Planar og strategiar

På denne sida finn du utvalde planar og strategiar som er utgjevne av departementa og Statsministerens kontor.

Viser 88321-88340 av 89502 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forsvarsindustri

  Meld. St. 9 (2015-2016) "Nasjonal forsvarsindustriell strategi" omhandler forholdet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien. Den beskriver endringer i forsvarsmarkedet nasjonalt og internasjonalt og konsekvenser av innføringen av EU-direktivet

 • Tinglysing

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven.

 • Saksgang: Jernbanereformen

  Hovedformålet med jernbanereformen er å legge til rette for en velfungerende jernbanesektor, der plasseringen av hovedoppgavene til de enkelte aktørene rendyrkes slik at det særlig blir samsvar mellom oppgaver og virkemidler. Jernbanesektoren vil få

 • Presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeids- og sosialdepartementet

  Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål, og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets

  Avdelingsleiar: Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas

 • Idrettsanlegg.no

  Publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2015

  Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015 tirsdag 12. mai 2014.

 • Statsforvalteren

  Statsforvalteren er Landbruks- og matdepartementets viktigste samarbeidspartner for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt.

  Nettside: https://www.statsforvalteren.no/

 • Tidslinje for gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

  Dette har skjedd siden regjeringen lanserte gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet i september 2018:

 • Høyere utdanning

  Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å

 • Sjøfartsdirektoratet

  Sjøfartsdirektoratet er eit forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet med myndigheitsansvar overfor norskregistrerte skip og utanlandske skip som går inn til norske hamner.

  Nettside: http://www.sjofartsdir.no/no/

 • EU/EØS-rett

  Tolkningsuttalelser om EU/EØS-rett

 • Tariffnemndas høringer

  Her finner du høringer innenfor Tariffnemndas virkeområde.

 • Internasjonal kulturinnsats

  Regjeringen legger stor vekt på å medvirke til at norske kulturaktører får større gjennomslag internasjonalt. Regjeringen arbeider også aktivt for å styrke kultursektoren i utviklingsland både gjennom multilateralt samarbeid og gjennom bilateral

 • Internasjonalt næringssamarbeid og eksport

  Internasjonalt næringssamarbeid og handel på tvers av landegrensene stimulerer til innovasjon, lønnsemd og konkurransekraft. Nærings- og fiskeridepartementet legg til rette for betre marknadstilgang for norske eksportørar, konkurransedyktige

 • Kontakt Landbruks- og matdepartementet

  Her finner du adresser og telefonnummer og annen kontaktinformasjon til Landbruks- og matdepartementet.

 • Pressekontakter

  Oversikt over Statsministerens kontors og departementenes pressekontakter.

 • Korona

  Vi skriver korona med liten k. Koronavirus skrives i ett ord.

 • Klagenemnda for industrielle rettigheter

  Klagenemnda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver Patentstyrets avgjørelser innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt

  Nettside: http://www.kfir.no/

 • Endringer for fagskolene

  Fagskolene er gjennomgått av et offentlig utvalg og regjeringen har fremmet en egen melding til Stortinget om fagskoler. Her kan du følge saksgangen for utviklingen og oppfølgingen av stortingsmeldingen.

 • Økonomiavdelingen (ØA)

  Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet.

  Avdelingsleiar: Ekspedisjonssjef Amund Holmsen