Historisk arkiv

I-0935 B

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Abortloven

Denne brosjyren kan lastes ned i PDF-format her

Om abortloven

Kvinnens rett til å få utført abort reguleres av lov om svangerskapsavbrudd fra 1975. Da loven ble innført måtte kvinnen først fylle ut en søknad, så ble avgjørelsen om abortinngrep tatt av en nemnd bestående av leger. I 1978 fikk kvinnen selv rett til å avgjøre om hun ville avbryte svangerskapet. Denne retten er tidsbegrenset og gjelder inngrep som foretas innen utgangen av tolvte svangerskapsuke.

Abortloven bestemmer de rettigheter og plikter både kvinnen, legen og sykehuset har i forbindelse med abortinngrepet. De fleste landene i Europa gir kvinner rett til å ta avgjørelsen om abort innen tolvte uke av svangerskapet, men lovgivningen varierer noe.

Hos legen

For å få utført abort før utgangen av tolvte svangerskapsuke, må kvinnen selv fylle ut et eget skjema hos legen, enten hos allmennpraktiker eller på sykehuset. Legen har selvfølgelig taushetsplikt. Hvis kvinnen er under 16 år, er hovedregelen at foreldre eller verge skal gis anledning til å uttale seg, med mindre det er særlige grunner som taler mot det. Kvinnen selv blir tatt med på råd.

Den legen kvinnen henvender seg til har plikt til å gi informasjon om hvordan abortinngrepet gjennomføres og om mulige komplikasjoner. Legen skal også opplyse om at kvinnen kan få informasjon om den hjelpen samfunnet tilbyr dersom hun ikke velger abort. Kvinnen trenger ikke å oppsøke denne informasjonen.

Når kvinnen skriver under på abortbegjæringen, må hun samtidig bekrefte at hun har fått opplysninger om inngrepet og eventuelle komplikasjoner. Kvinnen må også bekrefte at hun har fått opplysninger om mulighetene for informasjon om den støtten samfunnet kan gi henne. Hun trenger ikke å gi noen grunn for sitt valg. Legen skal så snart som mulig sende kvinnens begjæring om svangerskapsavbrudd videre til sykehuset.

Abort etter tolvte uke

Abortloven gir også bestemmelser om hva som skjer hvis kvinnen ønsker abort etter utgangen av tolvte svangerskapsuke. Kvinnen kan da søke om å få svangerskapet avbrutt, enten gjennom en lege eller direkte til sykehuset eller en abortnemnd. Avgjørelsen om slike aborter tas av en nemnd bestående av to leger. Nemnda skal legge vekt på kvinnens begrunnelse. Hvis søknaden avslås, blir den automatisk vurdert av en klagenemnd dersom kvinnen ikke trekker begjæringen tilbake innen tre dager etter at hun fikk beskjed om avslaget.

Ifølge loven kan abort etter tolvte uke og innen attende uke av svangerskapet innvilges på visse vilkår. Dette kan være hensynet til morens helse eller hennes livssituasjon, dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorlig skade, eller at kvinnen er blitt gravid som mindreårig eller etter seksuelle overgrep. Etter svangerskapets attende uke skal det meget tungtveiende grunner til for å innvilge svangerskapsavbrudd. Det vil ikke bli gitt tillatelse til abort dersom det antas at fosteret er levedyktig på det tidspunktet aborten vurderes gjennomført.

Prevensjonsveiledning

Abortloven gir kvinnen rett til prevensjonsveiledning i forbindelse med inngrepet. Dette er altså en rett kvinnen har, men hun kan selv velge om hun vil motta slik veiledning.

Rutiner ved svangerskapsavbrudd

Abortinngrep foretas på sykehus og er gratis. Det er vanlig praksis å møte til forundersøkelse ved sykehuset. Når kvinnen kommer til forundersøkelse får hun opplysninger om sykehusets rutiner. Ved mange sykehus kan kvinnen velge mellom kirurgisk og medikamentell abort dersom svangerskapet avbrytes før det har gått ni uker. Vanligvis blir kvinnen liggende på sykehuset til observasjon i noen timer etter inngrepet. Helsepersonell har adgang til å reservere seg mot å delta ved selve inngrepet. Dette gjelder både ved kirurgisk og ved medikamentell abort, hvor helsepersonell forskriver og administrerer medikamentene.

Se også brosjyrene "Rutiner ved svangerskapsavbrudd" og "Til deg som vurderer abort".

Referanse:
Lov om svangerskapsavbrudd av 13. juni 1975 nr. 50 med endringer i lov av 16. juni 1978.

Andre informasjonsbrosjyrer utgitt
av Sosial- og helsedepartementet

 • Til deg som vurderer abort
  Målgruppe for brosjyren er kvinner som vurderer om de skal fullføre eller avbryte svangerskapet. I-0936 B
 • Rutiner ved svangerskapsavbrudd
  Brosjyre som beskriver rutiner ved svangerskapsavbrudd før utgangen av 12. svangerskapsuke. I-0937 B
 • Rutinemessig ultralydundersøkelse av gravide
  Brosjyre om det rutinemessige tilbudet om ultralydundersøkelse i svangerskapet. 1-0999 B
 • Genetisk fosterdiagnostikk
  Brosjyre om hvem som kan få tilbud om genetisk fosterdiagnostikk i svangerskapet og hva denne undersøkelsen innebærer. I-0998 B
 • Til deg som er pasient eller pårørende
  Brosjyre om pasientrettigheter. I-1000 B
 • Fritt sykehusvalg
  Folder om fritt sykehusvalg. I-1005 B