Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Seksuelle overgrep

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Seksuelle overgrep

2.1 Begrepet seksuelle overgrep

Det finnes mange definisjoner av seksuelle overgrep. Den juridiske definisjonen av ulike seksuelle overgrep finnes i straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser. Andre definisjoner av seksuelle overgrep legger ofte vekt på at overgrep skjer for å tilfredsstille den voksnes behov på bekostning av barnets behov. Det vises til den generelle veilederen for en nærmere beskrivelse av definisjoner og omfang av seksuelle overgrep mot barn.

2.2 Straffelovens bestemmelser

Straffelovens bestemmelser om seksualforbrytelser skiller mellom forskjellige straffbare seksuelle overgrep. Disse betegner handlinger av forskjellig art og alvorlighetsgrad, som bl.a. har betydning for hvor lang straff handlingene kan medføre (strafferammer) og hvor lang straff overgriper faktisk blir idømt (straffeutmålingen). Lovens strafferammer gir uttrykk for lovgivers syn på de straffbare handlingers grovhet og straffverdighet. Strafferammen har i sin tur betydning for når forholdet foreldes. Adgangen til å reise straffesak bortfaller (foreldes) en viss tid etter at den straffbare handling er begått. Hvor lang foreldelsesfristen er avhenger av strafferammen; jo høyere strafferamme, jo lengre foreldelsesfrist. Ved lovens strengeste straff - fengsel inntil 21 år - er foreldelsesfristen 25 år.

I Norge er den seksuelle lavalderen 16 år. All seksuell omgang med barn under 16 år er i utgangspunktet straffbart, uten hensyn til om barnet samtykker eller selv tok initiativet. Seksuell omgang med barn som er eldre, er ikke straffbart i seg selv, men kan være det om det for eksempel foreligger misbruk av stilling eller tillitsforhold.

Straffeloven skiller mellom:

  • seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd
  • seksuell handling
  • seksuell omgang.

Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd forekommer i handling eller ord og skjer enten overfor eller i nærvær av noen. Eksempler på dette er blotting, slibrigheter eller annen uanstendig opptreden eller verbale krenkelser. Straffelovens § 201 bestemmer at slik adferd er straffbar når den foregår på offentlig sted, i nærvær av noen som ikke har samtykket til det eller i nærvær av eller overfor barn under 16 år. Straffen er bøter eller fengsel inntil ett år.

Seksuell handling forekommer med en annen. Eksempler på dette er berøring eller beføling av kjønnsorganer eller bryster utenpå eller innenfor klærne. Seksuell handling er straffbart etter straffelovens § 200 når det skjer med noen som ikke har samtykket til det eller når det skjer med barn under 16 år. Etter denne bestemmelsen er det også straffbart å forlede barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Straffen er bøter eller fengsel inntil 1 år, men fengsel inntil 3 år når handlingen foretas med barn under 16 år og inntil 6 år når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger.

Seksuell omgang er en mer alvorlig kategori enn seksuell handling. Begrepet omfatter samleie, men er ikke begrenset til det. Det omfatter også seksuelle handlinger av en viss intensitet som for eksempel beføling inne i en annens kjønnsorgan, masturbering eller samleielignende bevegelser. Uttrykket samleie er definert i straffeloven § 206. Begrepet omfatter både vaginalt og analt samleie. Også innføring av penis i munn og innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning anses som samleie i lovens forstand. Ved seksuell omgang med barn under 14 år omfattes dessuten innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper.

I straffeloven finnes to bestemmelser om seksuell omgang med barn under 16 år:

Seksuell omgang med barn under 14 år

Straffelovens § 195 setter straff for den som har seksuell omgang med barn under 14 år. Straffen er fengsel inntil 10 år, men fengsel i minst 2 år dersom den seksuelle omgangen var samleie. Når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger, kan fengsel inntil 21 år idømmes (dette er lovens strengeste straff). Ved seksuell omgang med barn under 14 år fritar ikke villfarelse om barnets alder for straff. Dette betyr at gjerningspersonen ikke slipper straff selv om denne trodde barnet var over 14 år.

Seksuell omgang med barn under 16 år

Straffelovens § 196 setter straff for seksuell omgang med barn under 16 år (altså for barn over 14 år, men under 16 år). Straffen er fengsel inntil 5 år, men inntil 15 år når visse særlig skjerpende omstendigheter foreligger. Ved seksuell omgang med barn under 16 år kan villfarelse med hensyn til barnets alder frita for straff, men det skal svært mye til.

Seksuell omgang med et barn regnes ikke automatisk som voldtekt. Voldtekt foreligger når noen skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen. Ved vurderingen av om det er utøvet vold, truende atferd eller om fornærmede er ute av stand til å motsette seg handlingen, skal det imidlertid legges vekt på om vedkommende var under 14 år, jf. straffeloven § 192 første ledd. En person som bruker vold for å skaffe seg seksuell omgang med noen under 14 år kan straffes både for voldtekt og for seksuell omgang med barn under 14 år.

Straffeloven har også bestemmelser om barnepornografi og kjøp av seksuelle tjenester.

Straffeloven rammer den som produserer, innfører, besitter eller overlater til en annen barnepornografi. Bestemmelsen rammer også den som mot vederlag gjør seg kjent med barnepornografi. Det er videre straffbart å overlate pornografi til personer under 18 år eller forlede noen under 18 år til å la seg avbilde i kommersiell fremstilling av bilder med seksuelt innhold. (Jf. straffeloven § 204 - for nærmere forklaringer, se Ot.prp. nr. 28 for 1999-2000.)

Kjøp av seksuelle tjenester er i utgangspunktet ikke forbudt, men straffelovens § 203 bestemmer at den som mot vederlag har seksuell omgang eller handling med person under 18 år, kan straffes. Straffen er fengsel inntil 2 år.

Straffeloven kap. 19 inneholder flere bestemmelser som rammer den som skaffer seg seksuell omgang ved å utnytte slektskap, ulike former for omsorgs- og avhengighetsforhold eller misbruk av stilling eller tillitsforhold. Disse vil som oftest brytes samtidig med andre straffebestemmelser som rammer seksuell omgang med barn under 16 år. Når flere straffebestemmelser brytes samtidig, kan dette få betydning for straffeutmålingen.

Slektskap

Straffelovens § 197 setter straff for den som skaffer seg seksuell omgang med slektning i nedstigende linje (altså seksuell omgang med barn, barnebarn osv. uavhengig av alder). Straffen etter denne bestemmelsen er fengsel inntil 5 år. Både biologiske og adopterte etterkommere regnes som slektning i nedstigende linje. En far som har seksuell omgang med sin 13 år gamle datter kan straffes både for seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. En far som har seksuell omgang med sin 17 år gamle datter vil kun bli straffet for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. Det følger av straffelovens § 198 at den som har samleie med bror eller søster straffes med fengsel inntil 1 år, men personer under 18 år blir ikke straffet.

Stebarn og fosterbarn

Straffelovens § 199 setter straff for den som har seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller annen person under 18 år som står under hans eller hennes omsorg, myndighet eller oppsikt. Straffen etter denne bestemmelsen er fengsel inntil 5 år. En fosterfar som har seksuell omgang med sin 13 år gamle fosterdatter kan straffes både for seksuell omgang med barn under 14 år og for seksuell omgang med fosterbarn. Dersom fosterdatteren er 17 år vil han bare kunne straffes for seksuell omgang med fosterbarn.

Misbruk av stilling

Straffelovens § 193 setter straff for den som skaffer seg eller andre seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller ved å utnytte noens psykiske lidelse eller psykiske utviklingshemming. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fornærmedes alder. Straffen etter denne bestemmelsen er fengsel inntil 5 år. Dersom en lærer utnytter sin stilling til å ha seksuell omgang med en 15 år gammel skoleelev vil vedkommende kunne straffes både for brudd på bestemmelsen om seksuell omgang med barn under 16 år og for misbruk av stilling.

Straffelovens § 194 setter straff for den som har seksuell omgang med innsatt i anstalt eller institusjon under kriminalomsorgen, politiet eller barnevernet. Bestemmelsen gjelder uavhengig av fornærmedes alder. Straffen er fengsel inntil 5 år.

Den som finnes skyldig i en straffbar handling kan etter straffeloven § 29 bli fradømt sin offentlige stilling dersom vedkommende ved den straffbare handlingen har vist seg uskikket til å inneha stillingen. Retten kan også fradømme den skyldige retten til å drive virksomhet som vedkommende ved den straffbare handlingen har vist seg uskikket til. Ved domfellelse for seksuelle overgrep mot barn skal retten også vurdere spørsmålet om rettighetstap etter straffeloven § 29.

Til toppen