Historisk arkiv

Endringer i dagpengeordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Regjeringen foreslår en rekke endringer i dagpengeordningen med det formål å gi økonomisk trygghet for arbeidsledige mens de finner nytt arbeid, og samtidig oppmuntre den enkelte til å søke arbeid.

Pressemelding

Nr.: 52/2002
Dato: 03.10.02

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Rune Solberg, 22 24 47 00

Endringer i dagpengeordningen

Regjeringen foreslår en rekke endringer i dagpengeordningen med det formål å gi økonomisk trygghet for arbeidsledige mens de finner nytt arbeid, og samtidig oppmuntre den enkelte til å søke arbeid.

- For å avbalansere hensynet til inntektssikring og oppmuntre til arbeidssøking mener Regjeringen det er viktig å holde på en høy grad av inntektskompensasjon ved ledighet, men det foreslås å begrense den maksimale stønadsperioden. Systemet skal samtidig være for dem med fast og reell tilknytning til arbeidslivet og arbeidsinntekt som viktigste kilde til livsopphold, og det skal oppmuntre til dette, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

Regjeringen legger derfor opp til justeringer i systemet som i større grad målretter ordningen mot arbeidssøkere med fast og reell tilknytning til arbeidslivet, og foreslår følgende endringer i dagpengeregelverket fra 1. januar 2003:

  • Fjerning av ordningen med ferietillegg til dagpengene.
  • Reduksjon i den maksimale varighet av dagpengeordningen fra 3 til 2 år.
  • Krav til arbeidstidsreduksjon økes fra 40 pst. til 50 pst. av arbeidstid forut for ledigheten for å kunne motta dagpenger.
  • Økning av arbeidsgiverperioden fra 3 til 20 dager ved permitteringer.
  • Heving av kravet til minsteinntekt for å kvalifisere til dagpenger fra 1,25G til 1,5G.
  • Økt antall ventedager for å få dagpenger fra tre til fem dager.


- De forslagene Regjeringen legger frem er basert på erfaringer og nyere forskning både fra Norge og andre land om hvordan utformingen av dagpengesystemet påvirker incentivene til å søke arbeid. De endringer i dagpengeregelverket som foreslås skal bidra til aktiv jobbsøking, samtidig som det er maktpåliggende å sikre inntektsgrunnlaget for arbeidssøkende, sier Norman.