Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv F-009-02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

IKT i grunnskolen - oppheving av forbehold om gradvis innføring av IKT - Læreplan L97

Rundskriv
F – 009 – 02

Saksnr. 01/8847

10.06.2002

Kommunale grunnskoler
Private grunnskoler
Fylkeskommunale videregående skoler
Private videregående skoler
Kommunene
Fylkeskommunene
Sametinget
Statens utdanningskontorer
Læringssenteret
Kommunenes Sentralforbund
Lærerorganisasjonene
Elevorganisasjonen

IKT I GRUNNSKOLEN – OPPHEVING AV FORBEHOLD OM GRADVIS INNFØRING AV IKT – LÆREPLAN L98

Departementet viser til forslag om endring i "Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen" av september 1996 sendt på høring 11. januar 2002, med høringsfrist 1. mars 2002. Jf. forskrift §1-1 28. juni 1999 til opplæringsloven; "I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen."

Forordet til Læreplanverket har en reservasjon når det gjelder informasjonsteknologi (nest siste avsnitt side 4): " Intensjonane i planverket når det gjeld informasjonsteknologi (IT), må likevel gjennomførast gradvis og tilpassast det som er økonomisk mogleg for kommunane." Dette forbeholdet oppheves med virkning fra 1. august 2002.

Etter dette vil nest siste avsnitt i forordet på side 4 i Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen" av september 1996 lyde: "Dei tre delane er samla i eit forpliktande og einskapleg læreplanverk for opplæringa i den 10-årige grunnskulen."

Denne endringen ble varslet i kommuneproposisjonen for 2002 (St.prp.nr.82 (2000-2001 og i St.prp.nr.1 (2001-2002) for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Innen høringsfristens utløp 1. mars 2002 kom det inn 68 høringsuttalelser, hvorav 40 fra kommuner. 6 kommuner gikk mot forslaget og 14 ga sin tilslutning under forutsetning av større statlige overføringer av midler.

Staten har i løpet av de siste årene bevilget betydelige beløp til utvikling av IKT som et pedagogisk virkemiddel for en bedret opplæring. Dette har kommet i tillegg til det kommunene og fylkeskommunene har brukt av egne midler. Etterutdanning i bruk av IKT har vært et statlig prioritert område i forbindelse med innføringen av L97. Staten har bl.a. gitt tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring(Skolepakka 2000 – 2003). Departementet vil videre vise til andre betydelige satsinger:

 • IKT i lærerutdanningen 2000 – 2003 (30 mill kr pr år)
 • Digitale læremidler - Plan for 2001 – 2003. (Læremidler i samfunnslære lansert høsten 2001) (om lag 25 mill kr pr år)
 • Internett-tilkobling (2000) og samordnet bredbåndssatsing
 • Overføring av brukt utstyr fra næringslivet til skoler
 • Utvikling av driftsordninger
 • Tilskudd til lokalt utviklingsarbeid.

I hovedsak opprettholdes denne satsingen inneværende år (jfr. Årsplan for 2002. IKT i norsk utdanning), og departementet legger her vekt på

 • utvikling og gjennomføring av etterutdanningstiltak innenfor grunnleggende kompetanse i pedagogisk bruk av IKT for lærere (LærerIKT og tilsvarende)
 • etter- og videreutdanning av lærere med fokus på utvikling av faglig og fagdidaktisk kompetanse med bruk av IKT i fagene. I første omgang vil fagene matematikk, norsk og engelsk prioriteres.

Med denne omfattende satsingen over mange år for å legge forholdene til rette for å ta IKT i bruk i opplæringen, forutsetter departementet at nødvendig utstyr og infrastruktur, og at nødvendig lærerkompetanse vil være på plass i grunnskolen i løpet av kort tid.

Departementet vil understreke det ansvaret skoleeierne har når det gjelder kvaliteten på opplæringen. Undersøkelser viser at grunnskolenes IKT – infrastruktur og programvare er vesentlig bedret de siste årene. Svært mange skoleeiere har gjort en betydelig innsats når det gjelder å ta IKT i bruk i opplæringen, men ikke alle skolene i Norge er på et tilfredsstillende nivå. Departementet forutsetter at kommunene og fylkeskommunene vil prioritere bruk av midler til bl.a. kvalitetsutvikling i grunnskolen og videregående opplæring til etter- og videreutdanning av lærere, og at disse midlene i 2002 skal bidra til å dekke lærernes deltakelse på etterutdanningstiltak innenfor grunnleggende kompetanse i pedagogisk bruk av IKT for lærere, og etter- og videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk.

Departementet fastslår på denne bakgrunn at

 • IKT skal tas i bruk i undervisningen i grunnskolen i henhold til målene i læreplaner f.o.m skoleåret 2002/03.
 • IKT skal tas i bruk ved sentralgitte/lokalgitte prøver f.o.m våren 2004. Hvordan dette skal gjøres, bl.a. i hvilket omfang, skal vurderes. Retningslinjer for gjennomføring av prøver med bruk av IKT vil bli gitt av Læringssenteret.
 • Rundskriv, informasjon med mer vil gradvis legges ut elektronisk, og f.o.m skoleåret 2003/04 vil disse i hovedsak bli sendt ut elektronisk.

Med hilsen

Johan Raaum e.f.
ekspedisjonssjef

Ida Børresen e.f.
ekspedisjonssjef