Historisk arkiv

Aetat styrkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2003 å styrke Aetat med om lag 220 årsverk. Oppfølging av mottakere av dagpenger og attføringspenger vil bli prioritert.

Pressemelding

Nr.: 50/2002
Dato: 03.10.02

Aetat styrkes

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2003 å styrke Aetat med om lag 220 årsverk. Oppfølging av mottakere av dagpenger og attføringspenger vil bli prioritert.

- Styrking av Aetat er en forutsetning for å lykkes med regjeringens strategi for å stimulere arbeidssøkere til å komme raskt i jobb og styrke kvaliteten på tjenestene overfor den enkelte arbeidssøker, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Oppfølging av mottakere av dagpenger og attføringspenger er høyt prioritert, samt regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. For ytterligere å styrke denne oppfølgingen vil personellressurser fra andre deler av virksomheten i Aetat bli frigjort gjennom forenkling og effektivisering.

- Aetat spiller en avgjørende rolle i gjennomføringen av arbeidsmarkedspolitikken. Etaten har som hovedoppgave, gjennom personlig oppfølging og organiserte arbeidsmarkedstiltak, å kvalifisere og hjelpe arbeidssøkere ut i ledige jobber. Samtidig skal etaten sørge for at økonomisk støtte, i form av dagpenger og attføringsytelser, blir raskt og korrekt utbetalt, sier Victor D. Norman.