Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Saksbehandlerstillinger i Kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Saksbehandlerstillinger i Kommisjonen

På grunn av Norges omfattende samarbeid med EU, er det til stor nytte for norsk forvaltning og norske saksbehandlere på EU/EØS-området å få erfaring med arbeidsmåter og prosedyrer i EU-kommisjonen. Nordmenn som ønsker å arbeide for EU-kommisjonen på helseområdet har to muligheter, enten å arbeide som nasjonal ekspert i ett eller flere år, eller ved å arbeide som hospitant i en fire-fem måneders periode.

Nasjonale eksperter

For å knytte til seg verdifull kompetanse fra medlemslandene, og å sørge for god utveksling av kunnskap mellom ulike nasjonale kompetansemiljøer, har EU etablert en ordning med nasjonale eksperter. Ordningen er basert på at medlemslandene stiller fagpersoner til rådighet for Kommisjonen for et begrenset tidsrom (ettårige kontrakter med mulighet for fornyelse – maksimalt fire år) og betaler kostnadene til lønn mv for personen så lenge engasjementet varer.

Kommisjonen er formell arbeidsgiver og de nasjonale ekspertene er underlagt Kommisjonens instruksjonsmyndighet. En nasjonal ekspert er derfor ikke en representant for nasjonale myndigheter innad i EU-kommisjonen.

EØS-avtalen åpner for at EFTA-landene kan ha nasjonale eksperter i Kommisjonen, enten som ledd i EFTA-deltakelse i ulike programmer (EFTA nasjonale eksperter) eller ved at Norge selv tar initiativ overfor Kommisjonen til å utplassere nasjonale eksperter på områder som vi har særskilt interesse av å delta (bilaterale nasjonale eksperter).

Helse- og omsorgsdepartementet har for tiden følgende nasjonale ekspertstillinger i Kommisjonen:

EFTA nasjonale eksperter:

  • Generaldirektoratet for helse- og forbrukersaker (DG Sanco), Seksjon for helsedeterminanter i Luxemburg: Aase Fulke
  • Generaldirektoratet for helse- og forbrukersaker (DG Sanco), Seksjon for helsepolitikk i Brussel: Guri Galtung Kjæserud

Bilaterale nasjonale eksperter:

  • Generaldirektoratet for helse- og forbrukersaker (DG Sanco), Seksjon for helseinformasjon i Brussel: Mariann Skar
  • Generaldirektoratet for næringsliv (DG Enterprise), Seksjon for legemidler i Brussel: Erik Helstad

Helsedepartementet vurderer løpende muligheten for å bidra med nasjonale eksperter på nye helsefaglige områder.

Hospitantopphold i EU-kommisjonen

Norge har hvert halvår muligheten til å sende tre personer på hospitantopphold i EU-kommisjonen; hver hospitantperiode har en varighet på fire-fem måneder. Hospitantordningen skjer i regi av EU-kommisjonen og er primært rettet mot EUs medlemsland. Gjennom EØS-avtalen har også Norge anledning til å ta del i ordningen.

Det er Utenriksdepartementet som koordinerer utvelgelsen av norske kandidater etter at det enkelte fagdepartement har anbefalt aktuelle søkere innenfor sin sektor. For interesserte innenfor helse- og omsorgssektoren er det dermed Helse- og omsorgsdepartementet som i prioritert rekkefølge melder inn aktuelle søkere til Utenriksdepartementet. Informasjon om nye hospitantutlysninger legges ut på Europaportalen.

Formålet med ordningen er å gi hospitantene en førstehånds opplevelse av arbeidsmetoder og politikk i EU-kommisjonen, å gi dem praktisk erfaring og kunnskap om Kommisjonens daglige virke i et flerspråklig, flerkulturelt miljø, samt muligheten til å prøve ut kunnskaper og ferdigheter i et nytt miljø.

De ulike generaldirektoratene (DG) ønsker normalt kandidater som har relevant faglig bakgrunn. Dette vil for Norges vedkommende primært dreie seg om ansatte i departementer og underliggende etater. Kandidatene oppfordres til å gjøre seg godt kjent med de ulike generaldirektoratenes arbeidsområder før de (obligatorisk) setter opp tre - 3 - begrunnede ønsker i prioritert rekkefølge i forbindelse med søkeprosessen.

Mer informasjon:

Kommisjonens nettside for oversikt over generaldirektorater