Historisk arkiv

Forskrift om helseovervåking i fjørfebesetninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt av Landbruksdepartementet 21.12.2001 med hjemmel i lov 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 4, jf forskrift av 21. mars 1995 nr. 265 om hygiene og kontroll m.v. ved produksjon og frambud av ferskt fjørfekjøtt § 56 og EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 71/118 EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov