Historisk arkiv

Historisk arkiv

Livslang læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Livslang læring

I et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring har alle mennesker behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet. Ny teknologi, nye samhandlingsmønstre, endret etterspørsel etter arbeidskraft og stadig flere kunnskapsbaserte jobber skaper et større læringstrykk hos den enkelte. På denne bakgrunn fokuserer EU på livslang læring som en overbygning for både utdanningspolitikken og sysselsettingspolitikken.

Sentrale elementer i dette er:

- at humankapitalen er vår viktigste ressurs

- å gi bedre mulighet for læring i det daglige arbeidet

- at kompetanse er driver for innovasjon og verdiskapning

- at mennesker skal få bruke og utvikle sin kompetanse

- å skape bedre mobilitet mellom jobb og skole og gode kombinasjonsmuligheter

- at vi skal anerkjenne kompetanse uavhengig av hvor og hvordan den er tilegnet

Norge deltar i EUs arbeidsgruppe for nasjonale koordinatorer for livslang læring, gruppen møtes en gang i året. Under EUs vårtoppmøte i mars ble det vedtatt at alle EU- og EØS-land skal utarbeid nasjonale strategier for livslang læring innen 2006.

Les mer på EU-kommisjonens nettsider