Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 10. november 2003 med hjemmel i lov 2003.06.20 nr. 56 om fagskoleutdanning § 2.

§ 1 Virkeområde

Forskriften gjelder behandling av saker etter lov om fagskoleutdanning § 2.

§ 2 Kompetanse

1.Styret for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) er vedtaksført for behandling av saker etter denne forskrift når lederen, eller lederens stedfortreder, og tre andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

2.NOKUT oppnevner sakkyndige til å gi anbefaling om godkjenninger. De sakkyndige skal ha kompetanse innen minst ett av følgende områder:

a) det fagområdet som skal godkjennes eller annet relevant fagområde

b) kompetansebehov for aktuelt arbeidsliv

c) yrket eller profesjonen

3.NOKUT fastsetter utfyllende kriterier for de sakkyndiges kompetanse og for oppnevning av disse.

§ 3 Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder ved behandling av saker etter denne forskrift, med følgende unntak og presiseringer:

a. Vedtak etter §§ 4 og 6 regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

b. Bare den som et vedtak direkte gjelder, kan klage over vedtak fattet av NOKUT.

NOKUTs faglige vurdering av de faktiske forhold i samband med vedtak etter §§ 4 og 6 kan ikke påklages.

§ 4 Godkjenning av tilbud etter lov om fagskoleutdanning

1.NOKUT behandler søknad om godkjenning av utdanningstilbud etter lov om fagskoleutdanning. NOKUT oppnevner faglig sakkyndige for sin behandling av søknaden. NOKUT fastsetter mandat og kriterier for sakkyndig vurdering. NOKUT skal også behandle søknader om vesentlige endringer i allerede godkjente tilbud, herunder etablering av godkjente undervisningstilbud på nye steder.

2.NOKUT skal utarbeide retningslinjer for behandling av søknader, herunder krav til utforming av søknader og krav til dokumentasjon av styringsordning og reglementer med mer etter lov om fagskoleutdanning.

3. NOKUT sender de sakkyndiges innstilling til den berørte tilbyder som skal gis en frist på minst 6 uker til å uttale seg før NOKUT fatter vedtak.

4.NOKUT skal påse at utdanningstilbudet er i tråd med de internasjonale standarder og avtaler som Norge er forpliktet til å følge.

5.Tildelt godkjenning gjelder slik det fremgår av NOKUTs godkjenningsbrev. Et tilbud som er godkjent som heltids- eller deltidsstudium, kan tilbys på deltid eller heltid samme sted, og etter samme undervisningsmodell, forutsatt at tilbudet ellers er i samsvar med godkjenningen.

§ 5 Vilkår for godkjenning, jf. fagskoleloven § 2, jf. § 1.

1.Utdanningstilbudet skal være yrkesrettet. Det vil si at det gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak.

2.Utdanningstilbudet skal bygge på videregående opplæring. Det vil si at det ligger på et nivå høyere enn videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

3.Utdanningstilbudet skal ha et omfang som tilsvarer minimum et halvt studieår og maksimum to studieår. Studiebelastningen skal være av et slikt omfang at det tilsvarer fulltidsstudium i tidsrammen.

4.Utdanningstilbudet skal være avsluttende og selvstendig.

§ 6 Revisjon av godkjenning

1.NOKUT kan på fritt grunnlag foreta en evaluering av et utdanningstilbud med sikte på revidering av godkjenning som tidligere er gitt.

2.Kriterier som er fastsatt med hjemmel i denne forskriften § 4 punkt 1, legges til grunn for evalueringen.

3.NOKUT skal oppnevne sakkyndige til å gjennomføre evalueringen, og fastsette mandat for evalueringen.

4.NOKUT sender de sakkyndiges rapport om evaluering av et utdanningstilbud til den berørte tilbyder, som skal gis en frist på minst 6 uker til å uttale seg.

5.Dersom NOKUT finner at et utdanningstilbud ikke er i tråd med de krav som stilles, skal tilbyder gis en frist på inntil 6 måneder til å iverksette tiltak for å forbedre dette.

6.NOKUTs vedtak om å trekke tilbake godkjenning av et utdanningstilbud sendes tilbyderen med kopi til departementet. Tilbyderen skal umiddelbart trekke tilbake utdanningstilbudet. Departementet følger opp med tilbaketrekking av rettigheter gitt med hjemmel i lov om fagskoleutdanning § 2.

7.En tilbyder som har mistet godkjenning for et utdanningstilbud, skal inngå avtale med en annen godkjent tilbyder som kan ta det faglige ansvaret for at studentene skal kunne gå opp til eksamen, eller iverksette tiltak, godkjent av NOKUT, som gjør det mulig for studentene å fullføre den påbegynte fagskoleutdanningen.

§ 7 Klagenemnd

1 Departementet oppnevner klagenemnd som avgjør klager over vedtak fattet av NOKUT.

2.Klagenemnda skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett medlem skal være student. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere.

3.Leder skal ikke være tilsatt eller medlem av styre ved institusjon som kommer inn under lov om fagskoleutdanning.

§ 8 Klagenemndas avgjørelse

1.Klagenemnda er vedtaksfør når lederen, eller varamedlem for leder, og tre andre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

2.Klagenemndas vedtak kan ikke påklages.

§ 9 Overgangsregler

Tekniske fagskoler drevet i medhold av lov 28. januar 2000 nr. 9 om tekniske fagskoler, kan drive fagskoleutdanning på samme vilkår som tidligere i tre år fra ikrafttredelse av denne forskrift. Innen denne periodens utløp må disse tilbyderne søke om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning dersom de ønsker å drive videre. Dette gjelder også private tekniske fagskoletilbud som er godkjent etter privatskoleloven og som bruker læreplaner for teknisk fagskole fastsatt av departementet.

§ 10 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen