Historisk arkiv

Bergen - reguleringsplan for Arna - idrettsanlegg Seimsmyrane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Avgjørelse i innsigelsessak 06.03.02

Bergen kommune- reguleringsplan for Arna – idrettsanlegg Seimsmyrane. K-sak 43/01.

Vi viser til fylkesmannens brev datert 7.12.01.

Saken er, i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2, 2. ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi fylkeslandbruksstyret i Hordaland har innsigelse mot at det etableres friområde m/ bydelspark, idrettsanlegg og parkeringsanlegg på landbruksmark.

Departementet finner det riktig å stadfeste Bergen kommunes forslag til reguleringsplan for Arna bydel til landbruksformål, friområde m/ bydelspark og idrettsanlegg samt tilhørende parkeringsanlegg mv. Departementet kan ikke se at landbruksinteressene i saken har en slik tyngde at det er grunnlag for å sette kommunens vedtak til side.

Bakgrunn for saken.

Bergen kommune vedtok i møte 19. februar 2001 reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for et ca. 192 daa stort areal på Seimsmyrane i Indre Arna. Landbruk er hovedformålet, men inntil 43 daa av området er foreslått regulert til friområde inkludert idrettsanlegg med tilhørende parkeringsanlegg. Fylkeslandbruksstyret fremmet innsigelse i møte 25.10.1999. I vedtaket ble det vist til at det er sterke landbruksinteresser på Seimsmyrane og at det ikke er dokumentert at det ikke finnes alternativ lokalisering for fritids- og idrettsanlegg i Arna bydel.

Kommunen sier i sin saksutredning at utgangspunktet for saken er en betydelig mangel på idrettsanlegg i Arna for å ta hånd om den kraftige økningen i rekruttering til idrettslagene i bydelen. Det vises til utviklingen som startet på 80-tallet og som spesielt gjelder aktiviteten fotball, både for jenter og gutter. Dette har medført at kapasiteten på anleggene i bydelen er for liten. Seimsmyrane ble allerede i 1991 pekt på av bystyret som en mulig tomt for kultur- og idrettsanlegg i Arna bydel.

Det planlagte idrettsanlegget består av en fotballbane med løpebane omkring og tribuneanlegg, samt en mindre treningsbane. Anlegget ligger sentralt plassert i Arnadalen, nær opptil større bolig-, og utbyggingsområder, kommunikasjonsknutepunkt, bydelssenter og infrastruktur for øvrig. Kommunen presiserer at det areal som er foreslått avsatt til idrettsformål utgjør en mindre del, ca. 10%, av det totale planområdet på 192 daa.

Fylkesmannen sier i oversendelsesbrevet at det foreligger viktige og sterke landskaps- og landbruksinteresser i saken, men også at det foreligger et sterkt behov for et nytt fritids- og idrettsanlegg i Arna. Fylkesmannen sier videre at hensynet til det kommunale selvstyret vil måtte tillegges vekt i en sak som denne der ulike interesser, som alle er plausible, står mot hverandre.

Befaring ble gjennomført 17.01.02 med representanter fra kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

I forbindelse med Miljøverndepartementets saksbehandling er følgende uttalelse innhentet:

Landbruksdepartementet uttaler seg i brev av 7.02.02. Departementet viser til at kun 3% av landarealet i Norge er dyrka og at bare 1/3 av dette er egnet til matkornproduksjon. Hordaland har et særpreget jordbrukslandskap i nasjonal sammenheng og landbruket i Hordaland har mindre bruksstørrelser enn landsgjennomsnittet, og mindre dyrka areal i forhold til totalt areal, enn Norge sett under ett. Departementet viser videre til omtale av Seimshola i Grøntplan for Bergen, hvor det bl.a. står at området har en markant landskapsform med et helhetlig jordbruksareal i bunnen og at det klassifiseres som område med særlig store landskapsverdier. Videre sies at området har form som et naturlig amfi, som med sitt rom og sin dybde gir en særegen naturopplevelse. Departementet refererer ellers til Grøntplan for Bergen som omtaler arealene som "god og tidlig åkerjord som tradisjonelt har vært nyttet til hagebruk" og at arealene må anses for å være verdifulle og blant de mest produktive i et regionalt perspektiv.

Landbruksdepartementet anbefaler at innsigelsen tas til følge og tilrår at lokalisering av idrettsanlegg vurderes i sammenheng med det pågående arbeidet med kommunedelplan

for Indre Arna. Det legges til grunn en restriktiv jordvernpolitikk for å holde produktive arealer i hevd og for å ivareta kulturlandskapet.

Miljøverndepartementets vurderinger

Konflikten gjelder omdisponering av dyrka jord til friområde/bydelspark og idrettsanlegg med tilhørende parkeringsplass. Arealet har ikke vært holdt i hevd de siste 20-25 årene. Fylkeslandbruksstyret sier i sin uttalelse at det er dokumentert sterke landbruksinteresser og at det ikke er dokumentert at det ikke finnes andre alternativer enn Seimsmyrane til formålet fritid og idrett. Landbruksdepartementet støtter fylkeslandbruksstyrets vurdering av Seimsmyrane som et verdifullt landbruksområde.

Utgangspunktet for saken er behovet for nytt idrettsanlegg i Arna bydel. Det har funnet sted en stor tilstrømning av barn og unge til idrettsaktiviter i bydelen de senere årene og anleggs-kapasiteten er for liten.

I forbindelse med befaringen ble det fra kommunens side redegjort for arbeidet med å finne egnede områder til idrettsformål også andre steder i bydelen. Kommunen fremholdt at de bl.a. av kommunikasjonsmessige grunner ønsket Seimsmyrane som tomt til idrettsanlegget. Anslagsvis vil ca. 5000 av bydelens totalt 13000 innbyggere ha gangavstand til dette området.

Miljøverndepartementet kan ikke se at landbruksinteressene i denne saken har en slik tyngde at det er grunnlag for å sette kommunens vedtak til side. Det aktuelle området som foreslås omdisponert har ikke vært i aktiv bruk til landbruksformål på mange år.

Departementet viser dessuten til at et nytt idrettsanlegg i Indre Arna vil bety en betydelig styrking av viktige elementer for barns oppvekstvilkår i bydelen.

Departementet fatter på denne bakgrunn følgende vedtak:

Vedtak:

I medhold av § 27-2 annet ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 stadfester departementet kommunestyrets vedtak i møte 19. februar 2001 om reguleringplan for Seimsmyrane i Indre Arna til landbruksformål, friområde med bydelspark og idrettsformål samt tilhørende parkeringsformål m.v.

Det stadfestede plankartet følger vedlagt med påtegning om stadfestingen.

Departementet finner etter det opplyste at reguleringsplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av stadfestet reguleringsplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 27-2, nr. 3.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg: [ikke på Internett]
Det stadfestede plankartet med påtegning om stadfestingen
De stadfestede reguleringsbestemmelsene
Landbruksdepartementets uttalelse av 7.02.2002.

Kopi:
Bergen kommune
Fylkeskommunen i Hordaland
Fylkeslandbruksstyret i Hordaland
Landbruksdepartementet