Historisk arkiv

Vedlegg til dent-o-sept brev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

VEDLEGG

Rapportene om Dent-o-sept-saken fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, Sosial- og helsedirektoratet og Statens helsetilsyn inneholder en bred gjennomgang av alle forhold tilknyttet saken. Mye i rapportene er relevant for de regionale helseforetakene og foretakenes videre arbeide med saken. Ut fra rapportenes konklusjoner skal følgende punkter trekkes fram som særlig relevante (opplistingen er ikke uttømmende):

Fra Sosial- og helsedirektoratets rapport:

  • Følge opp forskriften om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner
  • Vurdere om det skal utarbeides nasjonale faglige retningslinjer for munnhygiene for spesielle pasientgrupper, herunder respiratorpasienter

Fra rapport fra Statens helsetilsyn:

  • Strengere krav til institusjonenes ledelse og innkjøpsansvarlige når det gjelder produktenes egnethet innenfor det generelle anvendelsesområdet. Det er behov for at institusjonene gjennomgår sine rutiner med bruk av utstyr som brukes over et så bredt spekter som Dent-o-sept
  • Htil mener det er grunn til å anta at det er under-rapportering av utbrudd av sykehusinfeksjoner inn .til sentrale myndigheter.Det samme gjelder for meldeplikten om betydelig personskade og hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.

Tilsynets vurderinger av smittevernet i norske helseinstitusjoner:

  • Mangelfull infeksjonskapasitet i norske sykehus, og økt risiko for smitteoverføring i sykehus med jevnt høyt overbelegg / mange korridorpasienter.
  • Vurdering av behov for faglig gjennomgang av praksis for munnstell av respiratorpasienter

Punktene om eventuelle retningslinjer for munnhygiene vil bli underlagt en faglig gjennomgang og vurdering før det er aktuelt å innføre dette.

I henhold til de andre punktene, og i forhold til saken ellers, er følgende lover og forskrifter spesielt relevante:

Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner – sykehus.

Det er plikt til å ha infeksjonskontrollprogram. Her står listet opp krav til tiltak for infeksjonsforebygging, infeksjonsovervåkning, kvalitetssikring, meldeplikt etc.
§ 3-1:"Det regionale helseforetaket har det overordnede ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av infeksjonskontrollprogram ved statlige helseinstitusjoner."

Ivaretakelse av pasientrettighetsloven

§ 3-2 (4. – 5. ledd): "Dersom pasienten blir påført skade eller alvorlige komplikasjoner, skal pasienten informeres om dette. Pasienten skal samtidig gjøres kjent med adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning.
Dersom det etter at behandlingen er avsluttet oppdages at pasienten kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal pasienten om mulig informeres om dette."

Lov om spesialisthelsetjenesten

§ 3-3: Meldeplikt til fylkeslegen. Det skal snarest mulig gis skriftlig melding til fylkeslegen om betydelig personskade som voldes på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.
§ 3-4: Kvalitetsutvalg. Det skal opprettes kvalitetsutvalg som ledd i den internkontroll institusjonen er pliktig til å føre.

Ivaretakelse av Forskrift om medisinsk utstyr

§ 6A Oppbevaring og lagring, og § 8, Meldeplikt ved feil, skader uhell og svikt er relevante for foretakene.

Plikt til internkontroll

Det følger av Tilsynsloven (§ 3) at " enhver som yter helsetjeneste skal etablere internkontrollsystem for virksomheten og sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med allment aksepterte faglige normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift".

Spesialisthelsetjenesteloven

§ 6-3.Veiledningsplikt overfor kommunehelsetjenesten

Helsepersonell som er ansatt i statlige helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, eller som mottar tilskudd fra regionale helseforetak til sin virksomhet, skal gi kommunehelsetjenesten råd, veiledning og opplysninger om helsemessige forhold som er påkrevet for at kommunehelsetjenesten skal kunne løse sine oppgaver etter lov og forskrift.