Historisk arkiv

Agdenes kommune - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2002-2010 (naturvern, fritidsbebyggelse)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Statens hus
7468 Trondheim

Deres ref

Vår ref

Dato

2002/3046- P/PSE

04.07.03

AGDENES KOMMUNE – INNSIGELSE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2002-2010

Vi viser til brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 2. september 2002.

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20‑5 femte ledd oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse fordi Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har innsigelse til et byggeområde for fritidsbebyggelse ved Valhaugen i kommuneplanens arealdel. For øvrige områder er kommuneplanens arealdel egengodkjent.

Miljøverndepartementet godkjenner at det åpnes for utbygging av 5 fritidsboliger ved Valhaugen. Departementet endrer imidlertid arealbrukskategorien for området fra byggeområde for fritidsbebyggelse til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), der spredt fritidsbebyggelse er tillatt. Det stilles også visse krav i forbindelse med godkjenningen. Departementet tar dermed innsigelsene fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag delvis til følge. Departementet mener at en begrenset utbygging i området vil være forsvarlig dersom den ikke skjer nærmere vernet vassdrag enn 100 meter og for øvrig er tilpasset landskapet i tråd med planens bestemmelser og retningslinjer.

Bakgrunn for saken

Planene om hyttefelt ved Valhaugen ble først lagt fram i et regulerings­planforslag i 1999. Det ble da fremmet innsigelser til planen fra fylkeskommunen og fylkes­mannen. Mekling ble avholdt med det resultat at kommunen trakk saken i påvente av en ny og helhetlig vurdering i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Agdenes kommune har på nytt vedtatt fritidsbebyggelse i Valhaugenområdet i forbindelse med behandlingen av kommuneplanens arealdel 2002-2010. Det er krav om reguleringsplan før utbygging kan settes i gang.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev av 20. mars 2002 reist innsigelse til byggeområde for fritidsbebyggelse ved Valhaugen i kommuneplanens arealdel. Innsigelsen begrunnes med at summen av flere miljøfaglige momenter tilsier at det vil være uheldig å åpne opp for et nytt byggeområde i denne delen av kommunen. Dette begrunnes ut fra hensynet til større, relativt urørte områder, mål om redusert motorisert ferdsel i utmark og hensynet til naturverdiene i nedslagsfeltet til varig vernede vassdrag.

Fylkesmannen mener at regionalt nivå har vist stor imøtekommenhet overfor kommunen i kommuneplanprosessen, og at de utbyggingsmuligheter for fritidsbebyggelse som er akseptert tatt inn i planen skulle være rikelig for flere kommuneplanperioder. Det skulle derfor ikke være presserende behov for å ta inn et så perifert og konfliktfylt område som Valhaugen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i brev av 19. februar 2002 fremmet innsigelse til byggeområde for fritidsbebyggelse ved Valhaugen i kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og kultur, har i møte 19. februar 2002 vedtatt at "…. det foreslåtte byggeområdet for 20 fritidshus på Valhaugen må utgå, da dette er et betydelig inngrep i et større sammenhengende utmarksområde. Slik fylkeskommunen ser det innebærer kommuneplanforslaget likevel gode muligheter for fritidsbebyggelse i utmark. Fylkesrådmannens vurdering og anbefaling, som ligger til grunn for hovedutvalgets vedtak, konkluderer med at de privatøkonomiske grunnene for tiltaket ikke kan veie opp for de negative konsekvensene tiltaket har i forhold til et langsiktig behov for å ivareta de større sammenhengende naturområdene.

Agdenes kommune behandlet og vedtok i møte 20. mars 2002 kommuneplanens arealdel 2002-2010. Innsigelsene ble ikke tatt til følge og saken ble vedtatt oversendt fylkesmannen for mekling.

Fylkesmannen har i sitt brev til departementet av 2. september 2002 tilrådd at departementet ikke godkjenner det omstridte byggeområdet for fritidsbebyggelse ved Valhaugen i kommuneplanens arealdel for 2002-2010.

Det er ikke avholdt mekling i saken, da en på bakgrunn av tidligere møter anså saken for å være så fastlåst at videre mekling var nytteløst.

Direktoratet for naturforvaltning(DN) har i brev av 12. desember 2002 til Miljøverndepartementet tilrådd at innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen blir tatt til følge fordi det foreslåtte byggeområdet for fritidsbebyggelse ved Valhaugen berører et inngrepsfritt naturområde som er delt mellom Agdenes, Snillfjord og Orkdal kommuner. DN mener at området bør disponeres i en regional og interkommunal sammenheng der regionale myndigheter og kommunene deltar.

Miljøverndepartementets vurdering

Valhaugen er et lite berørt fjellskogområde i den indre delen av kommunen. Området ligger i utkanten av et større sammenhengende fjellområde på grensen mellom Agdenes, Snillfjord og Orkdal kommuner. Det er et viktig regionalt ansvar å ivareta helheten i forvaltningen av store sammenhengende naturområder. Miljøverndepartementet mener det er uheldig å legge ut et byggeområde for mer konsentrert fritidsbebyggelse i dette området. Områder nærmere bygda er lagt ut til LNF-område med tillatelse til spredt hyttebebyggelse. Ideelt sett bør konsentrerte hyttefelt lokaliseres til områder med eksisterende infrastruktur og ikke bidra til å splitte opp sammenhengende inngrepsfrie områder.

Det aktuelle området framstår imidlertid ikke som et mye brukt utfartsområde, og det foreslåtte hyttefeltet er ikke lokalisert i nærheten av merkede turløyper og lignende. Det er derfor vanskelig å dokumentere hvilke konkrete skadevirkninger hyttefeltet vil få for de regionale friluftslivsinteressene. Lokaliseringen i en soleksponert helling mot et lite vann vil likevel være uheldig i og med at slike arealer generelt er attraktive i friluftslivssammenheng. Det er også et argument mot utbygging at det berørte vassdraget er varig vernet mot vassdragsutbygging. I henhold til rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag skal det legges opp til en differensiert arealforvaltning hvor ny utbygging lokaliseres til de delene av vassdraget som ikke er inngrepsfrie.

Etter en samlet vurdering har Miljøverndepartementet kommet til at det er riktig å unngå en tung hytteutbygging ved Valhaugen slik kommuneplanen åpner for, men at det er grunnlag for å tillate en naturtilpasset hyttebygging i redusert omfang. Departementet mener det vil være forsvarlig med en begrenset hytteutbygging i det aktuelle området dersom utbyggingen ikke skjer nærmere vassdraget enn 100 meter og at utbyggingen for øvrig tilpasses landskapet i tråd med planens bestemmelser og retningslinjer.

Departementet tar dermed innsigelsene delvis til følge ved at området legges ut som LNF-område der 5 hytter i spredt bebyggelse kan tillates oppført. Planens utfyllende bestemmelser stiller krav som sikrer at allmennhetens interesser blir ivaretatt. En løsning med tillatt spredt utbygging i LNF-område vil dessuten understreke at hyttebyggingen ikke skal ha et slikt omfang at området skifter karakter fra utmark til byggeområde. På den måten vil hyttebyggingen i dette området også bli bedre harmonisert med resten av kommuneplanen.

Vedtak

I medhold av § 20‑5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner Miljøverndepartementet Agdenes kommunestyres vedtak i møte den 20. mars 2002 om kommuneplanens arealdel 2002-2010 med følgende endring i planen: området ved Valhaugen, vist med svart skravur på plankartet, legges ut til LNF-område med tillatt utbygging av 5 hytter i samsvar med plan- og bygnings-lovens § 20‑4 annet ledd bokstav c). Utbyggingen bør ikke skje nærmere vernet vassdrag enn 100 meter.

Det godkjente plankartet følger vedlagt med påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn for merknader.

Om kunngjøring av endelig arealdel til kommuneplan viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 20‑5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Saksdokumentene følger vedlagt i retur.

Med hilsen
Børge Brende

Vedlegg:
Saksdokumentene
Det godkjente plankartet med påtegning om godkjenningen

Kopi:
Agdenes kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning