Historisk arkiv

Ny lov om innkreving av barnebidrag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger fram forslag til ny lov om bidragsinnkreving for å gjøre innkrevingen av barnebidrag mer effektiv enn i dag. En ny lov skal blant annet gjøre det vanskeligere å skjule reell inntekt, og enklere å kreve inn bidrag ved tilfeller av bidragsunndragelse (12.11.04).

Pressemelding

Nr.: 07
Dato: 12.11.04

Ny lov om innkreving av barnebidrag

Regjeringen legger fram forslag til ny lov om bidragsinnkreving for å gjøre innkrevingen av barnebidrag mer effektiv enn i dag. En ny lov skal blant annet gjøre det vanskeligere å skjule reell inntekt, og enklere å kreve inn bidrag ved tilfeller av bidragsunndragelse.

I dag krever Trygdeetatens innkrevingssentral (TI) inn bidrag på vegne av 166 000 barn. Selv om de fleste foreldre betaler som de skal, skylder bidragspliktige om lag 3 milliarder kroner.

Lovforslaget innebærer først og fremst en forenkling og modernisering av dagens regler. De nye tiltakene fokuserer særlig på å øke betalingsviljen hos skyldnere som har økonomisk evne til å forsørge sine barn, men ikke vil betale. Innkrevingssentralen får nå bedre muligheter til å utføre sine oppgaver som innkrever av de pengekravene som har førsteprioritet i samfunnet, nemlig underholdsbidrag.

Regjeringen foreslår blant annet å gi Trygdeetatens innkrevingssentral:

  • Adgang til å innkreve bidrag hos ektefelle/samboer eller nære slektninger når det foreligger mistanke om bidragsunndragelse ved at bidragspliktige arbeider tilsynelatende gratis i deres bedrift. Disse personene får også opplysningsplikt i forhold til innkrevingssentralen, og risikerer straff ved brudd på pliktene.
  • Utvidet adgang til å motregne bidrag i den bidragspliktiges tilgodehavende hos det offentlige, for eksempel skatt, merverdiavgift, produksjonstilskudd etc.
  • Utvidede virkemidler i forhold til arbeidsgivere som ikke trekker den ansatte i lønn for skyldig barnebidrag, eller ikke viderebetaler trukne bidragsbeløp til Innkrevingssentralen. Blant annet vil bidragsbeløp som er trukket bli bedre vernet mot arbeidsgiverens kreditorer.