Historisk arkiv

Forskrift om tilskudd i form av prisnedskrivning til industrielt bearbeidede jordbruksvarer

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov