerpolitiske tiltak for å se hvordan disse treffer dagens kunstnerpraksis og kunstnerøkonomi. Meldingen vil også ha et særlig fokus på kunstens rolle i

 • Avdeling for økonomi og utvikling

  Avdelingen er ansvarlig for en fremtidsrettet utviklingspolitikk, multilateral utviklingsfinansiering, UDs arbeid med økonomisk diplomati, fremme av norske energiinteresser samt klima og miljø. Avdelingen ivaretar norske interesser i WTO og OECD og

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Katja C. Nordgaard

 • Helse og omsorg

  Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

 • Nasjonal ramme for vindkraft

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget har vært på en bred høring. Regjeringen har besluttet å ikke gå videre med forslaget om

 • Offentlige anskaffelser

  Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 520 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

 • EU/EØS-rett

  Tolkningsuttalelser om EU/EØS-rett

 • Øvrig politisk ledelse

  Den politiske ledelsen i departementene består av statssekretærer og politiske rådgivere. Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor. Den politiske ledelsen skiftes ved regjeringsskifter.

 • Kartverket

  Kartverket skal levere landsdekkende geografisk informasjon og tjenester for private og offentlige brukere, være statens fagorgan innen kart og geodata og ivareta de forvaltningsoppgaver som følger med det.

  Nettside: http://www.kartverket.no/

 • Tidligere regjeringer og historie

  Dette er en side med historisk materiale om Norges regjeringer, statsministre, regjeringsmedlemmer, departementer, og politiske medarbeidere siden 1814.

Til toppen