Historisk arkiv

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Finansdepartementet

FORSKRIFT OM FRADRAG FOR REISER MELLOM HJEM OG ARBEIDSSTED OG BESØKSREISER TIL HJEMMET

FORSKRIFT
OM FRADRAG FOR REISER MELLOM HJEM OG ARBEIDSSTED OG BESØKSREISER TIL HJEMMET

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 17. november 1999 med hjemmel i lov av 11. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 44 første ledd bokstav g nr. 4.

§ 1 Virkeområde

(1) Denne forskrift gjelder fradrag for reiser mellom hjem og arbeidssted og pendleres besøksreiser til hjemmet.


§ 2 Hovedregel for reise mellom hjem og arbeidssted

(1) Det gis fradrag etter kilometersats for reise mellom hjem og arbeidssted når avstanden er minst 2,5 kilometer hver vei. For samlet reiselengde i året over 35 000 kilometer gis fradrag etter lavere kilometersats. Begge satsene fastsettes årlig i Skattedirektoratets takseringsregler. Kilometergrensen gjelder samlet for reiser mellom hjem og arbeidssted og besøksreiser til hjemmet, jf. § 6.

(2) Fradrag kan gis etter høyeste sats også for samlet reiselengde over 35 000

kilometer, men bare så langt kostnadene og reiselengden dokumenteres. Er dokumenterte kostnader lavere enn beregnet fradrag etter høyeste sats, gis fradrag for dokumenterte kostnader.

(3) Det gis ikke fradrag etter foregående ledd for reiser som arbeidsgiver besørger

mellom hjem, eventuelt oppmøtested for transport, og arbeidssted. Det gis likevel fradrag for betalt egenandel der arbeidsgiver besørger transport, begrenset opp til fradrag etter første og annet ledd. Skattyter som krever fradrag for kostnader til yrkesbil, gis ikke fradrag etter første ledd med større beløp enn det som faktisk er tilbakeført som kostnader til privatkjøring mellom hjem og arbeidssted etter bestemmelsene i skatteloven § 44 første ledd bokstav a tredje avsnitt.

(4) Det innrømmes fradrag for kortere strekning enn 2,5 kilometer hver vei når dette er rimelig på grunn av uførhet, alder eller helbredstilstand.

(5) Det påvirker ikke retten til fradrag at flere reiser sammen i en bil.


§ 3 Beregning av reiseavstand

(1) Reiseavstanden settes til korteste strekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel bortsett fra fly, uavhengig av faktisk reisemåte. Dersom vei eller rutegående transportmiddel ikke finnes, settes reiseavstanden til strekningen for den mest hensiktsmessige reisemåte.

(2) Når reiseavstanden etter første ledd settes til distanse med rutegående transportmiddel som ikke følger vei, settes reiseavstanden likevel til strekning på vei, når bruk av bil fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang skattyteren reiser hjemmefra til vedkommende kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av det rutegående transportmidlet.

(3) Den samlede daglige reiseavstanden kan avrundes opp til nærmeste kilometer.


§ 4 Beregning av antall reisedager

(1) Antall reisedager fastsettes som hovedregel etter antall faktiske arbeidsdager. For skattytere som arbeider deltid ved redusert antall arbeidsdager, fastsettes antall arbeidsdager alltid som faktiske arbeidsdager.


(2) Det regnes normalt med 230 arbeidsdager i et helt år og en reise tur retur hver arbeidsdag. Fravær på grunn av sykdom, avspaseringer, permisjoner, yrkesreiser og lignende, skal trekkes fra i det totale antall arbeidsdager dersom fraværet utgjør mer enn 15 arbeidsdager i løpet av året.


§ 5 Fradrag for kostnader til ferge og bom

(1) Det gis fradrag for kostnader til ferge og bom dersom kostnadene overstiger 3 000 kroner i året. Fradrag for kostnader til ferge gis som alternativ til fradrag etter standardsatsen for reiseavstand med ferge.

(2) Fradrag for kostnader etter foregående ledd forutsetter at bruk av egen bil er nødvendig. Bruk av egen bil anses som nødvendig i forhold til fradragsrett etter første ledd, når det fører til minst to timer kortere reise- og ventetid regnet under ett for hver gang skattyteren reiser hjemmefra til vedkommende kommer hjem igjen, sammenlignet med bruk av rutegående transportmiddel på samme og på alternativ reisestrekning. Har skattyteren flere slike reiser samme dag, gjelder vilkåret om to timer kortere reisetid for hver reise.

(3) Kostnadene dokumenteres med kvittering. Rimeligste billettalternativ legges til grunn.


§ 6 Fradrag for besøksreiser til hjemmet for pendlere

(1) For pendleres besøksreiser til hjemmet gis det fradrag etter sats pr. kilometer for korteste strekning av vei og distanse med rutegående transportmiddel etter hovedregelen i § 2, jf. § 3. I tillegg kan det innrømmes fradrag for kostnader til ferge og bom etter bestemmelsen i § 5.

(2) Alternativt kan det gis fradrag for faktisk dokumenterte kostnader til rutegående fly. Kostnadene dokumenteres med kopi av flybillettstamme, eventuelt reisebeskrivelse og originalkvittering for betalt reise.

(3) Fradrag gis for det antall besøk som faktisk har funnet sted.


§ 7 Ikrafttredelse

(1) Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 1999.