Historisk arkiv

Nature's Own - Lotteriloven § 16

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Advokatfirmaet
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Postboks 1484 Vika
0116 OSLO

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato
97/11916 A-AT BL/gr 18.09.98

Nature's Own - Lotteriloven § 16

Vi viser til Deres brev 24. juni og 5. juli 1998 med vedlegg, hvor De ber om at Nature's Own's virksomhet vurderes på nytt. Det vises også til brev 27. juli og 13. august 1998, samt møte 11. august 1998 mellom Justisdepartementet v/Sivilavdelingen og Nature's Own.

Departementet har nå på grunnlag av den informasjon som er gitt av Nature's Own foretatt en ny gjennomgang av saken. Departementet finner grunn til å presisere at det er konseptet/systemet for virksomheten, slik det er presentert av Nature's Own sentralt, som har vært gjenstand for departe-mentets vurdering. Det er således ikke tatt stilling til den strafferettslige side for enkeltpersoner. Departementet har i forbindelse med sin vurdering heller ikke tatt stilling til andre forhold som; markedsføring, den skatte-messige side, bestemmelser vedrørende import av helsekost etc. Det presiseres også at vurderingen er gjort under hensyn til full bruk av systemet; dvs. i relasjon til det å være aktiv distributør.

I Lotteriloven § 16

Lotteriloven § 16 setter forbud mot å opprette eller delta i lykkekjeder, kjede-forretninger eller liknende tiltak. Slike spill/virksomheter kjennetegnes ved at det genereres betydelige beløp hos initiativtakerne, selv om innskuddet fra den enkelte deltaker kan være relativt beskjedent.

Denne oppsamlingen/genereringen av store beløp hos de øverste i pyramiden har sin hovedårsak i rene pengeforflytninger, samtidig som dette har mindre eller ingen sammenheng med produksjon/salg av varer og/eller tjenester. Genereringseffekten oppnås ved en rask økning av deltakere fra første initiativtaker og utover i kjeden, således at strukturen i kjeden vil fremstå som en pyramide.

Med kjedeforretning forstås omsetning av varer ved et slikt system, jf. forarbeidene til lotteriloven av 1939 samt Ot.prp. nr 59 1993-94, side 38, som fastslår at §16 er en direkte videreføring av tilsvarende forbud i loven av 1939. I kjedeforretninger skriver en stor andel av beløpene som forflyttes og genereres seg ikke fra selve omsetningen av varer og/eller tjenester, selv om dette skjer i kombinasjon med en ordinær omsetningsvirksomhet, som isolert sett kunne vært fullt lovlig.

Forskjellen mellom pyramidespill, nettverksalg og pyramidesalg trer klarere frem når man ser nærmere på hva som omsettes gjennom den enkelte pyramide. Gjennom en pyramide kan omsettes rettigheter, tjenester og/eller varer. Bruken av begrepet rettighet er i denne uttalelse begrenset til rettigheter forbundet med den rene deltakelse i pyramiden.

De rene pyramidespill omsetter bare rettigheter til å verve nye medlemmer og motta bonuser som er en direkte følge av nye vervinger. Det alt vesentlige i slike virksomheter er innmeldingsavgifter fra nye deltakere.

Det rene nettverkssalg omsetter derimot bare varer og/eller tjenester og medlemmene mottar bare bonus og andre ytelser som en prosentvis andel av omsetningen i den del av nettverket de selv deltar i.

Pyramidesalg er en blanding av pyramidespill og nettverkssalg. Det omsettes både rettigheter og varer og/eller tjenester. Det utbetales bonus av varesalg og bonus av verving. Ikke alle pyramidesalgsvirksomheter er ulovlige. Det vil være avhengig av hvor mange elementer av det ulovlige pyramidespill som er inntatt i konseptet/systemet, dvs. hvor stor andel av bonusutbetalingene som refererer seg til verving av nye medlemmer og omsetning av rettigheter i pyramiden.

De ulovlige pyramidesalg kjennetegnes gjerne ved at det for å oppnå rettigheter i pyramiden kreves; at det verves nye deltakere, må betales innmeldingsavgift og/eller må foretas minstekjøp eller faste kjøp. Ved vurderingen av de enkelte pyramidesalgskonsepter må det foretas en totalvurdering av konseptet, hvor alle elementene ses i sammenheng. En høy inngangssum vil alene kunne være utslagsgivende, mens en lav inngangsum i kombinasjon med faste minimumskjøp vil kunne bli gitt samme vekt ved vurderingen.

II Hva som gjør Nature’s Own til et pyramidesalg omfattet av Lotteriloven § 16

For å bli aktiv distributør i Nature’s Own, og således oppnå rettigheter som gir bonusutbetalinger i pyramiden, må det betales innmeldingsavgift, foretas minstekjøp hver fjerde uke, samt verves 1-4 nye medlemmer.

Videre refererer bonusutbetalingene seg i stor grad til omsetning av rettigheter i pyramiden, dvs til de aktive distributørers kjøp av rettigheter til bonusutbetalinger. Dette fremgår spesielt klart ved at en distributør ikke oppnår noen bonusutbetaling av omsetning i sitt nettverk dersom han ikke selv foretar de påkrevde minstekjøp. Hans egen forpliktelse til minstekjøp er følgelig mer avgjørende for hans rettigheter i pyramiden, enn selve vareomsetningen i det nettverket han har bygd opp under seg.

1) Innmeldingsavgift

For å bli deltaker må samtlige innledningsvis innbetale kr. 307,-.

Virksomheten reklamerer i sine brosjyrer med at man etter å ha blitt deltaker i nettverket kan tjene opptil ca. kr 11.000,- pr. uke. Av opplys-ningene fremgår at dette kan oppnås ved at deltakerne kjøper en aktiveringspakke med produkter, som etter Nature's Owns poeng-system tilsvarer 150 poeng (en posisjon) eller 450 poeng (tre posisjoner). Dersom man legger til grunn den kurs som er brukt i deres reklame-materiell og ikke kalkulerer inn mva og frakt, vil dette tilsvare innbetal-ing på henholdsvis kr 990,- og kr 2.970,-.

Departementet anser ikke deltakeravgiften og aktiveringspakken isolert sett som tilstrekkelig til å bringe Nature’s Owns konsept inn under lotteriloven § 16. Denne formen for innmeldingsavgift, som må betales for å oppnå rettigheter som aktiv distributør, inngår for øvrig som ett av elementene i totalvurderingen av konseptet.

2) Krav om verving av 1-4 nye deltakere

For å oppnå rettigheter som aktiv distributør i Nature’s Own kreves at det verves nye deltakere. Elementet som gjelder verving av medlemmer er således også tilstede og inngår ved vurderingen.

3) Krav om minimumskjøp

Videre må den enkelte distributør, for å ha rett til å få utbetalt bonus, kjøpe produkter for minimum henholdsvis kr 495,- (en posisjon) eller kr 990,- (tre posisjoner) hver fjerde uke for forsendelser av helsekost. Disse kan enten bestilles direkte av den enkelte distributør fra Nature's Own, eller automatisk og på fast basis (AutoShip), utsendes direkte til deltakere i nettverket. Ett års medlemskap i pyramiden vil således totalt koste kr 6.742,- (en posisjon) og kr 14.167,- (tre posisjoner) inkl. innmeldingsavgifter. Dersom frakt og mva medregnes vil den årlige kostnad komme opp i henholdsvis ca. kr. 10.000,- og kr 20.000,-.

Videre har departementet sett hen til de returvilkår som gjelder for distributører. Av brosjyren "Nature's Own, QuickStart-Manual", siste side, fremgår at retur av varer uten at det foreligger feil, skade etc., medfører at distributøren anses for å ha sagt opp sin kontrakt med Nature's Own. I møte 11.08.98 ble fra Nature's Owns representanter opplyst at returvilkårene ikke praktiseres i samsvar med opplysningene i deres nyopptrykte brosjyrer.

Det ble opplyst i møtet at en distributør som returnerer produktene kan få utbetalt 90% av varens verdi, men med fradrag for utbetalt bonus. Av dette må nødvendigvis følge, at en distributør som blir inaktiv gjennom retur av varer kan bli påført tap, avhengig av hvor store bonusutbetalinger han har mottatt.

Departementet legger etter dette til grunn ved sin vurdering, at en distributør som ikke kjøper sin "månedlige" forsendelse med produkter eller som returnerer varene, mister sin rettighet til å motta bonusutbetaling den aktuelle måned for salget i det nettverk han har bygd opp. Dette avviker sterkt fra et ordinært nettverkssalg. Den opplyste ordning med såkalt "banking" vil ikke forbedre dette i noen vesentlig grad, ettersom det kreves et nytt innskudd (dvs. månedlig minstekjøp) for eventuelt å få utløst opptjent bonus.

Også kravet om minimumskjøp er således klart tilstede i Nature’s Own konsept, og inngår som element ved vurderingen.

4) Omsetning av rettigheter

Det er et sentralt moment ved de tre forannevnte vilkår, at de er direkte forbundet med distributørens rettigheter i pyramiden. Bare dersom distributøren oppfyller kravene vil han oppnå rettigheter til bonus-utbetaling.

Under forutsetning av at ingen distributør "bryter ut av" nettverket eller unnlater å kjøpe produktene hver måned, kan en distributør i henhold til reklamemateriellet optimalt, uten å drive noen form for videre distribusjon av varer, hver uke motta opptil kr. 11.000,- (for en posisjon) mot en ukentlig kostnad på ca kr 125,- for minimumskjøpet eller ca kr 33 000,- (for tre posisjoner) mot en ukentlig kostnad på ca kr 245,- for minimumskjøpet.

I henhold til opplysninger som fremkom fra Nature's Owns represen-tanter på møtet 11.08.98 kan for øvrig disse utbetalingsbeløpene bare oppnås dersom det utløses en spesiell bonus. For en posisjon kan optimalt oppnås distribusjonsbonus på ca. kr. 8.900,-, og med ekstra bonus vil ukentlig inntekt kunne bli ca. kr. 10.800,-.

Distributørenes økonomiske interesse vil etter dette ligge i å verve inn tilstrekkelig mange deltakere og i å påse at deltakerne månedlig kjøper forsendelser med produkter, idet virkningen av den enkeltes salgsinn-sats vil gi en relativt liten effekt.

I brev 27.07.98 fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund, side 2 hevdes at "Nature’s Owns omsetning i Norge skjer til selv-stendige distributører som videreselger produktene til forbrukere (sluttbrukere). Som forhandlere ellers har de som omsetter Nature’s Own-produkter en fortjeneste ved salget til sluttbrukerne."

Departementet finner grunn til å bemerke at det i møtet 11.08.98 fremkom at Nature’s Own sentralt omsetter alle sine varer til såkalte rabatterte priser, og at disse således er deres ordinære priser. Det er opp til den enkelte distributør selv å gjøre påslag på prisen dersom han selger varene videre. For øvrig fremkom at betingelsene for å bli (passiv) distributør er så vidt beskjedne at det er lite som selges direkte fra Nature’s Own til forbrukere som sluttbrukere.

Videre har tidligere fremkommet i telefonsamtale 16.07.98 med Nature's Own v/Anna-Karin Elisabet Mürbeck, at selskapet ikke har informasjon om hvorvidt deltakerne videredistribuerer varene, idet selskapets salg skjer til deltakerne. Det må i denne sammenheng også bemerkes, at import av helsekostprodukter for annet enn eget forbruk er underlagt kontrollbestemmelser.

Det ligger således i konseptet ingen oppfordring til å drive ordinær næringsvirksomhet med helsekostproduktene . Det er følgelig virkningen av de månedlige innbetalingene for minimumskjøpene som alle deltakerne foreta for å kunne være "aktive" i nettverket og således erverve rettigheter i pyramiden, som er det sentrale i virksomheten.

Departementet finner grunn til å bemerke at det ved vurderingen av konseptet/systemet hele tiden er forutsatt at Nature's Owns helsekost-produkter er av god kvalitet. Dersom dette ikke medfører riktighet vil elementet av pyramidespill øke ytterligere.

III Anførsler fra Nature’s Own

a) I brev 24.06.98 fra advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund anføres at virksomheten har vært vurdert av Lotteri Inspektionen i Sverige. I telefonsamtale 16.07.98 med Lotteri Inspektionen ble opplyst at det ikke var gjort en ordinær vurdering av Nature’s Own, men at det var gjort en beslutning om å avskrive en anmeldelse mot selskapet i forbindelse med en av deltakernes forhold. For øvrig finner departe-mentet også grunn til å bemerke at norsk og svensk lotterilovgivning ikke er helt sammenfallende.

b) I brev 24.06.98 ble videre fremholdt at Nature’s Own er medlem av Better Business Bureau, samt av Direktesalgsforbundet i Norge.

I henhold til fremkomne opplysninger oppnås medlemskap i disse foreninger uten noen form for juridisk vurdering. I henhold til telefonsamtale 27.07.98 og brev 03.08.98 fra Direktesalgsforbundets leder Nils Jakob Moene, består forbundet av 11 forskjellige virksomheter, herunder bl.a. Oriflame Norge A/S, Tupperware Scandinavia A/S, LR International Norge A/S, samt med Herbalife som prøvemedlem. Det er i henhold til Moene opp til forbundets medlemmer hvorvidt de vil innta et nytt medlem, og de vurderer og avgjør dette på grunnlag av sine erfaringer i fra direktesalgs-virksomhet.

Departementet kan således ikke se at denne anførsel kan gi grunnlag for å bestride departementets tidligere uttalelse.

c) I brev 13.08.98 anføres videre av Dem: "Systemet er intet pyramidespill hvor noen tar ut gevinst og går ut, mens andre blir sittende med "svarteper" når pyramiden – med nødvendighet – bryter sammen."

Departementet vil bemerke at i forarbeidene til lotteriloven § 16, er i forbindelse med vurderingen av behovet for bestemmelsen, spesielt nevnt faren for en ukontrollert omsetning av betydelige verdier og oftest med tap for de svakere parter, jf. NOU 1988:14. "Når kjeden stopper opp vil et fåtall personer - de første i kjeden - sitte igjen med hele pengeomsetningen", jf. Ot.prp. nr. 58, 1993-94. Når pyramiden stopper opp, vil det være deltakerne som er plassert lenger nede i matrisen, som taper sine "investeringer". Pyramidens struktur med-fører at det vil være det store flertallet. De personene som kommer tidlig inn i pyramiden vil ha oppnådd en god fortjeneste på bekostning av de øvrige. I henhold til Nature's Owns egne brosjyrer kan distributører optimalt oppnå en bonusutbetaling pr. uke på kr. 11.000,- eller kr. 33.000,- mot å kjøpe varer for henholdsvis ca. kr 125,- eller kr 245,-. Dvs. at distributørene i bonusutbetaling kan oppnå 88 eller 134 ganger "innsatsen". Slike utbetalinger må nødvendigvis motsvare innbetalinger fra mange andre deltakere lenger ned i nettverket.

Når pyramiden stanser opp, vil ikke de som er kommet til nedenfra ha mulighet til å tjene inn sine kostnader ved de påkrevde minstekjøp, og de påføres tap.

d) I brev 24.06.98 hevdes av Dem at ingen blir stående tomhendt tilbake med tap, idet deltakerne mottar et konkret produkt.

Departementet viser til sin redegjørelse i denne uttalelses kap. II, hvor det fremgår at det i Nature’s Owns system ikke bare omsettes varer, men også rettigheter knyttet til den rene deltakelse i pyramiden. Når distributørene gjør sine påkrevde minstekjøp erverver de ikke bare varer, men også rettigheter til bonustubetalinger. På det tidspunkt pyramiden ryker vil således de aktive distributører tape den andel av kostnadene (investeringene) som refererer seg til kjøp av rettigheter til bonusutbetalinger.

De enkelte distributørers tap når pyramiden ryker, vil variere avhengig av hvor mange minstekjøp de har foretatt, samt deres plassering i pyramiden og derigjennom hvor store bonusutbetalinger de har rukket å motta.

e) Videre hevdes i Deres brev 13.08.98 at det kreves betydelig innsats for å oppnå bonusutbetaling.

Departementet ser ikke bort i fra at dette kan medføre riktighet, men denne innsatsen refererer seg nettopp til å verve nye distributører, samt få disse aktivert slik at de også på månedlig basis foretar de påkrevde minstekjøp. Vi viser for øvrig til at det i Nature’s Owns konsept ikke ligger noen oppfordring til å drive ordinær næringsvirksomhet, jf. våre bemerkninger i denne uttalelse kap. II, pkt. 4.

f) I Deres brev 27.07.98 anføres i forbindelse med Nature’s Owns virksomhet at selskapet i flere år har drevet salg av sin produkter gjennom nettverkssalg.

Departementet finner grunn til å konkretisere historikken for driften en del. Selskapet ble i henhold til det opplyste registrert i norsk foretaksregister 20.09.94. Selskapet overtok da virksomheten fra Scandinavian Networking Group AS, som opprinnelig ble stiftet som Nature’s Owns Distribusjonssenter. Nature’s Own Norge AS har etter dette vært selskapets eneste kunde. Konkurs ble åpnet i Scandinavian Networking Group AS 12.05.98. Av sluttredegjørelsen 24.08.98 til Oslo skifterett fremgår at konkursårsaken muligens kan ha sammenheng med den karakter slike omsetningskjeder har. Det antas at den vesentligste årsak til konkursen har vært manglende økonomisk styring, samt manglende forståelse og innsikt i det å drive næringsvirksomhet.

Departementet vil bemerke at Scandinavian Networking Group AS er et eget selskap og at deres drift således ikke kan lastes Nature’s Own Norge AS. For øvrig kan departementet heller ikke se at dette selskapet, som forløper, og som samarbeidspartner, medfører noen direkte kvalitetssikring for Nature’s Own Norge AS’ forretningdrift, selv om driften har pågått.

g) I Deres brev 13.08.98 hevder De at politimesteren i Fjordane skal ha tatt spørsmålet om Nature’s Owns forhold til lotteriloven opp med Økokrim og Justisdepartementet, og at standpunktet den gang var at virksomheten ikke var i strid med lotteriloven. De hevder videre at også andre politidistrikt skal ha inntatt samme holdning.

Departementet avviser å skulle ha hatt Nature’s Owns konsept inne til vurdering tidligere. I henhold til opplysninger fra Økokrim har konseptet heller ikke vært til vurdering der.

I henhold til opplysninger, skal Fjordane politidistrikt være blitt kontaktet av Nature’s Own. Det skal ha skjedd i forbindelse med at det ble stilt spørsmål ved enkelte distributørers virksomhet i dette politidistriktet. Nature’s Own v/markedssjef skal ha bedt politiet om å gjøre media kjent med at politiet ikke ville starte en strafferettslig forfølgning. Slik pressemelding ble skrevet.

Nature’s Own skal senere ha benyttet denne meldingen som bevis for at de driver lovlig virksomhet. I brev 28.10.97 fra Fjordane politidistrikt ble derfor Nature’s Own v/markedssjef bedt om at denne bruken av pressemeldingen skulle opphøre. Videre ble presisert at meldingen ble skrevet på bakgrunn av foreliggende opplysninger, samt at det står andre politidistrikt fritt å etterforske saken nærmere dersom det er ønskelig.

Departementet er videre kjent med at Senja politidistrikt har vurdert å starte strafferettslig etterforsking av distributører i sitt distrikt. Representant fra Thommessen Krefting Greve Lund skal da ha anmodet om at etterforsking ble avventet inntil departementet var ferdig med sin vurdering av Nature’s Owns konsept.

Ut i fra de opplysninger departementet har, synes det ikke som det tidligere er foretatt noen fullstendig juridisk vurdering av Nature’s Owns virksomhet i Norge, verken i strafferettslig henseende eller av konseptet/systemet generelt.

IV Konklusjon

Etter en ny gjennomgang av saken på grunnlag av opplysninger inngitt av Nature's Own, opprettholder departementet sin uttalelse av 15. juni 1998. Departementet anser Nature's Owns system/konsept for å omfattes av lotterilovens §16.

Grunnlaget for konklusjonen er at en stor del av Nature’s Owns virksomhet gjelder omsetning av rettigheter relatert til den rene deltakelse i pyramiden. For å bli aktiv distributør og oppnå rettighetene, må distributøren betale innmeldingsavgift, foreta faste minimumskjøp, samt verve nye deltakere. At konseptet i stor utstrekning gjelder omsetning av rettigheter, fremgår spesielt tydelig ved at distributøren mister retten til bonusutbetaling dersom han ikke selv betaler for/tar i mot de påkrevde minimumskjøp. Den omsetning som skjer i hans nettverk (under ham) er således helt uten betydning dersom han ikke selv kjøper det fastsatte minimum.

Gjenpart av dette brev er sendt Lotteri Inspektionen i Sverige, Riksadvokaten, Økokrim, Forbrukerrådet, Næringsmiddeltilsynet og Rogaland politidistrikt til orientering.

Etter fullmakt

Per-Arne Skogstad
ekspedisjonssjef

Bente Lind
juridisk rådgiver

Saksbehandler: Bente Lind, tlf. 22 24 90 90, faks 22 24 27 22

Lagt inn 18. september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen