Historisk arkiv

Hattfjelldal kommune - innsigelse til kommunedelplan for motorferdsel (naturhensyn)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Avgjørelse i innsigelsessak, 9. desember 2003

Hattfjelldal kommune – innsigelse til kommunedelplan for motorferdsel

Saken er oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd, jfr. forskrift om vedtekter for forsøk vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag i Hattfjelldal kommune. Det foreligger innsigelse fra fylkesmannen til snøscooterløype for isfiske på strekningen fra Måsvatn til riksgrensen.

Miljøverndepartementet godkjenner isfiskeløype nr. 9 fra Måsvatn til riksgrensen i kommunedelplanen for motorferdsel for Hattfjelldal. Innsigelsen fra fylkesmannen tas etter dette ikke til følge. På bakgrunn av at Hattfjelldal kommune er med i det pågående forsøket med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark, anses det ikke riktig å tilsidesette kommunens vedtak i dette tilfellet.

Bakgrunn for saken

Kommunedelplan for motorferdsel er en del av arealdelen til kommuneplanen for Hattfjelldal og er vedtatt med hjemmel i forskrift for Hattfjelldal kommune gitt etter lov om forsøk i offentlig forvaltning. Forskriften gir bestemmelser for forsøket vedrørende forvaltning av motorferdsel i utmark og vassdrag i kommunen. Etter forskriftens § 6 skal arealene i kommuneplanen angi områder for motorferdsel og fastsette tilhørende bestemmelser, og arealdelen vil erstatte bestemmelsene etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og tilhørende nasjonal forskrift.

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse til kommunedelplanen for motorferdsel 13. desember 2001. Fylkesmannen mener det er fastsatt et for omfattende løypenett og konkretiserer nærmere hvilke endringer som bør gjøres. Fylkesmannen viser blant annet til at etter § 2 i kommunens forskrift er det et mål at støy og trafikkbelastning totalt sett reduseres, og at motorferdselen i de mest sårbare områdene reduseres til et minimum. Etter sin prosjektbeskrivelse skal forsøket gi en strammere behandling av motorferdselsaker.

Fylkesmannen opprettholdt senere innsigelsen i brev av 18. mars, 18. april og 22. september 2002 og 29. januar 2003. Fylkesmannen mener isfiskeløypa bør stoppe ved Måsvatn og at strekningen fram til riksgrensen forbeholdes guidede turer. Fylkesmannen mener det er viktig at løypa ikke ble videreført til Sverige for å unngå den økningen i motorferdsel dette ville medføre.

Hattfjelldal kommunestyre vedtok planen 19. desember 2001, med en rekke endringer for å imøtekomme fylkesmannens innvendinger. Løype fram til Måsvatn og riksgrensen ble imidlertid opprettholdt fordi den samsvarer med en gammel isfiskeløype som tidligere har vært benyttet.

Etter megling 5. februar 2002, ble saken behandlet på nytt av kommunestyret 6. mars 2002. Kommunestyret vedtok løype nr. 9 både for guidede turer og som isfiskeløype fram til riksgrensen. Kommunen uttalte i brev av 3. september 2002 at det hele tiden har vært kommunens oppfatning at løypa skulle være isfiskeløype fra begge sider av riksgrensen, og samtidig kunne nyttes til guidede turer.

Kommunen oversendte ved brev 27. november 2002 saken om isfiskeløypa mellom Måsvatn og riksgrensen til fylkesmannen, for oversendelse til Miljøverndepartementet. Kommunen mener isfiskeløypa fra Måsvatn til riksgrensen er et viktig element i prøveprosjektet, og lengden på løypa er svært liten sammenlignet med det godkjente løypenettet for øvrig. Kommunen mener det er prinsipielt feil at fylkesmannen griper inn med detaljstyring uten at det foreligger forutsigbare og uakseptable konsekvenser av denne del av isfiskeløypa.

Kommunestyret vedtok kommuneplanen for motorferdsel 26. februar 2003. Innsigelsespunktene er etterkommet og planen er egengodkjent, med unntak av punktet vedrørende isfiskeløypa fra Måsvatn til riksgrensen, der det er forutsatt avgjørelse av Miljøverndepartementet.

Fylkesmannen i Nordland anbefalte i oversendingsbrevet av 22. april 2003 at gjenstående innsigelse knyttet til isfiskeløype nr. 9 tas til følge. Fylkesmannen mener det ikke er behov for å videreføre isfiskeløype fra Måsvatn og over riksgrensen, men at det er tilstrekkelig at løypa går fram til vannet som er målområde for isfiske. Kryssing av grensen kan gjøres via løype nr. 8 som er åpen for fri ferdsel. Åpning av løype nr. 9 fram til grensen vil binde løypenettet i kommunen sammen slik at det kan kjøres rundt via Sverige. Dette vil etter fylkesmannens oppfatning kunne bidra til unødig økt motorferdsel, noe som oppfattes å være i strid med formålet med forsøket. Hattfjelldal kommune har vedtatt et omfattende løypenett for snøscooter, og fylkesmannen kan ikke se at den aktuelle løypa er nødvendig for å gjennomføre forsøket. Fylkesmannen viser også til at Storumans kommune har frarådet at løype nr. 9 føres frem til riksgrensen.

Miljøverndepartementets vurdering

Kommunedelplanen for motorferdsel i Hattfjelldal kommune har vært gjenstand for en omfattende behandling. Det har vært fremmet innsigelse til flere punkter, men uenigheten er løst med unntak av ett punkt. Gjenstående uenighet som skal avgjøres av departementet, gjelder hvorvidt isfiskeløype nr. 9 skal godkjennes på strekningen fra Måsvatn til riksgrensen. Kommunen ønsker denne løypa for isfiske fra begge sider av Måsvatn slik at isfiskeløypa føres helt fram til svenskegrensen. Fylkesmannen mener imidlertid isfiskeløypa bør stoppe ved vannet og ikke gå inn i Sverige, for å forhindre økt snøscooterkjøring blant annet ved rundkjøring.

Miljøverndepartementet er enig med fylkesmannen i at det kan synes betenkelig å åpne løypestrekningen fra Måsvatn inn til svenskegrensen, og at det kan føre til unødvendig snøscooterkjøring i strid med intensjonene med motorferdselloven og det pågående forsøket med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark. Dette forsøket kopler motorferdsel til kommunens planvedtak, og det gir samtidig kommunen større myndighet. Det dreier seg i dette tilfellet om en løypestrekning på bare 3 kilometer, der fylkesmannen mener bare guidede snøscooterturer kan aksepteres. Konsekvensene av å godta kjøring også i forbindelse med isfiske er begrensede. Kommunen har lagt vekt på at det tidligere har vært en snøscooterløype på denne strekningen. På bakgrunn av at Hattjfelldal kommune er med i det pågående motorferdselforsøket og således er gitt større myndighet, finner departementet at det ikke er riktig å tilsidesette kommunens vedtak i denne saken.

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, jfr. forskrift om forsøk vedrørende motorferdsel i Hattfjelldal kommune, godkjenner Miljøverndepartementet Hattfjelldal kommunestyres vedtak om isfiskeløype nr. 9 fra Måsvatn til svenskegrensen i kommunedelplan for motorferdsel.

Planen er egengodkjent at kommunen, med unntak av den omstride løypa. På det oversendte foreløpige plankartet er den aktuelle delen av løype nr. 9 ikke vist. Kommunen har opplyst at endelig plankart ikke er ferdig trykket. Departementet forutsetter at kommunen selv tar inn løypa på det endelige plankartet, og at dette blir sendt inn til departementet for påtegning om godkjenningen.

Departementet finner etter det opplyste at kommuneplanen er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og at saksbehandlingen ikke gir grunn til spesielle merknader. Om kunngjøring av den endelige arealdelen til kommunedelplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Med hilsen
Lars Jacob Hiim

Kopi:
Hattfjelldal kommune
Nordland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning

VEDLEGG