Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Lokalisering av statlige tilsyn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fredrikstad, Tønsberg, ”Agderbyen” (området Arendal/Mandal), Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim og Bodø vil hver få et statlig tilsyn som i dag har hovedkontor i Oslo. Dette vil Regjeringen varsle i Stortingsmeldingen om statlige tilsyn som skal legges fram i januar.

Pressemelding

Nr.: 71/2002
Dato: 05.12.02
Kontaktperson: Fung. Informasjonssjef Lisa Bang, t. 2224 4958

Lokalisering av statlige tilsyn

I Stortingsmeldingen om statlige tilsyn som skal legges frem i januar, vil regjeringen varsle at hovedkontorene for åtte tilsyn, med en samlet stab på i overkant av 900 personer, skal legges til andre byer enn Oslo. Stedene er Fredrikstad, Tønsberg, ”Agderbyen” (området Arendal/Mandal), Stavanger, Haugesund, Bergen, Trondheim og Bodø.

De tilsynene som behandles i meldingen ligger innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet, transport- og trafikksikkerhet, og markeds- og konkurranseforhold. Det er avgjørende at tilsyn på områder av så stor betydning for borgere og næringsliv står for faglighet, kvalitet og integritet. Det krever at tilsynene har god tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og at de er forankret i fagmiljøer av høy klasse. Det er disse hensynene som har vært utgangspunktet for regjeringens valg av lokalisering.

I tillegg har regjeringen lagt vekt på å styrke den regionale utviklingen. Ved å legge tilsyn til byer som er viktige for den regionale utviklingen, og der det kan utvikle seg et positivt samspill mellom eksisterende fagmiljøer og tilsynene, vil lokaliseringsvalgene også bidra til å styrke arbeidsmarkeds- og kompetansebasen andre steder i landet enn i Oslo-området, og på den måten bidra til en mer balansert regional utvikling i hele landet.

Det er i alt 11 tilsyn som faller innenfor de områdene som behandles i meldingen. Åtte av disse vil altså bli lagt utenfor Oslo, mens tre fortsatt vil ligge i hovedstaden. Utover disse 11 er det rundt 30 andre statlige tilsynsorganer i Norge. De fleste av disse, som ikke behandles nærmere i meldingen, ligger også i Oslo.

Kostnader og gevinster ved flytting

Flytting av tilsyn vil medføre engangskostnader og i noen grad økte reise- og kontaktkostnader for tilsyn og brukere. Samtidig vil imidlertid omlokalisering muliggjøre effektivisering, og erfaringene både fra Norge og andre land viser at lokalisering utenfor hovedstaden gir mer stabil arbeidskraft og lavere driftskostnader.

Flytteprosessen og de ansatte

Regjeringen tar sikte på at flytting skal skje gradvis over en periode på tre år. Det vil sikre at de viktige tilsynsoppgavene det er snakk om ikke blir liggende nede i flytteperioden. Det vil samtidig gi de ansatte god tid til å vurdere om de ønsker å flytte med og gode muligheter til å finne annet arbeid hvis de foretrekker å bli. De enkelte tilsyn skal, i samråd med hver enkelt, utarbeide individuelle karriereplaner for de ansatte for å sikre nøkkelpersonell i flytteperioden og for å forhindre at flytting fører til utstøting fra arbeidslivet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil bistå tilsynene i dette arbeidet.

De konkrete lokaliseringsvalgene

 • Arbeidstilsynet skal ligge i Trondheim, forankret i arbeidslivsmiljøene og de tekniske fagmiljøene ved NTNU og SINTEF
 • Tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren, som nå er en del av Oljedirektoratet, skal skilles ut som et eget Petroleumstilsyn, og skal ligge i Stavanger.
 • Sjøfartsdirektoratet skal ligge i Haugesund, hvor man har et av de sterkeste maritime og sikkerhetsfaglige miljøer i landet.
 • Luftfartstilsynet skal ligge i Bodø, forankret i et av de sterkeste luftfartsfaglige miljøer utenfor Oslo.
 • Jernbanetilsynet skal ligge i Oslo, hvor det tunge jernebanefaglige miljøet i Norge er.
 • Kredittilsynet skal ligge i Oslo, bl.a. på grunn av finansmiljøet i hovedstaden.
 • Statens Filmtilsyn, Eierskapstilsynet og Statens medieforvaltning skal samles i et nytt tilsyn, Medietilsynet. Det skal ligge i Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.
 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat skal ligge i Oslo, fordi direktoratet i tillegg til tilsynsoppgaver også har omfattende forvaltningsoppgaver som krever nærhet til myndighetene.
 • Post- og teletilsynet skal ligge i ”Agderbyen” – området fra Arendal til Mandal – for å kunne trekke på det sterke IKT- og telefaglige kompetansemiljøet i Grimstad og det økonomiske fagmiljøet i Kristiansand.
 • Konkurransetilsynet skal ligge i Bergen, hvor man har et av de sterkeste og faglig mest relevante økonomifaglige miljøer i landet, og hvor det dessuten er et sterkt juridisk fagmiljø.
 • Det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet skal ligge i Tønsberg, forankret i det eksisterende brann- og elfaglige miljøet.
Til toppen