Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv F-086-98

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Endring i læreplan for opplæring i bedrift Ambulansefaget (kurskode F019) (17.11.98)

Rundskriv F-086-98

Saksnr. 98/2990

17.11.1998

Stikkord: Fjerning av hovedmoment i læreplan for opplæring i bedrift Ambulansefaget

Fylkeskommunene Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Opplæringsrådene Statens utdanningskontorer Statlige videregående skoler Private videregående skoler Elevorganisasjonene Lærerorganisasjonene Næringslivets Hovedorganisasjon Landsorganisasjonen i Norge Kommunenes Sentralforbund Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Fylkesarbeidskontorene AMO-sentrene AOF- Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge Norsk forbund for fjernundervisning Voksenopplæringsforbundet Senter for etterutdanning Nasjonalt læremiddelsenter Den norske forleggerforening Sekretariatet for små og verneverdige fag Statens Utdanningskontor i Oslo og Akershus. Eksamenssekretariatet

Endring i læreplan for opplæring i bedrift Ambulansefaget (kurskode F019)

Departementet har per 29.10.98 endret læreplanen for opplæring i bedrift Ambulansefaget som ble fastsatt i mars 1998. I samarbeid med Vegdirektoratet har departementet bestemt at hovedmoment 1f i kap. 2.5. Kjøreteknikk:

”Lærlingene skal kunne kjøretrene i nødsituasjoner på bane”

blir tatt ut av planen.
Side 21 i den fastsatte læreplanen som er endret i samsvar med dette, følger vedlagt.Vi ber om at berørte instanser erstatter siden i den fastsatte læreplanen med vedlagte side.

Med hilsen

Ole Briseid e.f.
ekspedisjonsjef
Inger Iversen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Lagt inn av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
VEDLEGG

Mål 7

Lærlingene skal kunne følge prosedyrer for kontroll, vedlikehold, klargjøring og bruk av medisinsk utstyr, utstyr for pasienttransport og redningsteknisk utstyr som brukes i ambulansetjenesten

Hovedmomenter
Lærlingene skal

7a kunne forklare hensikten med og kunne følge rutiner for kontroll, vedlikehold, klargjøring og bruk av utstyret i tjenesten

7b kunne føre dokumentasjon for kontroll, vedlikehold og bruk av utstyret

7c kunne følge rutiner for tiltak ved svikt eller uhell med det utstyret som anvendes i ambulansetjenesten, herunder kunne gjøre rede for særlige krav til melding og dokumentasjon

2.5 Kjøreteknikk

Mål 1

Lærlingene skal tilfredsstille kravene til førerkort klasse B og kunne ta spesielle hensyn under pasienttransport

Hovedmomenter
Lærlingene skal

1a kunne tilfredsstille kravene til førerkort klasse B

1b kjenne bestemmelsene i Vegtrafikkloven

1c kunne forklare hvilke hensyn som må tas til pasient, personell og andre under kjøring med ambulanse

1d ha grunnleggende kunnskaper i trafikkpsykologi

1e ha kunnskaper om de fysiske lover som trer i kraft ved bilkjøring, spesielt med hensyn til veggrep og bevegelsesenergi