Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny lov om miljøvern på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 14.06.1999

Ny lov om miljøvern på Svalbard

Statssekretær i Miljøverndepartementet Jesper Simonsen mottok i dag forslag til ny lov om miljøvern på Svalbard. Lederen av miljøvernlovutvalget, ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer, overleverte utvalgets enstemmige forslag. Utvalget har bestått av 15 personer som representerer ulike interessert på Svalbard både sentralt og lokalt.

- Jeg har store forventninger til lovforslaget, og håper det vil sikre at aktiviteten på Svalbard skjer på en måte som er forenlig med målet om å bevare øygruppens villmarkskarakter, sier statssekretær Jesper Simonsen.

Forslaget til svalbardmiljøloven vil samle reglene for alle miljøspørsmålene i en lov. Det vil dekke forurensning, naturvern, kulturminnevern, motorferdsel, flora og fauna, jakt og fiske og arealplanlegging. Lovutkastet er formet slik at man skal kunne styre den økte satsingen på turisme, friluftsliv, forskning og utdanning på Svalbard til å foregå på en miljøforsvarlig måte. Dette innebærer blant annet forslag om å begrense adgangen til snøscooterkjøring for tilreisende, nærmere regulering av de fastboendes snøscooterkjøring og mulighet for å forby helikopterturisme.

Lovforslaget bygger på målet om å bevare svalbardnaturens villmarkskarakter og andre svalbardpolitiske mål. Utvalget foreslår å lovfeste at det ved myndighetsutøving etter loven skal legges vekt på føre vár-prinsippet, prinsippet om å vurdere den samlede belastning på miljøet, prinsipper om at miljøpåvirkeren skal betale og krav om bruk av miljømessig teknologi og innsatsfaktorer. Det foreslås å innføre krav til tillatelse for naturinngrep utenfor bosettingene i stedet for nåværende ordning med meldeplikt og regler for gjennomføring av konsekvensutredninger.

Sammenhengen mellom livet i havet og livet på land har vært grunnlaget for oppbyggingen av lovforslaget og gjenspeiles blant annet i forslag om å utvide artsfredningen til å omfatte alle arter på Svalbard - både terrestre og marine. For annen marin fauna enn sjøpattedyr som er hjemmehørende i svalbardområdet skal fiskerimyndighetene gi nærmere forskrifter om forvaltningen.

Miljøverndepartementet vil sende utvalgets forslag på høring.


Kontaktpersoner:
Ekspedisjonssjef i Justisdepartementet Inge Lorange Backer, telefon 22 24 53 60
Utvalgssekretær Mette Møglestue, telefon 22 24 59 57

Lagt inn 14. juni 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen