Historisk arkiv

T-1232 Fredrikstaderklæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lokal Agenda 21

Logo

Fredrikstaderklæringen

Fredrikstaderklæringen er en invitasjon fra Landskonferansen for Lokal Agenda 21, til alle landets kommuner, lokalsamfunn og organisasjoner om å gjøre en innsats for en bærekraftig utvikling. Konferansen ble holdt i Fredrikstad fra 9. - 11. februar 1998, og samlet over 700 deltagere fra statsforvaltningen, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner.

Fredrikstaderklæringens hovedbudskap er at kommunene nå må ta ansvar for å komme i gang med en lokal Agenda 21-prosess.

 • Vi må mobilisere innbyggere, organisasjoner og næringsliv, og kommunen må ta i bruk de redskaper den selv rår over for å skape en bærekraftig utvikling, sa redaksjonskomiteens leder, ordfører i Fredrikstad, Svein Roald Hansen.

Konferansen i Fredrikstad viste bredt engasjement og stor vilje til å sette LA 21 ut i praksis, og den oppfordret bl.a.

 • NHO, LO og AF til å stimulere sine medlemmer til å iverksette LA 21-tiltak i bedriftene og til å delta aktivt i samarbeid med andre aktører lokalt
 • Forbrukerrådet til å fokusere spesielt på bærekraftig utvikling
 • Miljøheimevernet til å arbeide for bred oppslutning fra frivillige organisasjoner i LA 21-abeidet
 • Miljøverndepartementet og Kommunenes Sentralforbund til å ta initiativ til en oppfølgingskonferanse i år 2000.
 • Miljøverndepartementet til å følge opp Fredrikstaderklæringen innenfor sine saksfelt og sørge for tilslutning fra øvrige departementer og statlige institusjoner på sentralt og regionalt nivå.

Lokal Agenda 21 er en internasjonal forpliktelse til å bygge på og omsette lokalt engasjement til handling for å nå målet om bærekraftig utvikling og bedre livskvalitet.

Betegnelsen Lokal Agenda 21 ( LA 21 ) ble til under FN-konferansen om miljø og utvikling i Rio de Janeiro. Konferansen vedtok en handlingsplan for det 21. århundre. Den ble kalt Agenda 21.

I kapittel 28 henvender FN seg for første gang direkte til verdens kommuner og lokalsamfunn og utpeker disse til hovedaktører i arbeidet med å oppnå en bærekraftig utvikling. Et slikt arbeid kaller vi en lokal Agenda 21-prosess.

En lokal Agenda 21-prosess vil

 • se retningen på utviklingen i et langsiktig perspektiv
 • vise sammenhenger mellom lokal handling og globale konsekvenser og fokusere på nord-sør perspektivet og internasjonal solidaritet
 • åpne for en bred folkelig medvirkning som kan bidra til fornyelse og vitalisering av lokaldemokratiet
 • legge avgjørende vekt på sammenheng og helhet der både miljøvern, økonomi og livskvalitet inngår

De største utfordringene i en norsk lokal Agenda 21-prosess vil være å

 • redusere forbruket (inkludert energiforbruket)
 • utvikle en mer bærekraftig transport
 • forholde seg bærekraftig til klimaspørsmålene
 • ta vare på det biologiske mangfoldet
 • utvikle en bærekraftig lokal næringspolitikk

Kommunens Sentralforbund og Miljøverndepartementet oppfordrer kommuner, fylkeskommuner, lokalsamfunn og organisasjoner til å slutte seg til og følge opp intensjonene i Fredrikstaderklæringen i løpet av 1998.

Kommunens Sentralforbund ønsker å følge med på hvordan Fredrikstaderklæringen blir mottatt og behandlet i kommuner og fylkeskommuner. Vi vil derfor be om en tilbakemelding.


F R E D R I K S T A D E R K L Æ R I N G E N

En invitasjon fra landskonferansen 9.-11. februar 1998 i Fredrikstad om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling.

I

Vi er

kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner som vil ta ansvar for at norske lokalsamfunn bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling og som derfor slutter oss til denne erklæringen.

II

Vårt mål er

 • en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner.
 • at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt og at vi derfor ønsker å redusere ressursforbruket og miljøbelastningen.

III

Vårt utgangspunkt er

 • oppfordringen fra FNs miljøkonferanse i Rio i 1992 til lokale myndigheter om å mobilisere egne innbyggere, organisasjoner og næringsliv gjennom lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling ( lokale Agenda 21 ).
 • at lokale myndigheter må ta ansvar for å engasjere innbyggerne i dette arbeidet og sikre aktiv deltakelse, medansvar og medbestemmelse.
 • at lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling og at miljø- og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som blir direkte berørt.
 • at utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge.

IV

Vi vil

 • mobilisere innbyggerne, organisasjonene og partene i arbeidslivet til aktiv medvirkning i lokale Agenda 21-prosesser og etablere egnede møteplasser og nettverk.
 • legge til grunn at arbeidet for en bærekraftig utvikling er et ansvar for alle samfunnssektorer.
 • sikre at arbeidet for bærekraftig utvikling preges av langsiktighet, systematikk og ønske om kontinuerlig forbedring.
 • gjøre kommune- og fylkesplanleggingen og andre styrings- og rapporteringsdokumenter til praktiske og forpliktende verktøy i arbeidet for en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • følge opp lokalsamfunnets arbeid knyttet til bærekraftig utvikling f.eks. ved bruk av miljøindikatorer.
 • arbeide for en åpen dialog og samhandling mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter for å sikre et samspill mellom lokale, regionale og nasjonale interesser.

V

Vi vil særlig rette innsatsen mot å

 • skape bevissthet om behovet for å ta miljøhensyn i alt forbruk og all produksjon.
 • klargjøre hva kretsløpstenkning innebærer i eget lokalsamfunn.
 • husholdere bedre med energi og gå over fra fossile til alternative og fornybare energikilder.
 • utvikle lokale utbyggingsmønstre, spesielt i byer og tettsteder, som reduserer behovet for bilbruk og forbruk av arealer.
 • sikre en lokal ressursforvaltning som både bevarer det biologiske mangfoldet og gir grunnlag for livskraftige lokalsamfunn.
 • synliggjøre sammenhengen mellom helse, miljø og trivsel.
 • finne fram til hvordan vi kan innrette egen virksomhet for å gå foran i arbeidet for redusert ressursforbruk og miljøbelastning.
 • gi miljøarbeidet et globalt perspektiv gjennom samhandling med mennesker fra andre land og kulturer.
 • ta vare på kulturminner og kulturmiljøer som en del av vår identitet og miljø.

VI

Vi oppfordrer

 • andre lokalsamfunn til å slutte seg til denne erklæringen i løpet av 1998.
 • statlige myndigheter til et samarbeid på dette grunnlag.
 • hverandre til å møtes i år 2000 for rapportere om arbeidet i eget lokalsamfunn og for å vurdere om denne erklæringen bør revideres.

INFORMASJON OM LA21

Miljøverndepartementet, planavdelingen
Postboks 8013 dep. 0030 Oslo
Tlf: 22 24 59 01 - Faks: 22 24 27 59

Kommunenes Sentralforbund
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Tlf: 22 94 77 00 - Faks: 22 83 62 04

Statens forurensningstilsyn
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Tlf: 22 57 34 00 - Faks: 22 67 67 06
Hjemmeside: http://www.sft.no/

Direktoratet for Naturforvaltning
7005 Trondheim
Tlf: 73 58 05 00 - Faks: 73 91 54 33

Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep. 0034 Oslo
Tlf: 22 94 04 00 - Faks: 22 94 04 04

Frivillighetssentralene FRISAM
Postboks 8135 Dep. 0033 Oslo
Tlf: 22 24 85 20 - Faks: 22 24 85 44

Miljøheimevernet
Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo
Tlf 22 71 55 62 - Faks 22 71 77 85
E-post: miljoehe@online.no

Stiftelsen Idébanken
Fredensborgvn. 24 Inngang D, 0177 Oslo
Tlf: 22 80 91 50 - Faks: 22 71 71 72
E-post: idebanken@online.no

ProSus
Sognsveien 70, 0855 Oslo
Tlf: 22 18 11 70 - Faks: 22 18 20 77
E-post: info@prosus.nfr.no
Hjemmeside: http://www.prosus.nfr.no

GRIP
Senter for bærekraftig produksjon og forbruk
Tlf: 22 57 36 00 - Faks: 22 68 87 53

Lagt inn 17. juni 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen