Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forelegging av utredningsprogram - Østfoldsykehuset, Kalnes i Sarpsborg kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Brev til Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune, 12.10.00

Forelegging av utredningsprogram – Østfoldsykehuset, Kalnes i Sarpsborg kommune

Vi viser til brev fra Sarpsborg kommune av 26.07.00 med forelegging av utkast til fastsatt utredningsprogram for Østfoldsykehuset. Vi viser også til brev av 3.08.00 fra Østfold fylkeskommune om saken og til møte mellom fylkesordføreren i Østfold og statssekretæren den 21.09.00

Bakgrunn

Fylkestinget i Østfold besluttet i april 1998 å utrede ulike modeller for fremtidens sykehus i fylket. I mai 1999 ble det vedtatt å bygge ett nytt sykehus hvor alle akuttfunksjoner samles.

I arbeidet med å finne den beste plasseringen for det nye sykehuset har fylkeskommunen vurdert flere tomtealternativer. Fylkestinget fattet den 21.09.99 følgende vedtak:

"1. Det startes opp en konsekvensutredning av Kalnes i henhold til Plan- og bygningsloven med tanke på påbygging i Østfoldsykehuset.

2. Som alternativ nr. 2 – etter Kalnes – fremmes Tofteberget som alternativt utbyggingsområde hvor det startes opp med konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven. Dette hvis Kalnes gjennom konsekvensutredningen i henhold til Plan- og bygningsloven skulle vise seg uegnet som tomt for Østfoldsykehuset.

3. Hvis også Toftebeget skulle vise seg uegnet som tomt for Østfoldsykehuset i henhold til Plan- og bygningsloven, startes det opp med konsekvensutredning av Åkerbergmosen i henhold til Plan- og bygningsloven."

I samsvar med dette vedtaket utarbeidet Østfold fylkeskommune som tiltakshaver/sykehuseier en melding etter KU-bestemmelsene for Kalnes-alternativet i Sarpsborg.

Sarpsborg kommune, som ansvarlig myndighet etter KU-bestemmelsene for Kalnes-alternativet, sendte meldingen på høring 3. april 2000. Det ble avgitt 17 uttalelser til meldingen. Høringsinstansene pekte på forhold vedrørende Kalnes-alternativet og utredningsprogrammet for dette.

I tillegg har flere høringsinstanser bedt om at det utarbeides en konsekvensutredning som også omfatter andre lokaliseringsalternativ enn Kalnes (miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Østfold, Fredrikstad kommune, Råde kommune, Naturvernforbundet i Østfold og Jernbaneverket). Som det fremgår av Sarpsborg kommunes sammenstillingen av innkomne uttalelser til meldinger er dette begrunnet i:

  • flere tomtealternativer bør utredes parallelt for å få et bedre beslutningsunderlag,
  • intensjonene i rikspolitiske retningslinjer for areal- og transportplanlegging , fylkeskommunens areal- og transportplan for Nedre Glomma-regionen, fylkesplan 2000+ for Østfold og forskriften om konsekvensutredninger,
  • spørsmålet om Helseregion Øst bør avklares før sykehustomter utredes, og
  • det bør avdekkes andre alternative tomter, som er sentralt plassert i Nedre Glomma i tråd med areal-og transportplanen for Nedre Glomma-regionen og nær jernbanen. Kalnes, Tofteberg og Åkerbergmosen ligger alle utenfor de sentrale transportsonene.

I redegjørelsen fra rådmannen i Sarpsborg kommune sies det at kommunen har forholdt seg til fylkestingets vedtak og at de overlater til Miljøverndepartementet i forbindelse med forelegging av utkast til fastsatt utredningsprogram å ta stilling til spørsmålet om utredning av alternativer.

Vi viser også til brevet fra Østfold fylkeskommune hvor det påpekes at "arbeidet med å utrede alternative lokaliseringer av Østfoldsykehuset har vært uvanlig omfattende. 12 alternativer er vurdert, hvorav de 8 mest aktuelle meget inngående ut fra 51 vurderingskriterier."

Departementets vurdering

KU-bestemmelsene skal sikre at et tiltaks vesentlige virkninger for miljø, naturressurser og samfunn er tilfredsstillende belyst før det fattes vedtak etter plan- og bygningsloven eller særlover. KU-behandlingen skal gjennom høringer og utredning bidra til å få frem de beste løsningene mht lokalisering og utforming. I denne saken fattet fylkestinget politisk vedtak om lokalisering før behandling etter KU-bestemmelsene var gjennomført.

Et politisk vedtak om lokalisering uten forutgående KU-behandling innebærer ingen formell feil. Det er imidlertid departementets generelle holdning, ut fra intensjonene med bestemmelsene, at vedtak om lokalisering bør avvente til KU-behandlingen er gjennomført.

Hensikten med høring av melding med forslag til utredningsprogram er å avklare hvilke problemstillinger og alternativer som skal utredes. Det er ansvarlig myndighet som bestemmer dette etter forelegging for Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet kan ved forelegging ha synspunkter på forhold som berører nasjonale og vesentlige regionale miljøhensyn.

Nytt sykehus i Østfold vil medføre betydelige transportvirksomhet og lokaliseringen vil kunne få vesentlige konsekvenser for arealutviklingen i regionen. Som påpekt av flere høringsinstanser kommer Kalnes-alternativet mindre godt ut i forhold til de rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegging og alternativet ligger utenfor de mest sentrale transportsonene i areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen. Det vises også til at fylkesplanen Østfold 2000+ gir sterke signaler om å unngå byspredning og styrke eksisterende byer og tettsteder.

Selv om Østfold fylkeskommune i møtet med departementet understreket at man ved valg av Kalnes-alternativet har tatt hensyn til transportbehovet for hele fylket, ser Miljøverndepartementet det som ønskelig at konsekvensutredningen også omfatter et alternativ som i sterkere grad ivaretar hensynene i de rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegging og at alternativet utredes til et sammenlignbart nivå.

Departementet mener, på bakgrunn av sakens karakter og de problemstillinger den reiser, at det er naturlig at Østfold fylkeskommune overtar rollens som ansvarlig myndighet for den videre behandlingen av saken etter KU-bestemmelsene. Det vises til rundskrivet om konsekvensutredninger (T-1/97) hvor det sies at saker som berører flere kommuner eller reiser vesentlige regionale problemstillinger, bør behandles av fylkeskommunen. Vi viser også til at forskriften om konsekvensutredninger gir Miljøverndepartementet hjemmel til å bestemme at en annen myndighet enn kommunen skal overta behandlingen av denne type saker.

Under forutsetning av at fylkeskommunen legger departementets vurdering til grunn vil det være naturlig at det utarbeides en tilleggsmelding for nytt Østfoldsykehus.

Vi anbefaler at det i tilleggsmeldingen gis en redegjørelse for tidligere vurderte alternativer og en kortfattet omtale av de viktigste egenskapene ved disse. Foreliggende materiale fra de tidligere gjennomførte utredningen vil trolig i stor grad kunne gi nødvendig grunnlag for utarbeidelse av en slik tilleggsmelding.

Fylkeskommunen må ta stilling til hvilket alternativ som i tilleggsmeldingen foreslås konsekvensutredet ut fra hensynet til de rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegging og Areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen. Tilleggsmeldingen må inneholde et forslag til utredningsprogram for dette alternativet.

Departementet vil anbefale at fylkeskommunen under utarbeidelse av tilleggsmeldingen tar kontakt med fylkesmannen. På bakgrunn av høringen av tilleggsmeldingen fastsetter Østfold fylkeskommune som ansvarlig myndighet utredningsprogrammet.

Departementet har ingen merknader til utkast til fastsatt utredningsprogram for Kalnes-alternativet. Fylkeskommunen må vurdere om det er hensiktsmessig å fastsette utredningsprogrammet for dette alternativet nå eller om en bør avvente høringen av en eventuell tilleggsmelding. Uansett bør arbeidet med gjennomføring av nødvendige utredninger for Kalnes-alternativet kunne starte opp i henhold til foreliggende program.

Selv om det kan hevdes at en slik alternativvurdering vil ta noe lengre tid, vil en slik konsekvensutredning, og høring av denne, gi et bedre, samlet og mer akseptert grunnlag for lokaliserings- og planvedtak knyttet til nytt Østfoldsykehus.

Konkluderende merknader

Miljøverndepartement bestemmer, med hjemmel i § 6 syvende ledd i KU-forskriften, at Østfold fylkeskommunen som regional planmyndighet overtar rollen som ansvarlig myndighet etter KU-bestemmelsene. Fylkeskommunen vil da overta ansvaret for den videre behandling av tiltaket etter KU-bestemmelsene, herunder ansvaret for å avgjøre hvilke alternativer som skal konsekvensutredes og fastsette utredningsprogrammet for disse.

Miljøverndepartementet ser det som ønskelig at konsekvensutredningen også omfatter et alternativ som i sterkere grad ivaretar hensynene i de rikspolitiske retningslinjene for areal- og transportplanlegging og areal- og transportplanen for Nedre Glomma-regionen.

Miljøverndepartementet anbefaler at Østfold fylkeskommune utarbeider en tilleggsmelding med forslag til hvilket alternativ som bør utredes ut fra disse forutsetningene.

Vi vil videre peke på at konsekvensutredningen må redegjøre for Østfoldsykehuset sett i forhold til planer for sykehusutbygging i helseregion Øst. Konsekvensutredningen bør gi en grundig vurdering av konsekvensene av transportproduksjon og utbyggingsmønster. Det er også viktig at konsekvensutredningen redegjør for fremtidige utvidelsesbehov for sykehuset og arealbehov knyttet til tilhørende servicefunksjoner for de ulike alternativene. Dette gjelder også konsekvensutredningen for Kalnes-alternativet.

Med hilsen

Tom Hoel e.f.
ekspedisjonssjef

Liv Hege Skagestad
avdelingsdirektør

Kopi: Norsk institutt for by- og regionforskning, KU-senteret, Postboks 44 Blindern, 0313 Oslo