Historisk arkiv

Nærings-, miljø- og samfunnsmessige sider ved skogbrukets vegbygging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Landbruksdepartementet

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruksdepartementet, Oktober 1998

Nærings-, miljø- og samfunnsmessige sider ved skogbrukets vegbygging

Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av Landbruksdepartementet,
Oktober 1998 (B-646) (M-0694B)

Les den som PDF her

Skogbrukets vegbygging

Forord

Etter drøftinger med Miljøverndepartementet oppnevnte Landbruksdepartementet i brev av 12. desember 1995 en arbeidsgruppe for å utrede konsekvensene av skogbrukets vegbygging i forhold til nærings- og miljøinteresser knyttet til skogarealene. Arbeidet har særlig vært konsentrert om å komme fram til en felles forståelse av dagens situasjon og de utfordringene vi står overfor, og en vurdering av skogbrukets næringsmessige behov for nye skogsveger og hvilke miljømessige hensyn som må ivaretas i denne sammenheng., Ut fra dette legger veggruppa fram en rekke anbefalinger både med hensyn til overordnede prinsipper for arealvurdering og planlegging, og med hensyn til hvilke planleggings- og vurderingskriterier som skal legges til grunn ved behandlingen av de enkelte sakene.

Arbeidsgruppen legger med dette fram sin enstemmige innstilling.

Oslo, mai 1998

Ivar Ekanger (leder)
Tor Inderberg
Pål Vidar Sollie
Even Gaukstad
Kjell Einvik
Geir Grønningsæter
Tone Solhaug
Jan Olsen
Karl Inge Rommen
Sjur Haanshus (sekretær)