Historisk arkiv

M-4/2004 - Endringer i rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Kapitaliseringsrentefot på jord og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

R-1075 (21.06.2004)

Rundskriv
M-4/2004
R-1075

Saksnr. 2004/01243

21. juni 2004

Til

Statens landbruksforvaltning, Fylkesmennene, Fylkeslandbruksstyrene, Kommunene

Endringer i rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Kapitaliseringsrentefot på jord og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Etter at lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) trådte i kraft 1. januar 2004, har Landbruksdepartementet vurdert behovet for enkelte endringer når det gjelder prisreguleringen for landbrukseiendommer.

De gjeldende retningslinjer fremgår av rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon, og rundskriv M-7/2002 om kapitaliseringsrentefoten m.m. for skog.

Departementet fastsetter med dette følgende tillegg/endringer i de gjeldende retningslinjer:

Kapitaliseringsrentefot ved verdsetting av jord

Kapitaliseringsrentefoten må avspeile den økonomiske virkelighet som omgir en kjøper.

Den generelle renteutvikling den senere tid tilsier at kapitaliseringsrentefoten for jord bør være vesentlig lavere enn 7 % slik den er angitt i rundskriv M-3/2002. På samme måte som for skog er det ønskelig at også kjøpere av jord i større grad enn tidligere tar ansvaret for sine økonomiske disposisjoner. Det vil samtidig være en forenkling at jord- og skogbruksarealer har samme kapitaliseringsrentefot. Den økte avkastningsverdi på jordbruksarealer som vil komme, får forhåpentligvis den følge at en større andel jordbruksarealer blir solgt framfor fortsatt å være leiet ut på usikre vilkår for brukeren. Ved verdiberegning av jordbruksarealene skal det som nå tas utgangspunkt i årlig framtidig nettoavkastning. Her må produksjons-inntekter og produksjonskostnader oppdateres.
På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at kapitaliseringsrentefoten på jordbruksarealer ved konsesjonsbehandling heretter skal være 4 %.

Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Departementet er kommet til at det bør settes en nedre beløpsgrense for når landbruks-myndighetene skal vurdere prisen på en konsesjonseiendom. Den som kjøper en landbruks-eiendom skaffer seg i de aller fleste tilfelle også en bolig. En boligeiendom er ikke undergitt priskontroll, og det må da være naturlig å ikke foreta noen priskontroll hvis den pris som betales ikke er høyere enn det som antas å være en nøktern boligpris. Det er en forutsetning at boligen har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp.

På bakgrunn av ovenstående bestemmer departementet at for bebygde, konsesjons-pliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 750.000,- skal prisvurderingen heretter unnlates.

De ovennevnte tillegg/endringer i rundskriv M-3/2002 trer i kraft straks, og gjelder for alle saker som er kommet inn til kommunene hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans.

Med hilsen

Ellen Hambro
ekspedisjonssjef

Henrik Valeur
fung. avdelingsdirektør
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55