Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv F-043-99

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene. (23.06.99) Viser til rundskriv F-93/92

Rundskriv F-043-99

Saksnr. 99/2932

23.06.1999

Viser til rundskriv F-93/92

Universiteter og høgskoler

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene

Det ble i forhandlingsmøte 10. mai 1999 oppnådd enighet om revidert Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene . Avtalen gjelder for stillinger på lønnsplan 17.510 – undervisnings- og forskerstillinger (med unntak av øvingslærer med hovedstilling i skoleverket), og stillinger på lønnsplan 17.511 – tannlege.

Det er gjort endringer i bestemmelsene vedrørende timebetalt personale og betaling for avtalt merarbeid.

Den nye avtalen gjelder fra 1. august 1999 og lyder:

I. Arbeidsvilkår

1. Arbeidsår, arbeidstid og ferier

Arbeidsåret tilsvarer arbeidsåret for arbeidstakere i staten, med 37,5 timer netto arbeidstid pr. uke, og ferie og feriegodtgjørelse etter ferielovens bestemmelser slik de praktiseres for andre statstjenestemenn. Det forutsettes at alle arbeidsoppgaver utføres innenfor denne arbeidstiden.

Personalet skal være til stede ved virksomheten i arbeidstiden, med mindre faglige grunner tilsier at arbeidet legges til andre steder. I så tilfelle skal dette gjøres etter samtykke og i samsvar med regler om fravær fastsatt av virksomheten.

I den utstrekning det er nødvendig med ekstrabelastninger over kortere perioder, forutsetter partene at man ved den enkelte virksomhet kommer fram til fleksible ordninger som utjevner ekstrabelastningene og gir adgang til avspasering innenfor en frist fastsatt av den myndighet departementet bestemmer.

Ferien i henhold til ferielovens § 5 punkt 1 tas ut i perioder når den tilsatte ikke har undervisning og når virksomheten ellers tillater det.

Fastsetting av tidspunktet for avvikling av ekstra ferie i henhold til ferielovens § 5 punkt 2 er etter loven tillagt arbeidstakeren, men bør avvikles slik at undervisningen ikke blir skadelidende.

2.1 Ekstraarbeid/bistillinger/bierverv

Hovedarbeidsgiver kan gi tjenestemann adgang til å påta seg ekstraarbeid og inneha bistilling/bierverv innenfor ordinær arbeidstid når dette arbeidet er til gagn for utførelsen av arbeidet for virksomheten. Det er en forutsetning at arbeidet i ordinær stilling tas igjen til andre tider, eller at det avtales redusert arbeidstid og avkorting av lønn.

Denne adgangen er begrenset til arbeid som ledd i samarbeidet med andre høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner eller andre samarbeidspartnere. Samlet tidsbruk til slikt arbeid kan ikke overskride 20 % av hel stilling med arbeidstid 37,5 timer netto pr. uke.

Disse regler/prinsipper gjelder også i de tilfeller der en tjenestemann har hovedstilling ved et universitet/en høgskole og har bistilling/bierverv ved en forskningsinstitusjon som reelt er randsoneinstitusjon til lærestedet. Det må utarbeides en rammeavtale med bl.a. bestemmelser om omfanget av arbeidet ved hver av institusjonene.

2.2 Ekstern sensorvirksomhet

Arbeid som tilkalt sensor ved annen virksomhet kan utføres i arbeidstiden mot at arbeidet i hovedstillingen tas igjen til andre tider. Hovedarbeidsgiver må varsles.

. . . . . . . . . . . .

Jf. Protokolltilførsel nr. 1.

II Lønnsvilkår

1. Timebetalt personale

Timebetalt personale som bare har undervisningsplikter godtgjøres for undervisning, herunder for- og etterarbeid, pr. klokketime med ordinær timelønn ( 37,5 t/uke) ut fra det lønnstrinn som vedkommende er berettiget til eller ut fra det undervisningsnivå som er påkrevet for undervisningen. Personale som er tilkjent kompetanse, jf. opprykksreglementene i universitets- og høgskolesektoren, skal lønnes i samsvar med denne kompetansen fra det tidspunkt dokumentasjon fremlegges. Vurderingen av den samlede arbeidstid overlates til den enkelte virksomhet.

2. Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer netto pr. uke

a) Avtalte ekstratimer utover oppsatt arbeidsplan til undervisning/kurs/oppdrag, herunder for- og etterarbeid som ikke avspaseres, godtgjøres pr. klokketime med ordinær timelønn. Den samlede arbeidstid til undervisning/kurs/oppdrag, herunder for- og etterarbeid, fastsettes av virksomheten i det enkelte tilfelle.

b) Annet arbeid utover ordinær arbeidstid, godtgjøres etter følgende regler:

Pålagt og registrert administrativ tjeneste utover 37,5 timer pr. uke godtgjøres etter lønnsregulativets fellesbestemmelser.

Dersom det er nødvendig å pålegge ekstratimer til undervisning, skal pålagte og registrerte ekstratimer, herunder for- og etterarbeid, godtgjøres etter lønnsregulativets fellesbestemmelser.

Godtgjøring etter punkt b) forutsetter at den ordinære arbeidstiden er registrert.

----

c) Det samlede antall timer som kan godtgjøres etter pkt. a) og b), begrenses til 300 klokketimer pr. kalenderår.

Dersom det ikke er mulig å dekke nødvendig undervisning med eget personale eller ved å engasjere timebetalt personale, kan spørsmål om å godtgjøre ekstratimer for undervisning utover 300 klokketimer pr. år tas opp med den myndighet departementet bestemmer, for inntil ett semester.

III Varighet

Denne avtalen gjelder fra 1. august 1999 og til 31. juli 2000, og fortsetter deretter å gjelde for ett år om gangen såfremt den ikke sies opp med lovlig varsel.

Felles protokolltilførsler:

1. Partene viser til reglene om ekstraerverv i hovedtariffavtalens pkt. 1.1.4, avtale av 5. november 1959 mellom Lønns- og prisdepartementet og hovedsammenslutningene og Personal-direktoratets Melding nr. 23/84 av 4. juli 1984 som også gjelder for det personalet denne avtalen omfatter.

2. Partene er enige om å la AAD/hovedsammenslutningene/Norsk Lærerlag avgjøre hvordan timelønn skal beregnes. Inntil avklaring foreligger, beregnes timelønn i samsvar med rundskriv F-93/92.

Protokolltilførsel fra Lærerforbundet, Norsk Lærerlag og Skolenes Landsforbund:

Prinsippene for godtgjøring av ekstraarbeid har ikke vært forhandlingstema ved revisjon av denne særavtalen.

Kommentarer til avtalen:

Arbeidspliktene til det vitenskapelige personalet/undervisningspersonalet følger av oppgavene til den institusjon hvor de er tilsatt. Arbeidspliktene omfatter i hovedsak forskning, undervisning (inkl. for- og etterarbeid), veiledning, utviklingsarbeid knyttet til undervisning, kunstnerisk kursvirksomhet, formidling og administrasjon, uten at dette tas inn i særskilt instruks.

Når det gjelder fordelingene av arbeidspliktene for den enkelte arbeidstaker innenfor ordinær arbeidstid vises det til F-93/92. Det forutsettes at virksomhetene setter opp arbeidsplaner for den enkelte ansatte tilpasset virksomhetens egenart.

Arbeidsår, arbeidstid og ferier, særavtalens pkt. I nr 1.

Bestemmelsen i pkt I første avsnitt om tilstedeværelse må ses i forbindelse med regler om fravær ved de enkelte virksomheter.

Institusjonene forutsettes å ha systemer som gjør at de har oversikt over ferieavvikling, sykdomsfravær osv. samt hvor personalet befinner seg når noen har fått samtykke til å legge arbeidet til andre steder enn institusjonen etter lokalt fastsatte regler om dette.

Vi finner grunn til å presisere at den pliktige arbeidstid som tilstedværelsesplikten er knyttet til, utgjør 37 1/2 klokketime pr. uke. Spisepausen kommer i tillegg.

Arbeidsgiver ved den enkelte institusjon fastsetter fristen for når ekstrabelastning skal avspaseres.

Ekstraarbeid, bistillinger, bierverv, særavtalens pkt I nr. 2

I tilknytning til bestemmelsen i pkt I nr. 2.2 er det i protokolltilførsel nr. 1 vist til Hovedtariffavtalens pkt 1.1.4 om at arbeidstakere ikke må inneha bistillinger eller bierverv som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre særskilt pålegg eller tillatelse foreligger. Videre gjelder i følge særavtale av 5. november 1959 om statstjenestemennenes adgang til å inneha bistillinger, at arbeid i offentlige eller private bistillinger m.v. i størst mulig utstrekning skal utføres utenfor den fastsatte arbeidstid. I protokolltilførsel nr. 1 er også vist til Personaldirektoratets Melding nr. 23/84 av 4. juli 1984 som gir en mer samlet oppstilling over de regler som ikke gir adgang til å inneha bistillinger eller bierverv i eller utenfor arbeidstiden. Når det gjelder forholdet mellom universitetene/høgskolene og forskningsinstitusjonene som reelt er randsoneinstitusjoner til lærestedet, må det utarbeides rammeavtale som nevnt i pkt. 2.1 siste avsnitt, før det kan gis tillatelse til bistillinger/bierverv.

Timebetalt personale, særavtalens pkt.II nr.1

Alle kodene på lønnsplan 17.510 og lønnsplan 17.515 Utdanningsstillinger kan benyttes ved avlønning av timebetalt personale som bare har undervisningsplikter.

Timebetalt personale som kan dokumentere tilkjent kompetanse, lønnes etter kompetansen fra det tidspunktet dokumentasjonen fremlegges.

Det er avtalt at det timebetalte personalet skal godtgjøres pr. klokketime med ordinær timelønn. Det er uenighet mellom partene om beregningsgrunnlaget når timelønnen skal regnes ut. Det vises til protokolltilførsel nr. 2. Inntil videre skal timelønn beregnes som anvist i F- 93/92, dvs. timelønnen framkommer ved å halvere satsen for 100 % overtid av det aktuelle lønnstrinnet på tabell A.

Bestemmelsen gjelder alle former for undervisning, også ved kurs- og oppdragsvirksomhet.

Samlet arbeidstid inklusiv nødvendig tid til for- og etterarbeid for hver enkelt arbeidstaker vurderes og avgjøres av virksomheten.

Godtgjøring for arbeid utover 37,5 timer netto pr. uke, særavtalens pkt. II, nr. 2

Til pkt. II, nr. 2 a

For avtalte ekstratimer utover oppsatt arbeidsplan utbetales ordinær timebetaling. Virksomheter som allerede har innført registrering av arbeidstid kan fortsette med dette. Ved øvrige virksomheter avgjør styret hvordan arbeidsplaner skal utformes.

Til pkt. II nr. 2 b

Ordinær arbeidstid må være registerert før det kan utbetales overtid etter avtalens pkt. II nr. 2, b. Virksomhetene må ha tilfredsstillende systemer for registrering av arbeidstiden.

For pålagt og registrert administrativ overtid gjelder også for undervisningsstillinger bestemmelsen om overtidskompensasjon i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 13.

Det skal prinsipalt søkes å få avtalt ekstratimer dersom undervisningen nødvendigvis må skje utover ordinær arbeidstid. Pålegg om ekstratimer blir da først aktuelt når det ikke har vært mulig å få avtale om ekstratimer. Forutsetningen for å gjøre bruk av overtidssatsene for pålagte ekstratimer er da at både tiden til selve undervisningen og tiden til nødvendig for- og etterarbeid blir tilfredsstillende registrert.

Til pkt. II nr. 2 c

Bestemmelsen i pkt. II nr. 2 gir også anledning til å godtgjøre avtalte eller pålagte ekstratimer til undervisning i inntil ett semester i tillegg til begrensningen på 300 timer i kalenderåret når dette er godkjent. Forutsetning for slik godkjennelse er at det ikke har vært mulig å dekke nødvendig undervisning med virksomhetens eget personale eller ved å engasjere timebetalt personale. Styrene ved de aktuelle virksomhetene fastsetter hvem som har myndighet til å godkjenne at det gis godtgjøring utover 300 timer etter II nr. 2 a og b.

- - - - - - - -

Med hilsen

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef

Jan Levy
ekspedisjonssjef

Kopi:

Organisasjonene Riksrevisjonen Arbeids- og administrasjonsdepartementet v/Arbeidsgiveravdelingen Statens utdanningskontorer Lagt inn 27. juli 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen