Historisk arkiv

Arbeidsmarknadstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 51/2002
Dato: 03.10.02

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Rune Solberg, 22 24 47 00

Arbeidsmarknadstiltak

Regjeringa foreslår at det samla tiltaksnivået blir auka til 30 500 plassar i 2003. Dette er ein auke på om lag 600 tiltaksplassar samanlikna med 2002.

Tiltaksnivået vil gi rom for å auke attføringsverksemda før eventuell uføretrygd, og også auke innsatsen for at uførepensjonistar skal komme i jobb. Dette inkluderer også fleire plassar til oppfølging av opptrappingsplanen for psykisk helse.

Som eit ledd i regjeringas arbeid for å motverke fattigdom skal tilknyting til arbeidsmarknaden prioriterast. Dei ordinære arbeidsmarknadstiltaka vil i første rekke bli sette inn overfor ungdom, innvandrarar og langtidsledige, medrekna langtidsledige sosialhjelpsmottakarar.

For å auke aktiviteten og for å få meir effektiv ressursbruk er det på fleire område innan avklaring og formidling sett i verk forsøk med aktivitets- og resultatsbaserte finansieringsordningar.